Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Böstman, Jannica"

Sort by: Order: Results:

  • Böstman, Jannica (2019)
    Tutkielmassa tarkastellaan, kuinka sairaanhoitajat ja lääkärit ovat kategorisoineet sairaanhoitajia ja lääkäreitä ottaessaan kantaa ammattiryhmien välisiin suhteisiin liittyviin väittämiin. Samalla tarkastellaan, kuinka kategorioita on käytetty asenteita rakennettaessa. Kategoriat nähdään asenteiden rakentamisen resursseina, tulkintarepertuaareina. Tutkielmassa myös vertaillaan sairaanhoitajien ja lääkärien tapoja rakentaa asenteita. Tutkimusaineiston avulla tulkitaan sairaanhoitajien ja lääkärien asennoitumista sairaanhoitajien ja lääkärien välisiin suhteisiin liittyviin väittämiin haastattelutilanteessa. Tutkimuksen teoreettinen tausta pohjautuu kategoria-analyysiin. Kategorioiden ja kategorisoinnin tutkimusta voidaan kutsua kategoria-analyysiksi. Kategoria-analyysin perustaa rakentavat Harold Garfinkelin etnometodologiset kirjoitukset. Harvey Sacksin tutkimukset kulttuurisista kategorioista ja kategorisoinneista ovat tarkentaneet kategoria-analyysin käsitteistöä. Sacks on kehittänyt muun muassa jäsenyyskategorisoinnin analyysin. Työssä hyödynnetään myös diskursiivista lähestymistapaa, jossa kategorioita ja kategorisointia tutkittaessa keskiössä on identiteettikategorioiden tutkimus ja se, kuinka kategorioita käytetään erilaisten diskurssien rakentamisessa. Tutkimusaineisto koostuu neljän sairaanhoitajan ja neljän lääkärin haastatteluista. Haastattelut toteutettiin vuonna 2017 puolistrukturoituina haastatteluina. Haastateltavia pyydettiin ottamaan kantaa sairaanhoitajien ja lääkärien välisiin suhteisiin liittyviin väittämiin, minkä lisäksi haastateltaville esitettiin tarkentavia kysymyksiä. Tutkimuksen metodologisena lähestymistapana toimi laadullinen asennetutkimus. Laadullisen asennetutkimuksen menetelmällisenä periaatteena on tehdä analyysia kahdella eri tasolla, joita voidaan kuvailla luokittavaksi analyysiksi ja tulkitsevaksi analyysiksi. Aluksi tutkimusaineistoa argumentteineen jäsenneltiin siitä tunnistettavien asenteiden hahmottamiseksi. Sen jälkeen tehtiin tulkintoja aineistosta suhteuttamalla laadullinen asennetutkimus diskursiiviseen lähestymistapaan ja sen avulla kategoria-analyysiin. Tutkimustulokset osoittivat, että sairaanhoitajat ja lääkärit käyttävät kategorioita ja rakentavat ryhmien välisiin suhteisiin kohdistuvia asenteita ottaessaan kantaa ryhmien välisiin suhteisiin liittyviin väittämiin. Sen sijaan, että haastateltavat olisivat ottaneet väittämiin kantaa suoraan, esittivät he useimmiten epäsuoria kannanottoja tai ehtoja kannanotoille. Puhujat esittivät kannanottoja myös muissa kuin sairaanhoitajan ja lääkärin positioissa, esimerkiksi asiakkaan roolissa. Sekä sairaanhoitajat että lääkärit luokittelivat sairaanhoitajan ja lääkärin kategorioita muun muassa samoihin tiimeihin ja kategoriakokoelmiin. Haastateltavat myös esittivät sairaanhoitajan ja lääkärin kategorioiden positioituvan hierarkkisesti suhteessa toisiinsa. Kannanottoja rakennettaessa asennoitumista voi tulkita kohdistuneen muuhunkin kuin sairaanhoitajien ja lääkärien välisiin suhteisiin. Tutkimus antaa viitteitä siitä, että tulevaisuudessa voitaisiin tutkia tarkemmin esimerkiksi sairaanhoitajien ja lääkärien asennoitumista potilaiden tai asiakkaiden valtaan.