Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Hyry, Sylvia"

Sort by: Order: Results:

  • Hyry, Sylvia (2014)
    Pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan kunnallista nuorisotyötä internetin toimintaympäristössä selvittämällä, minkälaisia merkityksiä nuorisotyöntekijät antavat internetissä tehtävälle työlle. Nuorisotyöntekijöiden kuvausten kautta selvitetään kunnallisen nuorisotyön ammatillista erityisyyttä ja roolia internetissä. Samalla saadaan tietoa nuorisopolitiikan käytännöistä ja nuorisotyön yhteiskunnallisesta roolista. Aineisto muodostuu Helsingin kaupungin nuorisotyöntekijöille toteutetuista fokusryhmähaastatteluista sekä Verkkonuorisotyön valtakunnallisen kehittämiskeskuksen (Verke) kunnallisille nuorisotyöntekijöille toteuttaman kyselyn avovastauksista. Tutkimuksen käsitteellis-teoreettisena viitekehyksenä toimii ammatillisuus, jonka kautta määritellään nuorisotyön ammatillista asemaa ja roolia internetissä. Toiseksi tutkimuksen taustalla vaikuttaa kulttuurintutkimus, joka korostaa yhteiskunnan merkitysvälitteisyyttä. Tutkimuksen analyysimenetelmänä on kvalitatiivinen sisällönanalyysi ja siihen liittyvä teemoittelu. Lisäksi tutkimuksessa jäsennellään yksityisen ja julkisen välisiä rajanvetoja erityisesti suhteessa internetin tiloihin ja nuorisotyöntekijöiden rooleihin. Tutkimustulokset ilmentävät nuorisotyöntekijöiden toimintaa internetissä erityisesti läsnäolon, nuorten elämän seuraamisen, ohjaamisen ja valistuksen kautta. Internetissä tuetaan myös jossain määrin nuorten omaa toimintaa. Verkossa toteutetut tehtävät liittyvät perinteisiin nuorisotyön toteuttamiin tehtäviin ja informaaliin kasvatukseen, joiden kautta muodostuu sosiaalinen kontrolli. Tutkimustulosten perusteella internetissä ja kasvokkain tehtävä nuorisotyö tukevat toisiaan. Nuorisotyön tehtävien kautta internetissä toteutuu myös monentasoinen vuorovaikutus. Erityisesti korostuu yksilökeskeinen vuorovaikutus, joka voi paikata fyysisten kohtaamisten puutteita. Internetissä korostuvat sekä nuoren ja nuorisotyöntekijän välinen luottamus että nuorisotyöntekijän luottamus verkon palveluihin ja toimintaympäristöihin. Ammatillinen kompetenssi on keskeistä internetin käytön hallinnassa ja siinä, miten substanssiosaamista hyödynnetään verkossa. Ammatillisen kompetenssin kannalta keskeisenä näyttäytyy myös sukupolvien välisten rajapintojen etsiminen ja ammatillisen toiminnan suhteuttaminen nuorten internetin käyttötapoihin. Internetissä sekä nuorisotyöntekijän että nuoren yksityiset ja julkiset roolit sekoittuvat ja hämärtyvät, mikä vaatii nuorisotyöntekijöiltä ammatillisen roolin ja toiminnan reflektointia. Nuorisotyöntekijät peilaavat internetissä toimintaansa nuorten luottamuksen säilyttämiseen ja yksityisyyden kunnioittamiseen. Edellisten kautta määrittyvät nuorisotyöntekijöiden ammatilliset roolit verkossa, joita kuvataan kasvatuksen ja erityisesti aikuisuuden kautta. Persoonallaan työskentelevät nuorisotyöntekijät reflektoivat internetissä tarkemmin roolinsa esittämistä omana itsenä työskentelevänä ammattilaisena. Nuorisotyöntekijät tasapainoilevat siten henkilökohtaisen ja ammatillisen roolin välimaastossa. Internetin toimintaympäristössä korostuvat nuorisotyöntekijöiden ammattieettiset pohdinnat niin oman roolin kuin rooliin liitetyn toiminnan suhteen. Nuorisotyöntekijöiden täytyykin internetissä huomioida yleiset nuorisotyöhön liittyvät eettiset kysymykset, mutta myös toimintaympäristöön ja siellä toimimiseen liittyvä etiikka. Internetissä tehtävä nuorisotyö näyttäytyy monilta osin yhteiskunnallisesti merkittävänä toimintana. Nuorisotyön erityisyytenä verkossa ovat ammatin autonomian tarjoamat väljät mahdollisuudet tehtävien toteuttamiseen. Autonomia asettaa nuorisotyölle internetissä myös ammatillisia haasteita, jotka liittyvät niin toimintaan kuin rooleihin. Nuorisotyön ammatillisen identiteetin epämääräisyys näyttääkin tutkimustulosten mukaan korostuvan vakiintumattomassa toimintaympäristössä.