Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Brink, Andreas"

Sort by: Order: Results:

  • Brink, Andreas (2018)
    Tutkielmassa tarkastellaan sopimusoikeudellisen lojaliteettiperiaatteen merkitystä elinkeinoharjoittajien välisten kestosopimusten irtisanomisen yhteydessä. Tarkastelun kohteena on toistaiseksi voimassa olevan kestosopimuksen irtisanomistilanne sekä minkälaisia oikeuksia ja velvollisuuksia lojaliteettiperiaate voi osapuolille muodostaa. Tarkemmin tarkastellaan kysymystä, minkälaisia konkreettisia oikeuksia ja toimintavelvollisuuksia lojaliteettiperiaate asettaa molemmille osapuolille. Liike-elämän sopimukset siirtyvät yhä enenevissä määrin kohti osapuolten välistä yhteistyösuhdetta, joka saa muotonsa pitkäkestoisena yhteistyösopimuksena. Elinkeinonharjoittajien välisille kestosopimuksille on tunnusomaista, että ne perustuvat pitkäkestoiseen yhteystyösuhteeseen, jossa molemmat osapuolet ovat sitoutuneet edistämään sopimuksen toteutumista. Tällöin sopimuksen käsite on laajentunut joustavammaksi kokonaisuudeksi käsittäen koko osapuolten välisen suhteen. Tämä muodostunut kokonaisuus korostaa luottamuksen merkitystä sopimussuhteessa ja antaa myös sijaa sekä tarvetta lojaliteettiperiaatteelle sekä sen tulkinnalle. Kestosopimuksen raameissa toteutettu pidempiaikainen yhteistoiminta luo tarvittavan perustan lojaliteettiperiaatteen soveltamiselle. Lojaliteettiperiaatteen käytännön merkityksen konkreettinen määrittäminen tapahtuu sopimuskohtaisesti, reaaliargumentteja hyödyntäen. Reaaliargumentit saavat sääntelemättömässä sopimuksessa korostuneen aseman ja niiden valossa on painotettava myös soveltuvia yleisiä oikeusperiaatteita. Irtisanomista käsitellään ensin yleisellä tasolla, minkä jälkeen tarkastellaan erilaisia olosuhteita ja miten nämä olosuhteet vaikuttavat lojaliteettiperiaatteen soveltavuuteen. Näitä olosuhteita ovat mm. sopimusriippuvuus, muuttuneet olosuhteet sekä taloudellinen vaihdanta. Täten tarkasteluun tulee sekä sopimuksen tekohetkellä vallinneet olosuhteet ja olosuhteet, jotka ovat muodostuneet vasta sopimuksen solmimisen jälkeen. Tämän jälkeen tarkastellaan, mitä käytännön velvoitteita ja oikeuksia lojaliteettiperiaate tuo osapuolille. Tutkielmassa on lähdetty oletuksesta, että suomalaisessa sopimusoikeudessa on olemassa irtisanomisvapaus noudatettaessa kohtuullista irtisanomisaikaa. Kestosopimusten yhteistoimintaluonteesta johtuen, tämä ei kuitenkaan aina ole itsestään selvää ja lojaliteettiperiaate voi tietyin edellytyksin asettaa rajoituksia irtisanomisvapaudelle. Tutkielmassa on lähdetty oletuksesta, että kohtuullinen irtisanomisaika on itsenäinen periaate, eikä lojaliteettiperiaatteen ilmentymä. Täten tarkastelun kohteeksi tulee lojaliteettiperiaatteen suhde kohtuulliseen irtisanomisaikaan. Tutkielmassa täsmennetään sopimusoikeudellinen normikehikko tutkimuskysymykselle siten, että luonnollisista olosuhteista johtuvat reaaliargumentit voidaan ottaa huomioon irtisanomistilanteen tulkinnassa. Tällöin voidaan arvioida, miten sopimuksessa vallitsevat reaaliolosuhteet vaikuttavat lojaliteettiperiaatteen soveltuvuuteen sekä missä tilanteissa lojaliteettiperiaate tulisi erityisesti ottaa huomioon.