Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Bursa, Anzhelika"

Sort by: Order: Results:

  • Bursa, Anzhelika (2018)
    Tutkielmassa tarkastellaan Suomessa asuvien venäjänkielisten perheiden kielipolitiikkaa. Perheensisäisen kielipolitiikan käsitteen taustalla on ajatus siitä, että kansainvälisten muuttoliikkeiden synnyttämissä tilanteissa äidinkielen siirtyminen seuraavalle sukupolvelle ei ole itsestään selvää vaan se vaatii vanhemmilta tietoista ja tarkoituksenmukaista toimintaa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten venäläiset vanhemmat suhtautuvat venäjän kielen siirtymiseen lapsilleen. Tämän lisäksi pyrin hahmottamaan, millaisia kieli-ideologioita on vanhempien päätösten taustalla lastensa kielikasvatukseen liittyvissä kysymyksissä. Vaikka vanhempien asenteista lasten venäläis-suomalaista kaksikielisyyttä kohtaan on julkaistu monia tutkimuksia, heidän omaa panosta kielen opettajana ei ole juurikaan tutkittu. Keskeisessä asemassa tutkielmassa ovat venäläisten vanhempien näkemykset heidän omasta roolistaan suhteessa venäjän kielen opettamiseen heidän lapsilleen sekä vanhempien pedagogiset lähestymistavat lasten kielikasvatuksessa. Olen laatinut tutkielman osana Development of Parent Involvement Models for Bilingual Pre- and Primary School -hanketta, joka toteutettiin vuosina 2015–2017. Tutkimukseni kohderyhmänä olivat Suomessa asuvat venäjänkieliset vanhemmat, joilla on 2–11 -vuotiaita lapsia. Tutkimusaineiston keräsin kahdella eri kyselymenetelmällä. Toinen niistä oli sähköinen kyselylomake, johon vastasi 377 henkilöä eri puolilta Suomea. Tutkimusaineistoon sisällytin 305 henkilön vastaukset. Toinen menetelmä oli puolistrukturoitu haastattelu. Haastatteluja oli yhteensä 15, joista jokainen kesti noin puolitoista tuntia. Analyysia varten haastattelut nauhoitettiin, minkä jälkeen ne litteroitiin tutkimuksen edellyttämällä tarkkuustasolla. Äänitteitä kertyi yhteensä noin 22 tuntia ja äänitteistä litteroitua tekstiä noin 150 sivua. Tutkimusaineiston analyysimenetelmänä sovelsin aineistolähtöistä sisällönanalyysia käyttäen induktiivista lähestymistapaa, joka on yksi ns. ankkuroituun teoriaan (grounded theory) pohjautuvista lähestymistavoista. Tutkimustulokset osoittavat, että kaikki vanhemmat suhtautuvat positiivisesti lasten kaksikielisyyteen ja pitävät tärkeänä venäjän kielen säilyttämistä lapsillaan. Analyysin yhteydessä kävi ilmi, että kieli-ideologioista riippuen vanhemmat jakautuvat kahteen ryhmään. Toinen ryhmä arvostaa venäjän kieltä ja pitää sitä hyödyllisenä resurssina lasten tulevaisuuden kannalta. Tähän ryhmään kuuluvat vanhemmat pyrkivät kehittämään lapsillaan sekä suullista, että kirjallista venäjän taitoa ja tekevät paljon työtä tavoitteen saavuttamiseksi. Toiseen ryhmään lukeutuvat vanhemmat ei pidä venäjän kieltä erityisen tarpeellisena lastensa elämässä ja rajoittuvat kielenopetuksessa suullisen kielitaidon välittämiseen.