Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Ignatius, Magdaleena"

Sort by: Order: Results:

  • Ignatius, Magdaleena (2018)
    Sosiaalinen media on 2010-luvulla usein ensimmäinen paikka julkiselle keskustelulle erityisesti kriisitilanteissa. Kriisit koskettavat monesti suurta määrää ihmisiä ja luovat viestinnällisiä tarpeita. Ne luovat tunteita, joista kasvaa yhteiskunnallisesti vaikuttavia reaktioita. Kuvien käytöstä on tullut avaintekijä sosiaalisessa mediassa ja mobiiliviestinnässä. Samalla kriiseihin reagoimisesta kuvilla on tullut tavallista. Tässä pro gradu -työssä tutkitaan kuvan käyttöä myötätunnon rituaalina Instagramissa Pariisissa 2015 tapahtuneiden terrori-iskujen aikaan. Yli 70 miljoonaa Instagramin käyttäjää reagoi tapahtuneeseen julkaisemalla kuvia ja liittämällä niihin aihetunnisteita, kuten #prayforparis. Instagramia käytetään pääsääntöisesti mobiilissa ja se keskittyy kuvasisällön jakamiseen. Tapahtumia sosiaalisessa mediassa voidaan pitää kulttuurin ilmentyminä, ja siksi niitä voi tarkastella viestinnän tutkimuksessa rituaalisen näkökulman kautta muun muassa Couldryn, Sumialan ja Villin työtä seuraten. Rituaalit ovat viestinnällisiä tekoja, joilla kulttuuria luodaan, ylläpidetään ja muokataan. Niillä nähdään olevan valtaa yhteiskunnan rakenteiden ja yhteisöjen muuttamiseen. Tutkimuksen kohteena oleva tapahtuma määritellään mediatapahtumaksi Dayanin ja Katzin mukaan ja medioituneeksi rituaaliksi Sumialan mukaan. Medioitumisen ja sirkulaation käsitteet ovat tutkimuksessa läsnä. Tutkimuksessa tarkastellaan kahta asiaa: millainen rooli kuvan käytöllä on myötätunnon rituaalina, kun kontekstina on Instagram sekä sitä, osallistuuko kuvan julkaisija toiminnallaan osaksi yhteisöä tai julkista keskustelua, kun käyttää Instagramissa kuvaa myötätunnon rituaalina. Tutkimuskohdetta lähestytään kvalitatiivisen tutkimusperinteen kautta. Aineisto on koottu puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla. Haastatellut ovat sellaisia Instagramin käyttäjiä, jotka reagoivat Pariisissa 2015 tapahtuneisiin terrori-iskuihin julkaisemalla kuvan ja liittämällä siihen aihetunnisteen #prayforparis. Tutkimuskohdetta on analysoitu sisällönanalyysin keinoin. Tutkimuksen tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että kuvallisen ilmaisun määrä on kasvanut sosiaalisessa mediassa ja kasvaa yhä. Puolet haastateltavista oli sitä mieltä, että visuaalisuus ja kuvat muuttavat osallistumista sosiaalisen median tapahtumiin. Kaikki haastateltavat kokivat osallistumisensa yhteisöllisenä kokemuksena. Tämä kokemus korostuu entisestään, kun tunteet ovat kriisitilanteessa vahvasti mukana. Tulosten perusteella kuvan jakamisella voi sosiaalisessa mediassa osallistua julkiseen keskusteluun, mutta se ei ole aina tarkoitus. Haastateltavat kokivat osallistumisen eri tavoin. Jotkut pitivät kuvan julkaisemista automaattisesti kannanottona. Toiset olettivat, että mielipiteen ilmaisemiseen tarvitaan laajempi teko kuin kuvan jakaminen. Myötätunnon rituaaleilla on keskeinen tehtävä siinä, miten niillä selitetään maailman tapahtumia, luodaan yhteisöllisyyttä sekä muokataan valtasuhteita ja avataan keskusteluja. Analyysin pohjalta voidaan todeta, että kuvan jakaminen Instagramissa reaktiona kriisiin kuvastaa muutosta. #prayforparis rakensi uudenlaisen tilan myötätunnon osoittajille verrattuna aiempiin verkon ja sosiaalisen median mahdollisuuksiin. Myötätunnon verkostot ovat laajempia kuin aiemmin, eikä niihin kuuluvia muita ihmisiä välttämättä tunneta. Rituaaleilla on mahdollista osoittaa solidaarisuutta, mutta ne tarvitsevat valmiin verkoston ja tunteen yhteisöllisyydestä toimiakseen.