Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Kulmala, Sanna"

Sort by: Order: Results:

  • Kulmala, Sanna (2014)
    Kokonaisarkkitehtuurin mallintaminen on tärkeä osa yrityksen strategian ja toiminnan hallintaa. Kokonaisarkkitehtuurin tärkeys nousee esille ympäristöissä, joissa organisaatiolta vaaditaan nopeaa sopeutumista ympäristössä tapahtuviin muutoksiin ja organisaatiossa suoritettavat prosessit ulottuvat yli organisaatiorajojen ja niiden suorittaminen vaatii yhteistoiminnallisuutta. Tässä tutkielmassa tutkitaan kuinka RM-ODP –viitekehys (Reference Model For Open Distributed Processing) soveltuu kokonaisarkkitehtuurin mallintamiseen. Tarkastelun kohteena ovat myös SWOT- ja EIMM-analysointimallit, ja kuinka näiden viitekehysten avulla tuotettua informaatio pystytään hyödyntämään kokonaisarkkitehtuurin mallintamisessa. Tutkielma toteutettiin kansainvälisen konepajayrityksen konsernin taloushallinnossa suuremman projektin osaprojektina. Tutkielmassa keskitytään konsernin taloushallinnon tietojärjestelmien muutoksenhallintaprosessiin ja tämän prosessin sidosryhmien mallintamiseen. Ennen mallinnusprosessin aloittamista organisaatiossa suoritettiin SWOT ja EIMM-analyysit. SWOT-analyysin avulla selvitettiin organisaation vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Tämä analyysi tarjosi kehitys-kohteet, joihin kokonaisarkkitehtuurin mallintamisen aikana tulee kiinnittää huomiota. EIMM-analyysillä arvioitiin organisaation kypsyyttä. Yhdessä SWOT- ja EIMM-analyysit tarjosivat organisaatiolle viitekehyksen tehostaa ja parantaa toimintaansa kokonaisarkkitehtuurin mallintamisen avulla. Taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri toteutettiin RM-ODP viitekehykseen pohjautuvalla UML4ODP -standardilla. RM-ODP ja organisaationanalyysi täydentävät toisiaan. Organisaation analysointi nostaa esiin sidosryhmille tärkeät kehityskohteet ja tarjoaa näin kokonaisarkkitehtuurin mallintamiselle tavoitteet sekä asettaa kokonaisarkkitehtuurin mallintamisen linjaan yrityksen asettamien tavoitteiden kanssa. Mallinnustiimille organisaatioanalyysi tarjoaa selkeän dokumentaation siitä, mihin kokonaisarkkitehtuurilla tähdätään ja mitkä ovat organisaation kipupisteet. Näin sidosryhmille osattaan esittää oikeat kysymykset ja mallintaa kokonaisarkkitehtuuri juuri organisaation haluamalla tavalla. EIMM-analyysi tarjoaa organisaatiolle arvioinnin viitekehyksen ja jatkotyökalut kehittää toimintaansa projektin jälkeen. EIMM-analyysi on sidosryhmien työväline mallinnetun kokonaisarkkitehtuurin arviointiin ja mahdollisten jatkokehityshankkeiden suunnitteluun. ACM Computing Classification System (CCS): - Applied computing → Enterprise architecture modeling - Applied computing → Reference models - Applied computing → Business-IT alignment