Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Hyvärinen, Johanna"

Sort by: Order: Results:

  • Hyvärinen, Johanna (2016)
    Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää vastuuttomuuden vaikutusta kuluttajan päätöksentekoon. Tutkimuksen viitekehys muodostuu Restin (1986) eettisen päätöksenteon malliin. Huomion kohteena ovat rikkomuksen piirteet, ja piirteiden vaikutus kahdessa päätöksenteon vaiheessa: arvioinnissa ja käyttäytymisaikomusten muodostumisessa. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan sitä, minkälaisia vaikutuksia rikkomuksista on kuluttajan käyttäytymiseen. Tutkimuksen lähestymistapa on kvalitatiivinen ja tutkimus suoritettiin skenaariopohjaisena yksilöhaastatteluna. Haastatteluun osallistui 10 Uudellamaalla asuvaa kuluttajaa. Aineiston analyysi suoritettiin aineistolähtöisesti ja piirteiden määrittelyssä tukeuduttiin aikaisempaan tutkimukseen vastuuttomuudesta ja eettisestä päätöksenteosta, joista keskeisimmiksi muodostuivat Langen ja Washburnin (2012) vastuuttomuuden piirteet ja Jonesin (1991) moraalisen intensiteetin käsite. Kuluttajat eivät päätöksenteossa arvostele rikkomuksia identtisesti, vaan rikkomuksen piirteillä on vaikutusta arvioinnissa ja käyttäytymisaikomuksien muodostumisessa. Kuluttajan päätöksentekoon vaikuttavia rikkomuksen piirteitä ovat seurausten voimakkuus, poikkeavuus, läheisyys, yrityksen syyllisyys ja kohteena olevan osallisuuden puute tapahtumaan. Käyttäytymisaikomuksiin vaikuttavat lisäksi tilannetekijät, joita ovat vaikutusmahdollisuudet, toimintavaihtoehdot ja luottamuspääoma. Mitä voimakkaammista piirteistä rikkomus muodostuu, sitä todennäköisemmin se arvioidaan negatiivisesti ja se johtaa negatiivisiin käyttäytymisaikeisiin. Piirteiden voimakkuus lisää kuluttajan käyttäytymisaikomuksia. Ennen varsinaista vastuuttomuutta on olemassa toleranssivyöhyke, ja kuluttajat hyväksyvät sillä alueella olevat rikkomukset osaksi liike-elämän käytäntöjä. Kuluttajat eivät näyttäytyneet eettisinä kuluttajina, joilla olisi halua aktiivisesti rangaista yrityksiä vastuuttomuudesta esimerkiksi boikotoinnilla. Vastuuttomuuteen liittyneitä tuotteita halutaan kuitenkin välttää vaihtamalla ne toiseen tuotteeseen normaalin markkinatarjonnan puitteissa. Yrityksen rikkomuksesta johtuvat käyttäytymisaikeen muutokset kohdistuvat tavallisesti rikkomukseen osallisena olevaan tuotteeseen. Voimakkuuden kasvu voi levittää vaikutukset koskemaan yritystä ja sen muita tuotteita. Lisäksi rikkomuksilla voi olla vaikutusta kuluttajan arvostukseen ja lojaaliuteen yritystä kohtaan.