Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Fuchs, Liisa"

Sort by: Order: Results:

  • Fuchs, Liisa (2017)
    Parisuhdeteema sijaishuolloista aikuistuneiden elämässä nousi esiin SOS-Lapsikylän Ylitse -projektin yhteydessä. Projektin osana on järjestetty työpajoja, joissa sijaishuollosta aikuistuneet ovat pohtineet sijaishuoltoaikaansa, siitä itsenäistymistä, ylisukupolvisuuden ilmiötä ja siitä suojaavia tekijöitä. Pohdittaessa elämän merkityksellisiä asioita, oli parisuhde yksi esiin nousseista teemoista. Läheiset ja merkitykselliset ihmissuhteet ovat myös useiden tutkimusten mukaan onnellisuuden ja hyvinvoinnin ytimessä. Tässä pro gradu –tutkielmassa tarkastellaan sitä, mitä parisuhde merkitsee sijaishuollosta aikuistuneille ja miten kertojien sisäinen tarina on yhteydessä merkityksen muodostumiseen. Tutkimuksessa käsitellään myös sitä, mitä haastateltavat kertovat oman elämänhistoriansa yhteydestä parisuhteisiinsa. Tämä on narratiivinen tutkimus, jonka aineisto koostuu kuudesta pääosin haastattelemalla kerätystä parisuhdetarinasta. Haastattelut on tehty kesällä 2017 ja kertojat ovat sijaishuollossa eläneitä naisia, jotka ovat olleet haastatteluhetkellä parisuhteessa. Aineisto on analysoitu narratiivisella sisällönanalyysillä. Teoreettista käsitteistöä ja sisäisen tarinan tarkastelua jäsennetään tutkimuksessa tarinallisen kiertokulun teorian avulla. Tutkielman teoreettisena kehyksenä vaikuttaa tietoteoreettinen konstruktivismi. Tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ovat parisuhde, kertomus, sisäinen tarina ja elämänhistoria. Tulosten perusteella parisuhde merkitsee sijaishuollosta aikuistuneille turvallisuutta, kuuluvuuden tunnetta, kumppanuutta ja läheisyyttä. Sisäisen tarinan muutoksella on kertomuksissa yhteys siihen, mihin merkitykseen parisuhde elämässä asettuu. Oma elämänhistoria on läsnä yksilön elämässä ja myös läheissuhteissa. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan elämänhistorian yhteyttä sijaishuollosta aikuistuneiden parisuhteisiin puutteellisen parisuhdemallin, hyvien kokemusten, reaktioiden ja käyttäytymismallien, sekä parisuhteelle asetettujen odotusten kautta. Parisuhteessa merkityksellisiksi koetut asiat ovat nousseet esiin myös muussa parisuhdetutkimuksessa, mutta tämän tutkimuksen kertomuksissa niiden merkitys liitettiin usein omassa lapsuudessa ja nuoruudessa koettuihin puutteisiin kyseisillä osa-alueille. Tämä on se erityisyys, joka tämän tutkimuksen perusteella sijaishuollosta aikuistuneiden parisuhteisiin liittyy. Kokemusasiantuntijoilta nousseisiin teemoihin on tärkeä tarttua ja sitä kautta monipuolistaa sosiaalityön tiedonmuodostusta. Lastensuojelun kehittämisen kannalta mahdollisimman monien tarinoiden kertominen ja kuuleminen on tärkeää. Tutkimus mahdollistaa parisuhteen merkityksen ja dynamiikan ymmärtämisen sijaishuollosta aikuistuneiden näkökulmasta sijaishuollon ja jälkihuollon sosiaalityössä sekä sijashuoltopaikoissa.