Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Backholm, Amanda"

Sort by: Order: Results:

  • Backholm, Amanda (2013)
    I min avhandling undersöker jag de maktstrukturer som ligger som grund för arbetet i UNHCR:s flyktingläger. Min forskning fördjupar sig i frågan om hur fältarbetare omsätter UNHCR:s strategier i praktiken. Hur används strategierna i det vardagliga arbetet och vilka maktrelationer är det arbete som fältarbetarna utför invävt i? Mitt empiriska material består av intervjuer med personer som arbetar eller har arbetat på fältet i flyktingläger för FN:s flyktingorgan UNHCR eller FN:s organ för palestinska flyktingar UNRWA. Jag har använt mig av samtalsintervjuer för att samla in mitt material och jag analyserar materialet med hjälp av kvalitativ innehållsanalys, Norman Faircloughs kritiska diskursanalys och Erving Goffmans dramaturgiska sociologi. Utgående från mina forskningsfrågor har jag kommit fram till följande slutsatser. Strategierna och programmen som används av fältarbetarna i det dagliga arbetet i flyktinglägren är enligt mina informanter formade utifrån de behov som finns i lägren, både för flyktingarna och för fältpersonalen. Strategierna och programmen skall stöda arbetet och fungera som riktlinjer så att alla som arbetar för organisationen jobbar på samma sätt. Informanterna formar ändå strategierna utifrån de lokala behov som finns i lägren och utför arbetet på der sett de anser vara bäst. Jag gör en indelning i interna och externa maktrelationer som påverkar fältarbetarnas arbete i analysen av mitt empiriska material. Interna maktrelationer i organisationen som präglar arbetet på fältet går enligt mina informanters svar att identifiera i organisationens hierarkiska och byråkratiska kultur. De externa maktrelationerna som påverkar arbetet är relation till flyktingarna, till det internationella samfundet, till bidragsgivarna och till de lokala makthavarna. Jag undersöker hur organisationen arbetar med att öka kvinnors självbestämmandemakt med hjälp av strategier och program i flyktingläger. För att forma arbetet i relation till de externa maktrelationerna skapas program och strategier som ger en bild av UNHCR som en organisation som har makt och kunskap att genomföra sitt mandat. Jag använder mig av organisationssociologi utifrån Max Webers, Amitai Etzionis och David Silvermans teorier. Förenta Nationerna som organisation och kvinnors roll i utveckling utgör också en viktig del av min teoretiska diskussion i kombination med Michel Foucaults teorier om makt och styrning. Som en fördjupning av begreppen styrning och makt använde jag mig av forskningen om självbestämmandemakt.