Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Kultalahti, Annika"

Sort by: Order: Results:

  • Kultalahti, Annika (2015)
    Yhteiskuntavastuun käsite on tullut viime vuosikymmeninä yhä tärkeämmäksi osa-alueeksi kaikkien talouden sektoreiden, myös liikennesektorin toiminnassa. Edistääkseen ammattiliikenteen turvallisuuskulttuuria ja ympäristön kannalta vastuullisia toimintatapoja, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kehittää ja testaa parhaillaan tieliikenteen kuljetusyrityksille tarkoitettua johtamis- ja menettelytapamallia. Tämän Pro Gradu- tutkielman päämääränä on selvittää kyseisen tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmallin käyttöönoton vaikutuksia yhteiskunnan näkökulmasta eri sidosryhmien kannalta tarkasteltuna. Lisäksi tavoitteena on selvittää, miten mallin avulla voidaan kannustaa ja ohjeistaa kuljetusyrityksiä yhteiskuntavastuulliseen toimintaan. Tutkielma aloitetaan kirjallisuuskatsauksella yhteiskuntavastuu-käsitteen tutkimukseen. Seuraavaksi siirrytään käsittelemään ammattimaista tavarankuljetusliikennettä ja sen ominaisuuksia. Tämän jälkeen tavarankuljetusyritysten vastuullisuusmalli ja sen toimintaperiaatteet esitellään tarkemmin, arvioidaan yhteiskuntavastuu-käsitteen soveltamista tiekuljetusalalle sekä vertaillaan vastuullisuusmallin yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia yleisluontoisiin vastuullisuusperiaatteisiin ja vastuullisuusraportointiohjeistuksiin. Lopuksi siirrytään tutkimaan mallin noudattamisesta seuraavia yhteiskunnallisia vaikutushypoteeseja sekä sanallisesti että numeerisesti, tarkastellaan keinoja sen käytön edistämiseksi ja esitetään muutamia jatkotutkimus- ja kehitysehdotuksia.