Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kauhanen, Eveliina (2018)
  This study examines university students experiences about the drama pedagogy in foreign language teaching. The study observes students experiences and thoughts about drama pedagogy in foreign language teaching at the university level. How student’s foreign language learning self-concept and student’s goal setting affects to the student’s choise to participate to the drama group at the university?
 • Jonasson, Edia (2018)
  Denna pro gradu-avhandling undersöker vampyrer i modern amerikansk litteratur från 1970-talet till 2000-talets början. Avhandlingens syfte är att genom närläsning och analys granska hur olika teman behandlas i litteraturen och urskilja gemensamheter och skillnader i beskrivningen av vampyrer. Forskningsunderlaget utgörs av tre romaner: Stephen Kings ’Salem’s Lot (1975), Anne Rices Interview with the Vampire (1976) samt Elizabeth Kostovas The Historian (2005). Dessa romaner jämförs även med Bram Stokers vampyrlitteraturklassiker Dracula. Den klassiska Dracula var en genuint hotfull figur. Kings vampyrer hotar känslan av säkerhet i även den till synes mest vanliga av småstäder. Rices vampyrer fascinerar och förför läsaren och lockar denne till att identifiera sig med vampyren. Kostovas vampyrer utgör ett hot, men ett begränsat sådant i dagens värld där politiska och statliga aktörer erbjuder mera angelägna hotbilder. I Stokers klassiker var det erotiska underförstått. I Kings roman är de sexuella elementen mera i förgrunden. Rice däremot ägnar sig åt sensuella beskrivningar och erotiska antydningar. Kostova erkänner Dracula som ett sexuellt hot endast på en ytlig nivå och intresserar sig inte därutöver för vampyrens traditionella erotiska aspekter. Kvinnobilderna i vampyrromanerna speglar det rådande samhälleliga kvinnoidealet. Genom analysen framkommer även en variation i romanernas förhållningssätt till religion och sättet på vilket religiösa element samspelar med vampyrmytologin. Östeuropa som vampyrens hemort visar sig till olika grader som den Andre, mot vilken det moderna amerikanska samhället speglas. Jämfört med 1800-talets klassiska vampyrer är moderna vampyrer ofta mycket sympatiska och ges förmänskligande drag, men dock förblir en del moderna vampyrer också närmast monstruösa. Då man jämför brittiska och amerikanska vampyren kan även vissa amerikanska egenheter urskiljas, såsom t.ex. en ofta förekommande Southern Gothic-estetik. Den moderna amerikanska vampyren är dock inte heller en homogen grupp utan det finns mycket variation inom genren.
 • Uusi-Äijö, Vilma (2020)
  Tutkielmassa tarkastellaan fantasian lajityyppiä edustavan videopelin nimiä sekä niiden funktioita ja roolia narratiivin ja fantasiamaailman luomisessa. Tutkimuksen aineistona on peliyhtiö Biowaren tuottaman Dragon Age: Inquisition -videopelin hahmon- ja paikannimet. Tutkimusaineistoa tarkastellaan nimistön-, kirjallisuuden- ja pelitutkimuksen näkökulmista. Analyysin pohjana toimivat kirjallisuuden nimien tutkimukselle vakiintuneet fiktiivisten nimien funktiot. Käsitellyt funktiot ovat fiktionaalistava, deskriptiivinen, sosiaalinen, luokitteleva, humoristinen, affektiivinen ja narratiivinen funktio. Tutkielmassa selvitetään, millaisia nimiä Dragon Age: Inquisitionissa esiintyy, millaisia funktioita nimet saavat ja miten nimet osallistuvat tarinan sekä fantasiamaailman luomiseen. Tutkimusaineistossa on yhteensä 509 nimeä. Näistä hahmonnimiä on 176, joista 135 kuuluu ihmisille, 34 haltijoille, 6 kääpiöille ja yksi qunarille. Paikannimiä aineistossa on 333. Näistä ihmiskulttuureihin kytkeytyviä nimiä on 292, haltijakulttuuriin kytkeytyviä nimiä 32 ja kääpiökulttuuriin kytkeytyviä nimiä 8. Ihmiskulttuurin nimet jaotellaan vielä seuraavasti: 252 valtaväestön nimiä, 30 orlais’n nimiä, 8 tevinterin nimiä ja 2 avvareiden nimiä. Kaikista paikannimistä kulttuurinimiä on 214 ja luontonimiä 119. Nimet toimivat videopelissä olennaisessa osassa hahmon- ja paikanluontia. Nimillä kuvataan hahmoja ja paikkoja, ja ne toimivat pelissä merkittävinä narratiivisina elementteinä. Nimet sisältävät myös historiallisia, kulttuurisia ja sosiaalisia elementtejä ja kytköksiä. Nimet osallistuvat pelin kulttuurien esittämiseen sekä yhteiskunnallisen ja historiallisen informaation jakamiseen.
 • Keto, Veronika (2016)
  Gender is usually seen as a binary system which is divided into men and women. It is defined socially and within a society, it can be seen especially in the ways we dress ourselves. We connect through clothes to the gender we feel as our own and the differences between genders are essentials in how we dress. Drag is a form of theater which was born in the gay community. It consists of forming an illusion of a gender other than one's own. Camp is essential to drag. It is a style which is formed of contradictions, exaggeration, theatricality and irony. Drag queens represent and make parody of stereotypical feminine behavior and the way women dress. The goal of the study is to investigate the way drag queens dress and how their dress is related to gender. How does femininity appear in the way drag queens dress? How do drag queens play with gender stereotypes and how it can be seen in the way they dress? The data of the study consisted of nine photographs of drag queens. I collected the photographs from the Instagram accounts of the drag queens. I analyzed the data with an aesthetic-semiotic model that was based on the aesthetic analysis model by Marilyn DeLong (1998). The model had three stages, which were 1) the observation of the pictures as wholes, 2) the separation of the wholes into visual parts and 3) the interpretation of the wholes. Drag queens based their appearance on typical feminine features which were often exaggerated. Their appearance was also contradictory and ironic. Drag queens used the stereotypical image of women in the way they dress but their characters were not based only on that. They use femininity as a tool for self-expression. Outfits that are assembled with care are based on creating an illusion in which drag queens use recognizable feminine elements.
 • Scharf, Katri (2022)
  Tiedekunta: Valtiotieteellinen tiedekunta Koulutusohjelma: Sosiaalitieteiden koulutusohjelma Opintosuunta: Sosiaalityö Tekijä: Katri Scharf Työn nimi: ”Dramaattista on, että uhrit ovat Suomessa näin nuoria” - Diskurssianalyysi Helsingin Sanomissa julkaistuista kirjoituksista nuorten päihteiden käytöstä Työn laji: Maisterintutkielma Kuukausi ja vuosi: maaliskuu 2022 Sivumäärä: 54 + liitteet Avainsanat: nuoret, päihteet, media, diskurssianalyysi Ohjaaja tai ohjaajat: Heidi Muurinen Säilytyspaikka: Helsingin yliopiston kirjasto Tiivistelmä: Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia diskursseja media tuottaa nuorten päihteiden käytöstä ja nuorista päihteiden käyttäjistä. Tutkimuksen aineisto koostuu kahdestakymmenestä Helsingin Sanomissa vuosina 2020 – 2021 julkaistusta lehtikirjoituksesta. Aineisto on kerätty systemaattisesti Helsingin Sanomien sähköisestä arkistosta ja siihen on sisällytetty kaikki nuorten päihteiden käyttöä koskevat lehtikirjoitukset, joiden kirjoittaja on toimittaja tai asiantuntijataho. Aineistoista on rajattu pois maallikoiden mielipidekirjoitukset, koska tutkimuksen tarkoitus on tarkastella asiantuntijoiden tuottamaa keskustelua. Vaikka toimittajat eivät ole päihdeongelman asiantuntijoita, on heillä ammatillisen etiikan puolesta velvoite perustaa kirjoituksensa luotettaviin lähteisiin niin haasteltujen, kuin tilastojenkin osalta. Tutkimuskysymykset ovat: 1) Millaisia diskursseja Helsingin Sanomien nuorten päihteiden käyttöä käsittelevissä lehtikirjoituksissa esiintyy? 2) Minkälaisen kuvan media luo nuorista päihteidenkäyttäjistä? Aineisto on analysoitu diskurssianalyysin keinon, jonka keskeinen ajatus on, että kielen käytöllä rakennetaan sosiaalista todellisuutta. Tutkimuksen teoreettisena taustana esitellään nuoruuden tutkimusta sekä nuorten päihteiden käytön ajankohtaista tilannetta tutkimuksen ja tilastotietojen valossa. Nuorten päihteiden käyttöä koskeva tutkimus luo kontekstin aineiston lehtikirjoituksille. Aineistosta oli jäsennettävissä neljä eri diskurssia. Nämä diskurssit ovat muutokset diskurssi, vastuun diskurssi, toimenpiteiden diskurssi ja haittadiskurssi. Toimenpiteiden diskurssi on jaettu kahteen alakategoriaan, jotka ovat lisääntyneen käytön diskurssi ja polarisoitumisen diskurssi. Myös vastuun diskurssissa on kaksi alakategoriaa, jotka on nimetty vanhempien vastuun diskurssiksi ja yhteiskunnan vastuun diskurssiksi. Muutoksen diskurssissa päihteiden käytön kuvattiin lisääntyneen, mutta myös kasautuneen tietylle osalle nuoria. Vastuun diskurssissa vastuun nähtiin olevan ensisijaisesti yhteiskunnalla, mutta myös vanhempien läsnäoloa nuoren elämässä pidettiin tärkeänä. Toimenpiteiden diskurssi näki yhteiskunnan olevan avainasemassa toimenpiteiden toteuttajana. Itse toimenpiteet liittyivät paremmin saatavilla olevaan päihdehoitoon ja ennaltaehkäisevään päihdetyöhön. Haittadiskurssi lähestyi nuorten päihteiden käyttöä sen aiheuttamien terveydellisten ja yhteiskunnallisten haittojen näkökulmasta. Diskurssit olivat osittain päällekkäisiä. Esimerkiksi muutoksen diskurssista löytyi haittadiskurssin kanssa päällekkäisyyttä, kun päihteiden käytön lisääntymistä kuvattiin lisääntyneitten haittojen näkökulmasta. Myös toimenpiteiden diskurssi ja vastuun diskurssi kietoutuivat toisiinsa ja yhteiskunnalla nähtiin vastuun lisäksi olevan velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin. Aineiston analyysin perusteella nuoret olivat lehtikirjoituksissa melko passiivisessa roolissa. Nuorilta ei odotettu toimenpiteitä eikä heille suoraan osoitettu vastuuta tilanteesta. Nuorten taustoja avattiin aineistossa pinnallisesti, mutta nuoret jäivät kirjoituksissa melko etäisiksi. Tutkielman tuloksista voidaan päätellä, että nuorten päihteiden käytön ajatellaan olevan kasvava yhteiskunnallinen ongelma ja yhteiskunnalta toivotaan ratkaisuksi parempia hoidollisia resursseja. Nuoria ja heidän vanhempiaan ei nähdä ongelman syyllisenä eikä heidän odoteta ratkaisevan sitä yksin.
 • Mattila, Aulikki (2020)
  Tutkielman tarkoituksena on selvittää miten suomalaiset englannin opettajat käyttävät draamaa opetuksessaan ja millaisia hyötyjä tai haittoja he kokevat draamametodin käytöstä olevan. Tutkimukseen haastateltiin kymmentä opettajaa, jotka kaikki kertoivat käyttävänsä draamaa metodina. Haastateltavista osa opetti alakoulussa, osa yläkoulussa ja osa lukiossa. Yksi haastateltava opetti ammattikoulussa. Kaksi haastattelua pidettiin kasvotusten ja muut etänä videopuhelun välityksellä. Tutkimusmenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua haastattelua ja haastattelut äänitettiin sekä litteroitiin. Tämän jälkeen aineisto analysointiin laadullisen sisällönanalyysin avulla. Kaikkien haastateltavien mielestä draamaan kielten opetuksessa kuului roolin ottaminen ja vuorovaikutus. Draamalle annettiin myös muita merkityksiä. Osalle draama oli erityisesti toiminnallisuutta, viestintää tai empatiataitojen harjoittelemista. Eniten draaman avulla opetettiin suullista kielitaitoa. Kielitaidon lisäksi haastateltavat opettivat draaman avulla myös muita taitoja kuten taitoa toimia tosielämän tilanteissa, vuorovaikutusta sekä ongelman ratkaisua. Haastateltavien eniten käyttämä harjoitustyyppi oli tosielämän tilanteen simulaatio, mutta opettajat käyttivät useita erilaisia harjoitustyyppejä. Oli myös tekijöitä, jotka saattoivat rajoittaa haastateltavien draaman käyttöä. Tällaisia tekijöitä olivat esimerkiksi opettajan taito käyttää draamaa, oppilaiden persoonallisuus, ryhmädynamiikka, oppilaiden taidot, oppilaiden kokemus, ryhmäkoko tai tilat. Haastateltavat kokivat yleisesti draaman hyödylliseksi metodiksi. Suurin osa opettajista kertoi draaman rohkaisevan oppilaita puhumaan. Draaman nähtiin myös vaikuttavan myönteisesti oppimiseen sekä oppilaiden ja opettajan hyvinvointiin. Draama metodin käytöstä ei koettu olevan erityisesti haittaa. Mahdollisina haittoina mainittiin esimerkiksi kiusaaminen, oppilaiden pelot ja stereotypioiden vahvistaminen.
 • Kaipia, Nina (2011)
  Tutkielma käsittelee slash-fanifiktiota queer-teorian ja heteronormatiivisuuden näkökulmasta, käyttäen esimerkkinään Harry Potter -slash-fanifiktiota. Tutkielman tarkoitus on osoittaa kuinka slash-fanifiktio on monimuotoinen ilmiö, joka sisältää sekä heteronormatiivisia sekä sitä haastavia elementtejä. Slash-fanifiktion eri alalajit eli samaa sukupuolta olevien henkilöhahmojen paritukset eroavat toisistaan suhteessa heteronormatiivisiin seksuaalisuus- ja sukupuolikäsityksiin sekä päinvastaisesti haastavat näitä heteronormatiivisia käsityksiä mukaillen joitakin queer-teorian keskeisiä ajatuksia sukupuolesta sekä (homo)seksuaalisuudesta. Tutkielmassa osoitetaan kuinka slash-fanifiktio sisältää sekä sukupuolta että seksuaalisuutta monimuotoisesti lähestyvää materiaalia ja kuinka samaa sukupuolta olevien henkilöhahmojen slash-paritukset eroavat toisistaan queer-elementtien ja heteronormatiivisuuden viitekehyksessä. Buddy slash -paritus sisältää vähemmän queer-elementtejä kuin kaksi muuta paritusta käyttäen fanifiktiossaan yltiöllistä romantiikkaa ja idealisoi heteronormatiivisia sukupuoli- ja seksuaalisuusnormeja, näin ollen heijastaen heteronormatiivisuuden sukupuoli- ja seksuaalisuusnormeja slash-paritukseen. Enemy slash taas sekä haastaa että rikkoo sukupuolistereotypioita sekä sekoittaa queer- ja ei-queer-slashia. Paritus sisältää sekä vanhanaikaista romantiikkaa että queer-käyttäytymistä kuten m-preg (miespuolisen henkilähahmon raskaus), ristiinpukeutumista ja sukupuolirajojen rikkomista. Power slash -fanifiktio sisältää eniten heteronormatiivisuutta rikkovia elementtejä ja on sen tähden queerein parituksien muoto. Kaksi viimeistä tarkasteltua slash-fanifiktion muotoa taas korostavat sitä, kuinka slash-fanifiktion kategorisointi on ongelmallista ja sitä, että sen täytyy perustua moneen eri kriteeriin, ei vain yhteen yleistykseen. Lopuksi tutkimus osoittaa, että slash-fanifiktiota ei voi yleisesti kutsua queeriksi ilmiöksi vaan sen alalajit osoittavat, että kyseisessä fanifiktiossa löytyy sekä heteronormatiivisia että queereja elementtejä ja että niiden ilmentyminen johtuu useista eri tekijöistä.
 • Salmi, Joel (2018)
  Pro gradu-tutkielma käsittelee saksalaisen Wolfgang Borchertin (1921–1947) vuonna 1949 julkaistun draaman Ovien ulkopuolella esityshistoriaa Suomen radiossa ja näyttämöillä vuosien 1949 ja 2001 välisenä aikana. Se antaa yksityiskohtaisemman katsauksen näytelmän suomenkieliseen esityshistoriaan. Työn tavoitteena on tutkia Suomessa esitettyjen tulkintojen taustoja ja haasteita sekä selvittää, kuinka ajankohtaisena Borchertin näytelmä on nähty kulloisenakin esitysajankohtana. Painopisteenä on siis yksittäisten kuunnelma- ja näytelmäversioiden vastaanotto. Olennainen osa tutkielman lähdemateriaalista koostuu alkuperäisistä Suomen lehdistössä julkaistuista arvosteluista sekä Suomen teatteri- ja kuunnelmahistoriaan keskittyvästä kirjallisuudesta. Työtä varten on tehty yksi perusteellinen haastattelu ja otettu yhteyttä suomalaisiin teattereihin. Kuunnelmahistorian osalta merkittävän tuen mahdollisti Yleisradio, joka tarjosi molempien suomenkielisten kuunnelmaversioiden kuuntelemisen ja vuosikirjojen tutkimisen. Tehdyn tutkimuksen tulokset osoittavat, että Ovien ulkopuolella koettiin yleisesti vuonna 1949 olevan oman aikansa merkkiteos, jota esitettiin menestyksekkäästi seuraavina vuosina muun muassa Lahden kaupunginteatterissa, eri ylioppilasteattereissa sekä kahtena Yleisradion kuunnelmana. Borchertin draama on pääsääntöisesti saanut ylistystä lehdistöltä sekä yleisöltä, mutta tultaessa 1970-luvulle se sai osakseen myös kritiikkiä, koska sitä ei nähty enää ajankohtaisena. Näytelmä onkin vahvasti sidoksissa Toiseen Maailmansotaan ja sen tulkinnat ovat olleet esitysajankohdan mukaisia. Arvostelijat ja yleisö ovat kuitenkin arvostaneet näytelmän tuomista oman aikansa yhteiskuntaan. Näin teoksen puhuttelevat teemat ovat herättäneet keskustelua myöskin myöhempinä vuosina.
 • Pitkänen, Paulamaija (2020)
  Tiivistelmä – Referat – Abstract Tämän tutkielman tavoitteena on tarkastella Australian Aboriginaalien käsitettä uniaika (Dreamtime) sekä kulttuuria yleisemmin ja niiden esiintymistä kirjallisuudessa. Tutkielman aluksi tarkastelen mitä käsite uniaika pitää sisällään ja mikä merkitys sillä on aboriginaalien keskuudessa. Lisäksi esittelen Aboriginaalien kulttuuria ja asemaa yhteiskunnassa. Uniajan esiintymistä kirjallisuudessa käsittelen kolmen hyvin erilaisen teoksen kautta: Oodgeroo Noonuccalin runo Reed Flute Cave (1984), Bruce Chatwinin matkakertomus The Songlines (1987) ja Joan Lindsayn romaani Picnic at Hanging Rock (1967). Australian aboriginaalit on yksi ihmiskunnan vanhimpia kansoja, heidän historiaansa voidaan jäljittää jopa noin 60 000 vuoden päähän. Vuonna 1788, Britannian perustettua ensimmäisen siirtokuntansa Australian mantereelle, aboriginaalien asema joutui uhatuksi. Aboriginaalien elintavat erosivat suuresti eurooppalaisista ja koska eurooppalaiset tarvitsivat maa-alueita käyttöönsä, siirrettiin aboriginaaleja siirtokuntiin. Aboriginaalikulttuurissa maan merkitys on hyvin suuri ja se kytkeytyy tiivisti konseptiin uniajasta. Uniajalla tarkoitetaan aboriginaalien uskomusta toisesta todellisuudesta, joka on läsnä koko ajan oman todellisuutemme rinnalla, mutta missä aika ei kulje lineaarisesti. Maailman ollessa vielä eloton, esi-isät saapuivat uniajasta tehden maailmasta elollisen. Elollisia eivät ole vain ihmiset ja eläimet, vaan kaikki luonnosta löytyvä on esi-isien muovaamaa ja sisältää esi-isien olemusta ja on näin ollen elollinen. Saatuaan työnsä maan päällä valmiiksi, esi-isät vetäytyivät takaisin omaan todellisuuteensa, mutta heimon jäseniksi vihityt aboriginaalit pystyvät kommunikoimaan esi-isien kanssa rituaalien välityksellä. Myös kuvataide ja musiikki linkittävät uniaikaa tähän todellisuuteen. Oodgeroo Noonuccal oli aboriginaali runoilija, kirjailija ja kasvattaja, jonka elämäntyönä oli aboriginaalien ja muiden australialaisten rinnakkaiselon mahdollistaminen. Hän oli myös poliittinen aktivisti, joka oli mukana vaatimassa aboriginaaleille yhtäläisiä oikeuksia muiden kansalaisten tavoin. Hänen runonsa ”Reed Flute Cave” kuvaa kaipuuta juurille, oman kulttuurin vaalimista ja kodin merkitystä. Bruce Chatwin oli brittiläinen taideasiantuntija ja toimittaja ja ennen kuin hänestä tuli maailmanmatkaaja ja kirjailija. Chatwinin kirjoitustyyli yhdistelee faktaa ja fiktiota, mikä on herättänyt runsaasti kritiikkiä. Hänen kirjansa The Songlines vaikuttaa matkakertomukselta, jonka päähenkilöä kiehtoo Australian aboriginaalien paimentolaisuus ja muu kulttuuri. Tarinassa päähenkilö kiertää Keski-Australian aboriginaalien keskuudessa ensimmäisen polven australialaisen oppaansa kanssa ja tutustuu paikalliseen kulttuuriin. Chatwin yhdistelee omia oletuksiaan paimentolaisuudesta aboriginaalien kulttuuriin, mutta ei kerro tästä lukijoille, jotka saattavat saada vääristellyn ja romantisoidun kuvan aboriginaalien kulttuurista, josta erityisesti aboriginaalit ovatkin häntä ankarasti kritisoineet. Joan Lindsayn romaani Picnic at Hanging Rock on mysteeriromaani vuoden 1900 Australiasta, jossa tyttökoulun oppilaat lähtevät piknikille ystävänpäivänä. Retken aikana kolme tytöistä katoaa ja heidän kohtaloonsa yritetään saada selvyys. Romaanin tunnelma on usein unenomainen, todellisuuden rajalla häilyvä, mikä vahvistaa juonen mysteeriä. Vahvana teemana romaanissa on ajan kokemus ja merkitys. Myös aboriginaalien uniaikaan liittyy ajan jaksottaisuus totutun lineaarisen sijaan. Uniaika on lähestulkoon ainoa näitä teoksia yhdistävä asia, ja sitä käsitellään jokaisessa hyvin eri tavoin. Noonuccal kirjoittaa oman elämänsä pohjalta, Chatwin kirjoittaa kiinnostuksesta uniaikaan, mutta päähenkilön omat oletukset ohjaavat narratiivia vahvemmin, kuin paikallisilta kuullut kertomukset ja Lindsayn romaanissa aboriginaaleja ei huomioida suoraan ihmisinä eikä kulttuurina. Aboriginaalikulttuurin uskomusten käyttäminen motiivina on, varsinkin nykypäivän tietämyksen valossa, hieman kyseenalaista. Noonuccalin oikeutta kirjoittaa omasta kulttuuristaan ja elämästään ei voi kieltää, mutta Chatwinin ja Lindsayn kohdalla joudutaan pohtimaan taiteilijan vapauden ja kulttuurisen omimisen rajoja. Tärkeää on myös pohtia, kuka asiasta saa päättää. Länsimaisessa yhteiskunnassa sananvapaus ja taiteellisen ilmaisun vapaus ovat tärkeinä pidettyjä arvoja, mutta muiden kulttuurien huomioiminen ja mahdollisesti alisteinen asema ovat asioita, joiden huomioiminen on vähintäänkin paikallaan.
 • Holm, Emmi (2014)
  This is a study of the Nigerian video-film industry called Nollywood. The twenty-year-old film industry is estimated to be the second largest film industry in the world in terms of production. Nollywood productions are based on shooting with video cameras, quick releases, small budgets and informal distribution networks. The contents of Nollywood films are mostly a mixture of 'from rags to riches'-kind of stories, occultism and melodrama. Through the study of film production I approached my other subject-matters: modernity, globality, popular culture and the different standards of living in Lagos. The data was gathered in Lagos, the natal home of Nollywood, during a three-month fieldwork. The methods used in the field were participant observation, interviews and free-flowing discussions. The data consists of field notes, diaries, photographs, films and daily blog/gossip writings in the Nigerian media. The main informants were film practitioners in various fields of film production and distribution, and a group of young and wealthy Lagosians to whom I refer with the term 'friends' throughout the study. The main topic for my research is film production in the Lagosian context. However, the film production is very much related to the broader cultural and societal way of being in Nigeria: the anxieties and the aspirations of the Nigerian people are mediated in Nollywood films. Nollywood is a product of the global and the local. In this case ‘global’ means the technicalities of filmmaking and the global ‘messages’, a stream of global information, of the globalized world. Nollywood is an apt example of a local media’s wellbeing in the globalized world of today. Nollywood also functions as a mediative power in the Nigerian society. On the one hand Nollywood makes the global more intelligible locally and on the other hand it reflects and represents the local cultural and societal entities. The film industry and the surrounding Nigerian society are not separate entities. It is important to study cultural producers in order to understand how the media takes part in constituting a society. Similar to its surrounding society, Nollywood is going through a fundamental change. Nigeria is on the road of becoming Africa’s biggest economy while Nollywood is promoting itself in the global film scene: filmmakers now look to better quality films and cinema distribution. The storylines of Nollywood remodel the collective sphere of Nigerian aspirations and hope: the films and the real-life stories of the celebrities show Nigerians a possibility of improving one’s life. Nollywood tries to make sense of what it means to be Nigerian today by intertwining traditional and modern, global and local forces together, creating its own style of storytelling and a way of being in the global world.
 • Immonen, Perttu (2014)
  Suomen rannikkoalueille muutti keskiajalla runsaasti ruotsinkielisiä uudisasukkaita, mikä vaikutti keskeisesti koko maan historiaan. Aiemmassa historiallisessa tutkimuksessa on kuitenkin jäänyt vähälle huomiolle se, millainen suomen- ja ruotsinkielisen väestön suhde oli maaseudulle syntyneellä kielirajalla. Tässä tutkimuksessa selvitetään 1) suomen- ja ruotsinkielisen maaseutuväestön välisen kielirajavyöhykkeen ominaispiirteitä 1600 - 1700-luvuilla sekä 2) kielirajan vaikutuksia sen tuntumassa eläneisiin ihmisiin. Alueellisesti tutkimus rajautuu keskipohjalaisiin Kokkolan ja Kälviän pitäjiin, joista ensin mainittu oli pääosin ruotsinkielinen ja jälkimmäinen suomenkielinen. Tutkimuksen päähuomio kohdistuu kaksikieliseen Korpilahden kyläseutuun, joka levittäytyi mainittujen pitäjien väliselle kielirajavyöhykkeelle. Tutkimuksen tärkeimpänä lähdeaineistona toimivat Kokkolan ja Kälviän käräjäkunnan tuomiokirjat 1690- ja 1770-luvuilta. Niiden ohella alkuperäislähteinä käytetään Pohjanmaan rykmentin sotilaskatselmusluetteloita (1690-luku), Kokkolan ja Kälviän seurakuntien rippikirjoja sekä Kokkolan pitäjän- ja kirkonkokousten pöytäkirjoja (1770 -1780-luvut). Lähdeaineistoa analysoidaan ensisijaisesti laadullisesta näkökulmasta. 1) Tulokset osoittavat keskipohjalaisen kielirajavyöhykkeen olleen alituisesti, joskin hyvin hitaasti liikkuva talonpoikaisyhteisöjen ominaisuus. Aikakauden muihin yhteiskunnallisiin ryhmiin ei vastaavaa kielirajaa syntynyt. 1600 - 1700-lukujen säätyläistö ja porvaristo olivat nimittäin valtaosin ruotsinkielisiä, kun taas tilaton väestö oli maantieteellisesti liikkuvaista ja kielelliseltä koostumukseltaan muuntuvaista. Keski-Pohjanmaan ruotsin- ja suomenkielisiä talonpoikia erottivat kielen ohella tietyt kulttuuripiirteet, jotka kuitenkin olivat vähäpätöisiä verrattuna esimerkiksi Pohjanmaan ja Savon välisiin kulttuurieroihin. Pohjalainen kielirajavyöhyke herättikin 1600 - 1700-luvuilla varsin vähän huomiota. Kirkollinen ja maallinen esivalta kylläkin kehittelivät ajoittain ajatusta Pohjanmaan suomalaisalueiden ruotsalaistamisesta sekä jyrkensivät paikoin kielirajaa hallinnollisten rajanvetojensa avulla. Yhteinen uskonto, sotaväki, oikeusjärjestelmä ja kauppayhteydet toisaalta loivat yhteenkuuluvuutta kieliryhmien välille. Niinpä keskipohjalainen talonpoikaisväestö suhtautui keskinäisiin kielellisiin eroavaisuuksiinsa käytännönläheisesti, ilman voimakkaita tunnelatauksia. 2) Tulokset osoittavat, että väkivaltaa ei keskipohjalaisten kieliryhmien välillä esiintynyt käytännössä lainkaan. Keskipohjalaista kielirajavyöhykettä leimasivat kuitenkin sitkeät maankäyttöriidat. Ne eivät perustuneet etnisiin vastakkainasetteluihin. Sen sijaan hyvin hallitun yhteisen kielen puuttuminen vaikeutti maankäyttöriitojen sopimista käräjien ulkopuolella. Asenteiden kärjistymistä ehkäisivät kielirajavyöhykkeen kaksikielisyys ja talonpoikaisten kieliryhmien sosiaalinen tasavertaisuus. Ruotsinkielisillä säätyläisillä oli kuitenkin taipumus suhtautua kielteisesti suomenkieleen, jota pidettiin leimallisesti rahvaan kielenä. Kokkolan ja Kälviän käräjillä suomenkieliset joutuivat lisäksi ruotsinkielisiä useammin syytetyksi siveysrikoksista ja noituudesta, vaikka esimerkiksi varkaus- ja paloviinarikoksissa ei vastaavia eroja ollut. Tämä oletettavasti johtui suomalaiskylien väljemmästä sosiaalisesta kontrollista, mitä ilmensi myös ruotsalaiskylille tyypillisen oltermannijärjestelmän vajavaisuus. Kielirajavyöhykkeen myönteisiä vaikutuksia aikaansai ennen kaikkea kaksikielisyys, josta myös Korpilahden seudun talonpojat hyötyivät kaupanteossa, käräjillä ja monissa heille myönnetyissä luottamustoimissa.
 • Baran, Caitlin (2017)
  Tämä tutkimus etsii mahdollisia yhteyksiä Hollywood-elokuvien katsomisen sekä englanninkielen taitojen kehittymisen välillä, sekä sitä, miten kielenoppija itse tarkastelee tätä yhteyttä sekä sen merkitystä. Tutkimus tarkastelee lisäksi myös Hollywood-elokuvien nimien välityksellä tapahtuvaa markkinointia, ja sitä pystyvätkö myös englantia toisena kielenään puhuvat hahmottamaan tällaista markkinointia kielitaitotasonsa mukaan. Tutkimus on toteutettu kyselytutkimuksen avulla, johon vastasi lopulta 290 suomalaista. Lomaketta jaettiin Facebook-ja WhatsApp –ryhmien välityksellä sähköisessä muodossa. Empiirisen aineiston lisäksi tutkimuksessa hyödynnetään aiempaa tutkimusaineistoa, joka koskee suomalaisten englanninoppimista ja heidän henkilökohtaista suhtautumistaan siihen, sekä muuta aineistoa, joka liittyy erityisesti elokuvamarkkinointiin sekä markkinoinnin kohdentamiseen. Tutkimuksessa käydään läpi ihmisten ajatuksia ja käsityksiä heidän omasta englanninoppimisestaan ja Hollywood-elokuvien mahdollisesta vaikutuksesta siihen, ja sitten tarkastellaan heidän kykyään verrata eri genrejen elokuvia toisiinsa pelkän nimen perusteella. Lopuksi tuloksia vertaillaan ja tarkastellaan rinnakkain. Tämän tutkimuksen myötä käy ilmi muun muassa, että ihmiset, jotka arvioivat englanninkielentaitonsa heikommaksi kuin toiset vastaajat, myös vastaavat tietyntyyppiseen elokuvamarkkinointiin heikommin kuin muut. Heidän kykynsä lajitella elokuvia nimen perusteella genrekategorioihin on heikompi kuin paremman englanninkielentaidon omaavilla. Merkittäviä eroja ikäryhmien välillä ei kuitenkaan ollut havaittavissa.
 • Kokkonen, Tuomas (2023)
  Gypsum treatment of fields has proven to be a promising method of agriculture water protection. The purpose of this study is to investigate the drivers and barriers of gypsum treatment adoption among innovator and early adopter farmers. Based on the literature review, the factors affecting adoption of gypsum treatment are divided to farm, farmer, practice, program and context characteristics. The quantitative data of this study was gathered as a part of the KIPSI project from farmers that have or had suitable arable fields for gypsum treatment in the Archipelago Sea catchment area in spring 2020. The research data is analyzed with statistical methods including exploratory factor analysis, one-way analysis of variance, Kruskal-Wallis test, Chi-square test and Mann-Whitney U test. The results show that what determines the applying gypsum treatment of fields are practice, program and context characteristics such as information about the long term effects of gypsum, peer references, gypsum treatment being cost-free to the farmer, practical elements of the program, gypsum treatment’s environmental benefits and improving environmental image of agriculture. Farmer’s attitudes towards gypsum treatment play a role as well. On the other hand, farm or farmer sociodemographic characteristics such as farmer age, education, fulltime farming, share of rented land or total field area of the farm do not affect to the adoption of gypsum treatment. Out of the farm characteristics, only cereal farming is emphasized among the farmers that applied or are likely to apply gypsum treatment in the future in comparison to the farmers that are unlikely to apply gypsum treatment in the future. Exploratory factor analysis revealed four motivation factors to apply gypsum treatment of fields: water protection, fertilization and gaining new experiences, land improvement and protection of local waters and cost-effectiveness and recommendation of acquaintances. Water protection motivated farmers have positive views and attitudes towards gypsum treatment and agriculture water protection. Strong fertilization and gaining new experiences motivation is associated with cereal farming and the strong land improvement and protection of local waters motivation with large total field area of farm and younger age. Exploratory factor analysis revealed five motivation factors to not apply gypsum treatment of fields: doubts about the method, need for peer experiences and information about the long-term effects of gypsum, practical reasons, urgency and a view that the state of the waters is not weak and unsuitability of fields. Farmers having strong doubts about the method motivation have cautious attitude towards gypsum. They have also large field area as like the strong practical reasons motivated, who are also often fulltime farmers. Strong need for peer experiences and information about the long-term effects of gypsum motivation is associated with cereal farming. As this study focused on gypsum treatment, further research could expand to studying the acceptance as well as drivers and barriers of applying other agricultural water protection measures, such as structural lime treatment of fields.
 • Ala-Harja, Venla (2020)
  The SAVE gypsum pilot project investigated the suitability of gypsum amendment as a new means of agricultural water protection in cooperation with local farmers. The participating farmers acted not only as testers of the method, but also as co-developers, whose expertise, observations and experience were used as part of the effort to produce a new cost-effective, widely accepted method of water protection from gypsum. The study investigated the factors that influenced the participation of farmers in the pilot project developing a new potential water protection method and, on the other hand, the factors that influenced their acceptance of gypsum amendment. The results tell about the acceptance of the method from the point of view of future users and about which factors in the method are relevant for farmers. The information helps in the evaluation, development, furthering and marketing of the method. The thesis was based on research related co-creation of innovations and acceptance of new agri-environmental methods. The material of the study was the answers of the farmers' surveys of the SAVE gypsum project. The surveys were conducted for three consecutive winters, beginning in December 2016 and ending in January 2019. The data were analyzed using descriptive statistics, factor analysis, logistic regression analysis and cross-tabulation (χ² test and McNemar test). According to the results, the main reasons for participating in the pilot were related to the improvement of the environmental reputation of the Finnish agricultural sector, curiosity about the effects of gypsum and the opportunity to promote water protection and related research. These factors, as well as the desire to strengthen Finnish agriculture, the sense of responsibility and the sense of community of farmers, also best predicted the acceptance of the method for reasons of participation. Positive factors in approving the method were the perception of local people's positive attitude towards the method, the experience of gypsum as an easy method for water protection, and the fact that the farmer was not concerned about the effects of gypsum on field condition and productivity or the surrounding environment.
 • Polad, Didem (2023)
  This thesis examines the legal framework surrounding driver liability in autonomous vehicles (AVs), SAE level 3 and level 4, within the European Union (EU), and assesses its compatibility with the EU's Artificial Intelligence (AI) policy. As AV technology advances, determining the distribution of liability among stakeholders involved in AV operations becomes a critical issue, particularly for level 3 and level 4 vehicles, where the presence and liability of the human driver are still significant. The study analyzes relevant international conventions and investigates the liability approaches adopted by selected EU Member States, France, and Germany, focusing on the differences between fault and strict liability in their respective legal systems. The German Autonomous Driving Act, which distinguishes between level 3 drivers and level 4 operators, is examined in detail, providing insights into the potential for a fairer liability system within the EU. The thesis ultimately evaluates the alignment of driver liability in the EU with the EU's AI policies and suggests harmonization efforts to ensure a consistent approach to liability issues. By proposing a more equitable liability system for level 3 drivers and level 4 operators, this research contributes to the ongoing discourse on the legal and regulatory challenges associated with the widespread adoption of AV technology in the EU.
 • Björklund, Jenna (2018)
  There has been a lot of discussion on the downsides of cash during the 2010’s, while the new payment innovations during this same decade have provoked speculation that cash use will decrease considerably, potentially even disappear, in the upcoming years. However, cash is still used quite extensively, and to my knowledge, no systematic review on drivers of cash use has been made to date. The purpose of this thesis is to fill this gap by providing literature reviews both on the theory explaining cash use and the empirical evidence on the drivers of cash use. Additionally, Finland will be used as an illustration to study the relevance of the existing theories and empirical evidence in an environment where practically no barriers on switching completely from cash use to card use exist. The theoretical models explaining the choice between cash and cards at points of sale are built on assumptions that the pecuniary and/or non-pecuniary costs of cash and cards use differ. Particularly, cards are assumed to be more expensive than cash in some regard, which explains the cash choice. Behaviour wise, cash use is associated with lower transaction value, lower income, higher amounts of cash in the wallet and using cash to monitor liquidity. In empirical literature, factors that affect the payment instrument choice at point of sale are traditionally divided into four categories: payment instrument attributes, transaction specific characteristics, demographic factors and habit. Three out of the four theoretical models presented in this thesis seem relevant in explaining cash use in the view of the empirical evidence, although alternative explanations for the observed behaviour can also be found. Also, several other drivers of cash use are identified. Additionally, as making payments is a very frequent action, it is suggested that habit might have a bigger role in the payment instrument choice than is traditionally assumed, with several of the drivers being potentially a manifestation of habitual behaviour. A considerable limitation of the existing literature is that it focuses solely on explaining and analysing cash use for transaction purposes at points of sale. However, cash is also used for person-to-person transactions and as a store of value, and the reasons for cash use probably differ a lot in these other two use cases. Due to well-developed infrastructure, and cheap and fast card payments, many of the drivers of cash use identified by theoretical models and empirical evidence cannot explain cash use in Finland. In 2016 Finnish people used cash to pay small transactions, to control spending, because they perceived it to be easy to use, when they obtained it from another person or out of habit. Due to the quickly growing popularity of contactless card payments and the mobile phone applications for making easy person-to-person transactions, it is likely, that in future cash will decrease remarkably and it is mainly driven by the need to control spending, difficulty in using electronic payment instruments and habit.
 • David, Leticia Screta (2014)
  This thesis studies the consumers’ willingness to pay for renewable electricity. Green electricity consumption induced by improved information on electricity sources appears as an additional alternative to renewable energy support policies in practice today. It is believed that a shift of the demand towards green sources can stimulate renewable generation and have a positive impact on the environment. However, this voluntary initiative will only work if it is perceived worth paying a premium for green electricity. This work aims to examine the drivers of consumers’ behaviour towards green electricity and to develop economic models that embrace these findings. The analysis also elucidates how the demand for renewable electricity is affected by market prices and by consumers’ income and how information and advertising campaigns can stimulate the behaviour towards green electricity so that the voluntary demand system can fully achieve its goals.
 • Kuitunen, Satu (2022)
  Conflict-related violence and fragility are among the core development challenges of our time. Over the past decades, most armed conflicts have comprised one or more non-state actors, and conflicts commonly arise among domestic actors. These non-state actors cannot resort to conscript armies and thus need to motivate citizens to join their ranks. Due to this, addressing individual participation motivations is an integral part of the study of conflict. Armed conflict participation is puzzling because it comes with significant risks. In contrast, the possible benefits of conflict outcomes are often public and non-excludable goods, making conflict participation subject to a free rider problem. This thesis provides a narrative literature review of individual participation motivations in the presence of the free rider problem. The focus is on situations where individuals are not conscripts, and the armed groups cannot mobilise an existing reserve of combatants. The existing economic literature has addressed individual-level conflict participation motivations relatively little. This thesis assesses different motivational factors’ ability to solve the free rider problem and seeks to inspire future research. Both theoretical and empirical literature is covered. This thesis addresses three motivational factors: (1) material incentives and the opportunity cost of participation; (2) grievances and socio-emotional incentives; and (3) negative incentives, particularly forced participation and the cost of non-action. This thesis does not seek to determine which motivation provides the best explanation. Instead, the logic behind each motivational factor is illustrated, and their ability to solve the free rider problem is critically evaluated. This thesis concludes that each motivational factor can help solve the free rider problem, but relying on a single motivation is often insufficient. This thesis recommends that economists look beyond material incentives and account for various motivations. Complementing material incentives with socio-emotional and negative incentives, in particular, gives a fuller picture of why individuals are willing to participate and risk their lives in conflict activities. However, further empirical research is needed to identify and test the abovementioned motivations.
 • Hunnakko, Joel (2023)
  An optical data bus is a promising solution to provide a fast data transmission from room temperature to quantum devices at low temperatures, which would minimize the heat load into the cryogenic system compared to the conventional electrical cabling. Previously, a similar measurement setup was used to drive a Josephson junction array (JJA) with an optical pulse pattern generated with a mode-locked laser (MLL). A photodiode (PD) was used to convert optical signals to photocurrent signals to drive the JJA at low temperature. There was a long and non-ideal transmission line between the PD and the JJA at their operation temperature of 4 K. The experiments and simulations revealed that the non-idealities in the transmission line caused non-desired reflections. In this work the PD is integrated on a same chip as the JJA. The new on-chip integration provides shorter transmission line with less interfaces. The new compact transmission line promises less electrical signal reflections between the PD and the JJA. A custom-made MLL emitted an original optical single pulse to the optical pulse pair generator. The MLL was operated at a well-defined pulse frequency of 2.3 GHz to produce the single pulses in the desired frequency. An optical time delay circuit (OTD) was applied to the generated pulses in the MLL to time divide the pulses on the desired time delays. The generated optical pulse pair pattern was transmitted from room temperature to the PD in 4 K via an optical polarization maintaining fiber. The fiber was integrated on the top of the PD in 4 K, which was used to drive the JJA sample. The PD was biased with a reverse voltage and the JJA sample with a current. The amplification of optical twin pulses was varied during the measurements. We measured the DC voltage of the JJA sample and the DC photocurrent of the PD simultaneously. The measurement was repeated with several different manually defined optical time delayed twin pulses. The work included optimization of the optical setup. The optimization involved setting the reflective diffraction grating to the optimized position, which was used to filter away undesired wavelengths. The optical pulse pair method used in this work can be used to investigate the maximum speed of the data signals.
 • Sirkiä, Mika (2020)
  Transparent displays are common. Electroluminescent displays are one example of a transparent display. This focuses on driving electronics for transparent electroluminescent segmented displays. The designed electronics is discussed and its performance is measured. A new driving method is presented. This method increases the luminance of the display and decreases its power consumption.