Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Fröman, Fanny Alexandra"

Sort by: Order: Results:

  • Fröman, Fanny Alexandra (2015)
    I dagens samhälle är idrott och affärsverksamhet allt starkare sammankopplade, till exempel genom att ett företag fungerar som sponsor för en idrottsförening. Även företag inom mediebranschen är ofta sponsorer för idrottslag, samtidigt som mediet dagligen rapporterar om ifrågavarande idrottslag. Syftet med den här studien är att granska om ett sådant samarbete mellan ett medium och ett idrottslag enligt läsarna påverkar mediets rapportering om laget, och vad det sedan har för inverkan på läsarnas tankar om mediets trovärdighet. Den teoretiska delen av avhandlingen behandlar etiska normer som följs inom det journalistiska arbetet och mediers trovärdighet ur användarnas synpunkt. Dessutom har nyhetsvärderingen inom sportjournalistiken och sponsring som en form av marknadskommunikation en central roll i arbetets teoretiska inramning. Materialet i studien består av sex semistrukturerade temaintervjuer med fotbollsintresserade Helsingin Sanomat -läsare. Helsingin Sanomat fungerar som sponsor för fotbollslaget HJK, samtidigt som tidningen även nästan dagligen rapporterar om laget. Som analysmetod används kvalitativ innehållsanalys. I intervjuerna framgår det att informanterna har ett relativt starkt intresse för mediekritik. De är oroade över hur de journalistiska principerna följs i Helsingin Sanomat, trots att de ändå hyser ett starkt förtroende för tidningen. De ifrågasätter av princip den här typen av samarbete och uttrycker en oro över att det potentiellt kunde komma att påverka innehållet på sportsidorna, även om de inte upplevt att det för tillfället händer i tidningen. Dessutom kommer det fram att informanterna har ett visst missnöje mot den utveckling som för tillfället pågår inom mediebranschen. Slutsatsen för studien är att Helsingin Sanomat åtnjuter en hög trovärdighet bland informanterna, och att den trovärdigheten inte nämnvärt påverkas av sponsringssamarbetet, trots att samtliga informanter uttalar en oro över att det kunde påverka tidningens innehåll. Medan intervjuerna genomfördes ansåg de ändå att innehållet på sportsidorna produceras utgående från journalistiska principer, och att utomstående inte kommer åt att påverka innehållet. Studien visar att ett mediums pålitlighet i läsarnas ögon inte nämnvärt påverkas av sponsringssamarbeten, då mediet i övrigt har en stark trovärdighet bland sin publik. Utgående från forskningsresultaten kan man konstatera att det skulle vara av intresse att granska frågan även genom en kvantitativ metod, då informanternas svar visar att det ligger en tydlig problematik inom frågeställningen.