Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Jaakkola, Iiris"

Sort by: Order: Results:

  • Jaakkola, Iiris (2020)
    Tavoitteet: Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, vaikuttaako äidinkielen ortografia englannin kirjain-äänne-vastaavuuden ymmärtämiseen suomenkielisillä alakoululaisilla, jotka ovat vasta aloittaneet englannin opiskelun. Ääntämisen oppimista tarkastellaan mobiililaitteella toimivan kielenoppimispelin (Say it again, kid!, SIAK) avulla. Pelin tarkoitus on parantaa englannin kielen ääntämistä sekä kartuttaa sanastoa alakoululaisilla muutaman viikon mittaisen pelijakson aikana. Tutkimuksessa selvitetään, ääntävätkö peliä pelanneet oppilaat paremmin englanninkielisiä kohdesanoja sellaisiin oppilaisiin nähden, jotka eivät ole pelanneet peliä ja eroavatko peliä pelanneet lukihäiriöiset oppilaat muista ääntämisessään. Lisäksi tutkitaan peliin integroidun tutkimusasetelman vaikutusta pelanneiden ääntämiseen. Menetelmät: Tutkimus koostui kahdesta osasta: puhenäytteiden keräämisestä ja arviointikuuntelusta. Puhenäytteet kerättiin foneettisten testien avulla, joissa koehenkilöt (n=37) toistavat englanninkielisiä kohdesanoja auditiivisen mallin perässä sekä ortografisen muodon pohjalta. Kohdesanat esiintyvät peliin integroidussa tutkimusasetelmassa, jossa auditiivisen syötteen lisäksi on sanan ortografinen muoto myös näkyvillä. Puheaineiston arvioi kuusi foneetikkoa kirjallisten ohjeiden mukaan kolmeen kategoriaan. Äidinkielen ortografian vaikutusta testattiin vertaamalla perässä toistettujen sanojen ja ortografisen muodon pohjalta äännettyjen sanojen arvioita Mann-Whitneyn U-testillä. Oppilaat jaettiin kolmeen ryhmään: peliä pelanneiden ryhmään (n=16), peliä pelanneiden lukihäiriöisten ryhmään (n=7) ja ryhmään, joka ei pelannut peliä (n=14). Oppilasryhmien vertailuun käytettiin Kruskal-Wallis -testiä. Tulokset ja johtopäätökset: Tilastolliset analyysit osoittivat, että, suomen ortografia vaikuttaa englannin kirjain-äänne-vastaavuuden ymmärtämiseen. Tulosten mukaan äidinkielen ortografian vaikutus on suurempi oppilailla, joilla on diagnosoitu lukihäiriö ja oppilailla, jotka eivät pelanneet peliä. Kaikki oppilasryhmät saivat hyvät arviot auditiivisen mallin perässä toistetuista sanoista ja heikot arviot ortografisen mallin pohjalta toistetuista sanoista. Kuitenkin peliryhmä pärjäsi lukihäiriöryhmää ja kontrolliryhmää paremmin. Tilastollisen analyysin mukaan ortografia-tutkimusasetelma ei vaikuttanut ääntämiseen.