Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Korhonen, Mikael"

Sort by: Order: Results:

  • Korhonen, Mikael (2016)
    Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkitaan Carl Mengerin ja Ludwig von Misesin metodologiaa. Nämä kaksi tieteentekijää kuuluvat taloustieteen itävaltalaiseen koulukuntaan, joka on marginaalinen, mutta mielenkiintoinen paradigma. Se esimerkiksi ei käsittele taloustieteen lainalaisuuksia matemaattisin menetelmin. Lähtökohta tälle tutkielmalle muodostuu pääasiassa näiden kahden tieteentekijän alkuperäiskirjallisuudesta. Modernia kontekstia itävaltalaiselle taloustieteelle ei metodologian osalta juurikaan löydy. Vain Uskali Mäki on tehnyt korkealaatuista tutkimusta itävaltalaisen metodologian suhteen. Tällä tutkielmalla on kaksi tavoitetta. Ensin esitetään miten Mengerin ja von Misesin metodologia periaatteessa on rakentunut. Tämä tehdään esittämällä ensin heidän metodologiansa, ja sitten pohtimalla millaisista rakenteista ja ulottuvuuksista tämän metodologian mukaisesti kehitetyt teoriat koostuvat. Lopputulos on se, että Mengerillä teoriat ovat aina kytkettynä ulkomaailmaan, mutta von Misesillä teoriat ovat osittain a priori -formaaleja ja osittain riippuvaisia ihmisen fenomenologisesta ja empiirisestä elinympäristöstä. Sitten esitetään neljä tulkintaa siitä, mikä painoarvo kullakin ulottuvuudella von Misesin kaksijakoisessa metodologiassa on. Onko fenomenologinen vai formaali ulottuvuus painavampi. Tulkinnat tästä ovat seuraavat: von Mises pitää formaalia menetelmää tärkeämpänä, Mäki pitää fenomenologiaa painavampana, Hans-Herman Hoppe (itävaltalainen nykytieteilijä) pitää molempia ulottuvuuksia samanarvoisina, ja Mengerin teoriat ovat aina kytketty ulkomaailmaan. Tämän tutkielman toinen tavoite on esittää miten Mengerin ja von Misesin teoriat käytännössä toimivat. Tavoitteena tämän toisen kysymyksen osalta on arvioida missä määrin rahaan liittyvien teorioiden syntymekanismi on luonteeltaan formaalia ja missä määrin fenomenologista. Tämä arvio tehdään käyttämällä hyväksi yllä mainittuja tulkintoja siitä, miten painavia itävaltalaisten teorioiden ulottuvuudet ovat. Vastakkain asetetaan Mäen fenomenologinen ja von Misesin formaali näkemys. Tutkimusmenetelmänä tämän toisen tavoitteen osalta on myös eriävä. Tässä osassa esitetään teoriat alkuperäislähteitä lainaten niin, että ilmenee miten eri ulottuvuudet ovat teorioissa läsnä. Lopputulos tämän kysymyksen osalta on seuraava: perimmäisten ilmiöiden osalta (esimerkiksi rahan synty) on yleensä havaittavissa fenomenologisia piirteitä, kun taas rahan teorian ollessa valmiina voidaan helposti formaalisti johtaa siitä muita ilmiöitä (esimerkiksi inflaatio). Tutkielman johtopäätös on siis, että perimmäinen itävaltalaisen taloustieteen olemus on fenomenologinen.
  • Korhonen, Mikael (2018)
    I denna avhandling presenterar jag en vetenskaplig metod baserad på Nietzsches filosofi. Därefter presenterar jag en teori om pengarnas ontologi, vilken blivit till genom att tillämpa Nietzsches metod. Metoden går ut på att forma sanningsutsagor på social basis och på att betrakta människan som en existentiell helhet, och inte uppfatta henne som en rationell varelse. Ur Nietzsches perspektiv definierar de starka sanningen vilken de svaga följer. Nietzsche kallar den starka filosof och den svaga vetenskapsman. Styrka och maktlystnad hos filosofen driver sanningssökandet. Själva metoden har tre aspekter: för det första kan filosofen använda sig av den svaga som grund för sitt arbete genom att tillämpa detaljer som den svaga bearbetar, för det andra är filosofen skeptisk mot vedertagna sanningar och vill definiera något nytt, för det tredje använder sig filosofen av erfarenhet som basis för sitt vetenskapliga skapande arbete. Jag lyfter fram Nietzsches beskrivning av både filosofens och vetenskapsmannens karaktärer som inledning och vägledning till den vetenskapliga metoden. Jag presenterar sedan pengarnas ontologi, som går ut på att styrka gör penningfenomenet antingen mjukt eller hårt. Om centralbanken är stark nog gör marknaden pengarna hårda, och tvärtom. Tanken är den att penningfenomenet inte har statisk natur utan kan uttrycka sig i skiftande former. Mjuka pengar har följande egenskaper: för det första allokeras kapital utan hänsyn till kreditkvaliteten, för det andra konstruerar människorna pengar i enlighet med centralbankirens karaktär, för det tredje uttrycker människornas beteende viss karaktär: allmänheten respekterar inte pengar och använder sina medel på vad som helst, och för det fjärde, och som viktigast, med mjuka pengar överförs risk från enskilda tillgångar till valutan. Hårda pengar är i stort sett det motsatta. I detta sammanhang behandlar jag även bland annat guld och räntor. Guldet har statiska hårda egenskaper eftersom den är ett reellt ankare för valutan, och räntan fungerar i enlighet med von Mises teorier om hur låga räntor ger en illusorisk uppgång där svaga tillgångar presterar, och höga räntor orsakar likvidering av dessa. Sedan diskuterar jag även moral-hazard i förhållande till mjuka pengar. Moral-hazard är en teknisk princip medan pengarna är ett socialt fenomen. Jag behandlar även andra teman. Ett viktigt går ut på att kritisera neoklassisk och keynesiansk nationalekonomi som identifierar mekaniska, matematiska relationer mellan människan och ekonomin. Nietzsche, i motsats till den här uppfattningen inom nationalekonomin, är existentialistisk och filosofisk i sitt resonemang. Jag påstår ytterligare att modeller inte går att definieras eftersom verkligheten i denna kontext uppfattas kaotisk. Verkligheten är inte statisk och harmonisk så att modeller kunde efterlikna den. Penningregimen utgör ett undantag: den kan beskrivas för att mjuka och hårda pengar existerar på fundamental nivå medan andra fenomen i den ekonomiska sfären är illusioner som blivit till genom att tillämpa Nietzsches vetenskapliga metod. Penningfenomenet är grunden för ekonomin medan andra nationalekonomiska vetenskapliga beskrivningar fungerar som självuppfyllande profetior. Ytterligare ett tema som jag lyfter fram går ut på att identifiera nietzscheanska element i samtiden. För det första påstår jag att paradigm blivit till genom att (undermedvetet) tillämpa Nietzsches metod. Starka filosofer definierar det som blir den vedertagna sanningen. För det andra existerar penningregimen på den nivå som Nietzsches vilja till makt uttrycker sig. Enligt Nietzsche är viljan till makt fundamental för människan och på den nivån pågår kampen om pengarna. Pengarna är i grunden ett maktförhållande. För det tredje uppvisar centralbankirerna inverterade värden, som Nietzsche så hängivet beskriver: centralbankirerna påstår sig vara bundna av sitt mandat till att betjäna allmänhetens bästa. De är inte medvetna om kampen om pengarnas uttrycksform, i vilken de är delaktiga. Målet i denna avhandling är att visa hur man kommer till en vetenskaplig beskrivning av ett ekonomiskt fenomen (pengar) även om verkligheten uppfattas kaotisk och ostatisk. Materialet för avhandlingen utgörs främst av både primär- och sekundärlitteratur gällande Nietzsche, von Mises och neoklassisk samt keynesiansk nationalekonomi.