Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Hynynen, Paula"

Sort by: Order: Results:

  • Hynynen, Paula (2022)
    Tässä maisterintutkielmassa tarkastellaan sitä, kuinka sanoja homo, hinttari ja homppeli käytetään Suomi24.fi-keskustelufoorumilla muista kuin itsestä puhuttaessa. Kiinnostuksen kohteena on se, millä tavoin ja kuinka usein sanoja käytetään nimittelytarkoituksessa ja millä muilla tavoin sanojen tarkoitteiden representaatio muodostuu aineistoesiintymissä käytettyjen muiden kielellisten elementtien avulla. Tutkielmassa käytetään kognitiivisen kieliopin teorioita ja käsitteitä, ja ne on yhdistetty diskurssintutkimuksen näkökulmiin kielestä. Sekä kognitiivinen kielentutkimus että diskurssintutkimus ovat funktionaalisia suuntauksia, jotka korostavat kielen kykyä konstruoida maailmaa ympärillämme. Kognitiivisen kieliopin merkitysnäkemyksen mukaan ero muodossa tuo eron merkitykseen, jolloin eri sanavalinnalla olisi automaattisesti jokin eri funktio. Diskurssintutkimus on kiinnostunut siitä, miten kielenkäyttö luo ja ylläpitää sosiaalisia konventioita. Kontekstin merkitys on läsnä molemmissa, ja tutkielmassa osoitetaan, ettei pelkkä sanaesiintymä kerro kaikkea kyseisen sanan merkityksestä, vaan tulkinta muotoutuu vasta yhdessä kontekstin kanssa tarkasteltuna. Tutkielmassa käytettävä aineisto koostuu yhteensä 278 viestistä, joista 100 koskee sanaa homo, 80 sanaa hinttari ja 98 sanaa homppeli. Kunkin sanan esiintymät on jaettu kolmeen ryhmään sen perusteella, sisältävätkö ne haukkumista, neutraalia keskustelua vai muuta muiden olemisen olettamista. Analyysissa tarkastellaan kielellisiä keinoja, joista ryhmäjako on motivoitunut. Hypoteesina ollut oletus siitä, että sanoja käytettäisiin lähes pääasiassa haukkumistarkoituksissa, osoittautuu jokseenkin vääräksi. Erityisesti homo-sanaa käytetään enimmäkseen osana neutraalin oloista keskustelua. Eniten nimittelyyn käytetään hinttari-sanaa, joka saa ympärilleen runsaasti aggressiivisuutta osoittavia elementtejä, kuten voimasanoja ja muita haukkumasanoja. Homppeli-sana näyttää saavan vain vähän voimasanoja ympärilleen, mutta sitä ei ole käytetty useinkaan täysin neutraalissa kontekstissa. Sanojen käyttöympäristöt näyttävät limittyvän osittain, ja ne jakavat joitakin perheyhtäläisyyksiä. Yhteisiä piirteitä eri sanojen representaatiossa näyttävät olevan ajatus keskenkasvuisuudesta, feminiinisyydestä ja vähä-älyisyydestä.