Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Aaltio, Maria"

Sort by: Order: Results:

  • Aaltio, Maria (2016)
    Tässä pro gradu-tutkielmassa analysoidaan yhdysvaltalaiselle seuranhakusivustolle rekisteröityneiden käyttäjien profiilitekstejä. Tarkoituksena on analysoida erityisesti tekstien temaattista sisältöä ja sitä kautta hahmottaa teksteissä toistuvia teemoja. Tutkimuksessa myös verrataan nais- ja mieskäyttäjien profiileja keskenään, jotta pystytään havaitsemaan, heijastuuko teksteistä perinteisiä sukupuolirooleja. Lisäksi kiinnitetään huomiota siihen, mitä verkkokielelle tyypillisiä piirteitä profiiliteksteissä on. Verkkokielelle ominaisia piirteitä ovat muun muassa puhekieliset ilmaukset sekä lyhenteiden ja hymiöiden käyttö. Tässä kohteena huomion kohteena olivat erityisesti lyhenne lol, erilaiset hymiöt sekä kohteliaisuuden ilmeneminen teksteissä. Tutkimuksen aineisto koostuu 120 seuranhakusivustolta kerätystä profiilin vapaasta tekstiosiosta, jossa käyttäjä voi vapaasti kertoa itsestään ja toiveistaan. Profiileista kaikki olivat itsensä heteroseksuaaliksi luokittelevien 25-35-vuotiaiden yhdysvaltalaisten käyttäjien kirjoittamia. Puolet teksteistä oli miesten, puolet naisten kirjoittamia. Jotta tutkimukseen saatiin mahdollisimman monipuolinen ja laaja otanta sivuston profiileista, kerättiin aineisto satunnaisotannan menetelmällä. Metodina tutkimuksessa käytetään kvalitatiivista sisällönanalyysia. Profiilitekstit luettiin huolellisesti, minkä jälkeen niissä esiintyvät teemat luokiteltiin yhdeksään pääkategoriaan. Tutkimuksessa havaittiin, että profiileissa oli paljon samankaltaisuuksia. Suosituimmiksi teemoiksi naisten sekä miesten profiileissa osoittautui itsensä kuvailu, vapaa-aika sekä syyt, miksi käyttäjä on sivustolla. Naisilla suosituksi teemaksi nousivat lisäksi omien ihmissuhteiden mainitseminen sekä maininnat siitä, mitä he eivät olleet sivustolta etsimässä. Mieskäyttäjät sen sijaan kuvailivat naisia enemmän työtä ja varallisuuttaan. Tutkimustulokset osoittavat, että heteroseksuaalien parien etsinnässä perinteiset sukupuoliroolit nousevat edelleen esille. Aineistosta löydettiin myös runsaasti esimerkkejä verkkokielelle tyypillisistä ominaisuuksista, kuten puhekielisistä ilmaisuista ja lyhenteistä. Voidaan siis todeta, että seuranhaku-profiilit kuuluvat verkkokielen rekisteriin, ja ne ovat tyyliltään hyvin vapaamuotoisia. Hymiöiden tai lyhenteen lol käyttö ei ole kuitenkaan profiileissa kovin yleistä. Tutkimus antaa hyvän kuvan siitä, millaisia profiilitekstejä sivustolla kirjoitetaan sekä miten naisten ja miesten profiilitekstit eroavat toisistaan sekä mitä verkkokielelle tyypillisiä ominaisuuksia niistä löytyy. Laajoja yleistyksiä pienen aineiston takia ei voida kuitenkaan tehdä. Kaiken kaikkiaan profiilitekstit osoittautuivat erinomaiseksi lähteeksi tutkimukselle ja ne tarjoavat hyvää aineistoa sekä sukupuoliroolien että verkkokielen tutkimukseen.