Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Kulo, Jenni"

Sort by: Order: Results:

  • Kulo, Jenni (2023)
    Tutkimukseni käsittelee 12-13-vuotiaiden suhdetta Raamattuun. Tutkimustehtävänä oli selvittää, mitä he Raamatusta tietävät ja millaisia merkityksiä he Raamatulle antavat. Kyseistä ikäluokkaa on tutkittu teologiassa huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi 15-vuotiaita rippikouluikäisiä. Taustateoriani on James W. Fowlerin teoria ihmisen uskon kehityksestä. Fowlerin vastapainona tutkimuksessani on Lauri Oikarisen väitöskirja, jossa Oikarinen käsittelee Fowlerin konsistenssin analyysia. Oikarinen tuo kriittisen näkökulman Fowlerin teoriaan. Lisäksi käsittelen Kirkkohallituksen Polku-toimintamallia, sekä Perusopetuslakia niiltä osin, jotka koskevat tutkielmani aihetta. Tutkielmaniaineiston keräsin haastattelemalla kahtatoista 12-13-vuotiaiden ikäryhmään kuuluvaa varhaisnuorta. Analysoin tutkimustuloksiani systemaattisen sisällönanalyysin avulla. Tarkastelen haastatteluissa saamaani aineistoa James Fowlerin teorian synteettis-sovinnaisen uskon vaiheen valossa. Saamani tulokset jäsentyivät kolmeen eri teemaan, jotka ovat: tutustuminen Raamattuun, Raamatun merkitys haastateltavan elämän erilaisissa konteksteissa, sekä se, miten haastateltavat suhtautuvat Raamatun kertomukseen Jeesus 12-vuotiaana temppelissä. Fowlerin teorian soveltaminen aineiston tulkintaan oli hankalaa. Jo se, että haastateltavat antoivat melkein jokaiseen kysymykseen toisistaan poikkeavan vastauksen, hankaloitti analyysin tekoa. Tutkimukseni toi esiin, että haastateltavieni tieto ja ymmärrys Raamatusta oli hyvin niukkaa. Tiivistettynä tulokseni on, että jokainen haastateltavani tiesi Raamatun kirjana ja osa haastatelluista koki sen tärkeänä kirjana. Koska otos oli pieni ja kertoo erään pienen ryhmän ajatuksia Raamatusta, olisi tutkimukseni seuraava vaihe tehdä laaja kvantitatiivinen tutkimus samasta aiheesta samalle ikäluokalle, jolloin tutkimuksen yleistettävyys olisi painoarvoltaan merkittävämpi.