Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Aalto, Aino-Maija"

Sort by: Order: Results:

  • Aalto, Aino-Maija (2012)
    Tutkimus tarkastelee työnhakua ja työllistymistä suomalaisilla työmarkkinoilla; eri työnhakutapojen käyttöä, työnhakuahkeruutta ja näiden vaikutusta työllistymistodennäköisyyteen. Työllistymistä tarkastellaan niin työllisten kuin ei-työllisten työnhakijoiden kohdalla. Näin ollen työllistymisellä tarkoitetaan uuden työn löytämistä. Tieto työnhakutapojen käytöstä ja niiden merkityksestä työllistymisen kannalta antaa uutta tietoa työmarkkinoiden toimivuudesta Suomessa. Taloustieteellisesti tutkimusaiheeni sijoittuu työn talous- ja etsintätaloustieteeseen. Teoreettisena lähtökohtana on Holzerin (1988) työnetsintämalli, jossa kullakin työnhakutavalla oletetaan olevan toisistaan poikkeavat kustannukset. Henkilö valitsee teorian mukaan ne työnhakutavat, jotka tuottavat suurimman odotetun hyödyn yli ajan. Oletus, että henkilö käyttää hänelle tehokkaimpia, ja siten hyötyä maksimoivia, työnhakutapoja ei saa vahvaa tukea tämän tutkimuksen tuloksista. Empiirinen tarkastelu tehdään Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen aineistolla vuosilta 2004–2006. Aineisto on pitkittäisaineisto, jossa kutakin haastateltavaa on pyritty haastattelemaan viisi kertaa. Haastateltavat ovat iältään 15–74-vuotiaita. Työvoimatutkimuksen aineisto rajataan tässä tutkimuksessa niihin henkilöihin, jotka ovat jollakin haastattelukerralla ilmoittaneet hakeneensa töitä. Aineisto on aiempiin työnhakuun liittyviin tutkimuksiin verrattuna varsin kattava. Tilastollisista menetelmistä työssä käytetään binääristä ja järjestysasteikollista logit -estimointia. Tutkimuksessa havaitaan, että erityisesti iällä ja kotiseudulla on merkitystä työnhakukäyttäytymisen ja työllistymisen kannalta; nuoret ja pääkaupunkilaiset hakevat töitä ahkerammin ja myös työllistyvät todennäköisemmin. Kansainvälisesti poikkeavaa on, että sosiaalisten verkostojen käyttö työnhaussa ei ole tulosten mukaan yleisin tapa hakea töitä. Tässä viitatut lähteet: Holzer, Harry J. 1988. Search Method Use by Unemployed Youth. Journal of Labor Economics, 6(1), s. 1–20.