Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Grönqvist, Linda"

Sort by: Order: Results:

  • Grönqvist, Linda (2012)
    Den här Pro gradu-avhandlingen avser att undersöka likheter och skillnader mellan de svenskspråkiga och finskspråkiga radionyheterna I Finland, alltså mellan Aktuellt och Radiouutiset. I studien undersöks om nyhetsredaktionerna rapporterar om samma ämnen, om de intervjuar samma personer och vilket språk de intervjuade talar. Materialet för undersökningen består av nyhetssändningarna i Aktuellt och Radiouutiset vardagar klockan 16 under perioden 26.2-2.3, 12.3-16.3 och 9.4-20.4 år 2007. Sammanlagt rör det sig om 4 veckor eller 19 vardagar, eftersom 9 april år 2007 var annandag påsk. Under perioden förekom i Aktuellt 161 nyhetsämnen i form av inslag eller telegram. Inslagen i Aktuellt var 89 stycken till antalet. I Radiouutiset förekom 135 nyhetsämnen. Materialet har analyserats med hjälp av kvantitativ innehållsanalys. Den teoretiska bakgrunden består av forskning och litteratur om minoritetsjournalistik samt av intervjuer med folk i branschen. Fokus ligger framför allt på Cormacks (2004) syn på hur minoritetsspråksmedier påverkar minoriteten och Morings (2006) jämförelse mellan vilka funktioner majoritets- och minoritetsmedier har. Resultaten av undersökningen visar att Radiouutiset och Aktuellt skiljer sig från varandra i fråga om innehåll. Av undersökningsmaterialets 161 nyhetsämnen i Aktuellt, var det bara 57 ämnen som också förekom i Radiouutisets sändningar. I procent ger det att endast 35 procent av nyheterna i Aktuellt är sådana nyheter som också rapporteras i Radiouutiset. Av de 57 nyhetsämnen som presenterades i både Radiouutiset och Aktuellt var det 24 stycken som i båda sändningarna presenterades med ett inslag. Intervjupersonen i de här inslagen är sällan den samma i Aktuellt som i Radiouutiset. I de 24 inslagen som förekom i både Aktuellts och Radiouutisets nyhetssändningar var det bara 13 personer som intervjuades i båda programmen. Av de 39 intervjupersoner som endast intervjuades i Aktuellt pratade 34 svenska, vilket tyder på att man strävar efter att intervjua svenskspråkiga personer i Aktuellt. De gemensamma inslagen handlar oftast om politik och ligger högt uppe i sändningen. I övrigt följer redaktionerna sin egen linje. På Aktuellt görs en stor del inslag i kategorin social- och samhälle. De här inslagen hittas inte i Radiouutiset. Det här betyder nödvändigtvis inte att Radiouutiset inte alls rapporterar om frågor som rör social- och samhälle, men Aktuellt och Radiouutiset rapporterar i alla fall inte om samma frågor inom den här kategorin.