Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Kurkela, Marja"

Sort by: Order: Results:

  • Kurkela, Marja (2016)
    Tässä Pro Gradu –työssä perehdyttiin kaupunkien viheralueiden terveys- ja hyvinvointivaikutuksiin ja niiden taloudelliseen arvottamiseen. Tutkielman teoriaosiossa tarkastellaan markkinattomien hyödykkeiden taloudellista arvottamista ekosysteemipalveluiden sekä terveyden ja hyvinvoinnin osalta. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys perustuu luonnonvara- ja terveystaloustieteeseen, mutta tutkimuksen taustana on kaupunkirakennetta tiivistävän maankäyttösuunnittelun problematiikka. Tutkimuksen empiirinen osa käsittelee Helsingin Meri-Rastilan ulkoilumetsän virkistyskäyttöä. Meri-Rastilaa koskeva uusi osayleiskaava mahdollistaa asuntorakentamisen osittain nykyisen ulkoilumetsän alueelle. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää paitsi ulkoilumetsän nykyistä virkistyskäyttöä, myös ennakoida tulevan maankäytön muutoksen vaikutuksia kohdealueella ulkoiluun. Tavoitteena oli lisäksi estimoida, miten mahdolliset ulkoilutottumusten muutokset vaikuttavat asukkaiden hyvinvointiin ja edelleen mahdollisen hyvinvointimuutoksen taloudellista arvoa. Tutkimuksen empiirisen osan aineisto kerättiin ulkoilumetsän lähialueen asukkaille postitetulla lomakekyselyllä kesällä 2015. Tuloksissa korostui alueen huomattava merkitys asukkaiden fyysiselle ja henkiselle hyvinvoinnille. Tulosten perusteella rakennushanke tulee vähentämään jonkin verran lähialueen asukkaiden ulkoilua Meri-Rastilan ulkoilumetsässä sekä kokonaisliikuntamäärää, sillä kohdealueella vähenevä liikunta tulee korvautumaan vain osittain sisäliikunnalla ja ulkoilemalla muualla. Ennakoitavat muutokset jäävät siinä määrin vähäisiksi, että asukkaiden hyvinvoinnin muutokselle ei voitu tulosten perusteella määritellä taloudellista arvoa tutkimukseen valittujen menetelmien avulla.