Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Fyhrquist, Frej"

Sort by: Order: Results:

  • Ala-Mutka, Eero; Rimpelä, Jenni; Fyhrquist, Frej; Kontula, Kimmo; Hiltunen, Timo (2018)
    Tutkimuksen tavoite: Hydroklooritiatsidi on usein käytetty verenpainelääke, jonka yleinen haittavaikutus on veren uraattipitoisuuden nousu. Veren korkea uraattipitoisuus lisää riskiä sairastua sydän- ja veri- suonitauteihin. Halusimme tutkia hydroklooritiatsidin aiheuttaman plasman uraattipitoisuu- den nousun geneettistä taustaa, jota on vielä vasta vähän tutkittu. Potilaat ja menetelmät: GENRES on satunnaistettu, kaksoissokkoutettu ja lumekontrolloitu tutkimus, jossa 35-60- vuotiaille verenpainetautia sairastaville suomalaisille miehille annettiin neljää eri verenpai- nelääkettä neljän viikon jaksoissa. Jokaista verenpainelääkejaksoa edelsi 4 viikon lumelääke- hoitojakso. LIFE on satunnaistettu ja kaksoissokkoutettu tutkimus, jossa verrattiin losartaanin ja atenololin tehoa verenpainetaudin hoidossa. Ellei losartaanilla tai atenololilla saavutettu riittävän hyvää verenpainevastetta, rinnalle liitettiin hydroklooritiatsidi. Tutkimme 214 suo- malaisella miehellä GENRES-aineistossa genetiikan vaikutusta hydroklooritiatsidin aiheut- tamaan plasman uraattipitoisuuden nousuun koko perimän kattavalla assosiaatioanalyysillä. Teimme toistoanalyysin GENRES-tutkimuksen parhaille tuloksille käyttäen 465 suomalaisen LIFE-tutkimuspotilaan näytteitä. Valitsimme toistoanalyysiin SNP:t, joiden P-arvo oli alle 5 x 10-5 GENRES:ssä. Tulokset: GENRES-tutkimuksessa keskimääräinen plasman uraattipitoisuuden nousu hydroklooritiatsi- dihoidon aikana oli 50 ± 39 μmol/l. GENRES-tutkimuksessa löysimme 31 lokusta, jotka liit- tyivät hydroklooritiatsidin aiheuttamaan plasman uraattipitoisuuden nousuun P-arvolla < 5 x 10-5. rs1002976 lähellä VEGFC-geeniä assosioitui hydroklooritiatsidin aiheuttamaan muutok- seen molemmissa aineistoissa merkitsevästi. rs950569 lähellä BRINP3-geeniä replikoitui LI- FE:ssa osittain merkitsevästi. Aikaisemmin hydroklooritiatsidin aiheuttamaan uraattipitoi- suuden nousuun liitettyjen SNP:iden ja geenien analyysi tuotti lisää tietoa PADI4- ja ABCC4- geenien vaikutuksista. Yhteenveto: Olemme löytäneet muutaman uuden SNP:n ja löytäneet lisää tietoa jo tunnettujen geenivaih- teluiden vaikutuksesta hydroklooritiatsidin aiheuttamaan seerumin uraattipitoisuuden nou- suun.