Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Luoma, Krista"

Sort by: Order: Results:

  • Luoma, Krista (2017)
    Maapallon ilmakehä sisältää mikroskooppisen pieniä aerosolihiukkasia, joilla on vaikutus ihmisten terveyteen sekä maapallon ilmastoon. Aerosolihiukkaset vaikuttavat ilmastoon vuorovaikuttamalla auringon säteilyn kanssa sekä osallistumalla pilvien muodostumisprosessiin. Tässä tutkielmassa keskitytään aerosolihiukkasten optisiin ominaisuuksiin, joilla tarkoitetaan niiden kykyä sirottaa sekä absorboida säteilyä eri aallonpituuksilla. Tutkielmassa käsitellään SMEAR II -asemalla suoritettuja in-situ mittauksia aerosolihiukkasten sironnasta, takaisinsironnasta ja absorptiosta, joita on saatavilla jo vuodesta 2006 alkaen. Mitattujen sironta-, takaisinsironta- sekä absorptiokertoimilla aerosolihiukkasille voidaan määrittää niiden kokojakaumaa ja koostumusta kuvaavia intensiivisiä suureita. Pitkäaikaisten mittausten avulla optisille ominaisuuksille nähtiin trendejä sekä selkeää vuodenaikaisvaihtelua. Vertaamalla optisia mittauksia kokojakauman mittauksiin, aerosolihiukkasille voitiin määrittää kompleksinen taitekerroin, jota käytetään mallinnettaessa Mie-sirontaa ja -absorptiota. Absorptiokertoimen mittauksia verrattiin lisäksi alkuainehiilen mittauksiin, jolloin voitiin määrittää aerosolihiukkasten massa-absorptioala. Massa-absorptioalan avulla voidaan määrittää mustan hiilen pitoisuus absorptiokertoimen mittauksista. SMEAR II -asemalla absorptiokerrointa on mitattu kolmella eri mittalaitteella (etalometri, Particle Soot Absorption Photometer (PSAP) sekä Multi-Angle Absorption Photometer (MAAP)), joita vertailtiin keskenään. Vertaamalla etalometrin sekä MAAPin mittaustuloksia toisiinsa määritettiin etalometrimittauksiin liittyville korjausalgoritmeille suodattimen moninkertaissirontaa kuvaavat parametrit SMEAR II -aseman olosuhteisiin. Tutkielmassa suoritettiin myös optinen sulkeuma ekstinktio-, sironta- sekä absorptiokertoimien mittaustuloksia vertailemalla. Tulosten perusteella ekstinktiota mittaavan Cavity Attenuated Phase Shift -ekstinktiomonitorin (CAPS) sekä sirontaa mittaavan integroivan nefelometrin mittaustarkkuudet eivät riitä mittaamaan aerosolifaasissa olevien hiukkasten absorptiota.
  • Luoma, Krista (2014)
    Suurten kaupunkien kasvaminen ja myös työpaikkojen keskittyminen kasvukeskuksiin ovat luoneet paineen tutkia muuttoliikettä tarkemmin. Etenkin nuoret ovat ryhmä, jonka muuttokäyttäytymistä olisi hyvä ymmärtää, koska he ovat muuttoalttiimmassa iässä. Muuttoliike syntyy muuttajien tarpeista ja alueiden kyvystä vastata niihin. Kuluttajat kysyvät paikallisia julkishyödykkeitä ja kunnat tarjoavat niitä. Kuluttajat haluavat tyydyttää tarpeensa ja muuttavat siihen kuntaan, jonka paikallisten julkishyödykkeiden tarjonta vastaa heidän preferensseihinsä. Tiebout esitteli paikallisten julkishyödykkeiden käsitteen ensimmäisenä vuonna 1956. Artikkelissaan hän esittää ratkaisun siihen ongelmaan, että ihmiset eivät paljasta preferenssejään julkishyödykkeitä kohtaan. Hän esittelee paikallisia menoja käsittelevän mallin, jossa yksittäiset kotitaloudet paljastavat preferenssinsä paikallisia julkishyödykkeitä kohtaan valitsemalla asuinkunnakseen sellaisen kunnan, joka tarjoaa kotitalouden toivoman määrän näitä hyödykkeitä. Monet tutkijat ovat testanneet Tieboutin mallia empiirisesti, ja iso osa tutkimuksista tukee kyseisen mallin tuloksia. Tutkimuksessani tarkastelen muuttoliikettä Tikkurilaan ja Tikkurilasta paikkatieto-ohjelmiston avulla. Käytössäni on Tilastokeskuksen ruututietokanta vuodelta 2012 sekä Väestörekisterikeskukselta saatua muuttodataa vuosilta 2006–2007 ja 2011-2012 koko Suomesta. Keskeisiksi tuloksiksi tulomuuton osalta saadaan, että muutto Tikkurilaan tulee pääosin läheltä, noin 5-10 kilometrin säteeltä. Tyypilliset Tikkurilaan muuttajat ovat nuorentuneet vuosista 2006–2007. Kotitalouksien koko on pienentynyt ja nykyään muuttaneista kotitalouksista suurin osa on joko yksinasuvia tai pariskuntia. Naisten osuus Tikkurilaan muuttaneista on hieman miehiä suurempi, mutta ero on pienentynyt vuosista 2006–2007. Lähtömuuton osalta voidaan todeta samoja asioita. Ainoa ero on se, että poismuuttavien kotitalouksien joukossa on enemmän myös 3-4 hengen kotitalouksia. Hypoteesi siitä, että Tikkurila olisi portti Helsinkiin, ei pitänytkään tarkasteltavina ajanjaksoina paikkaansa. Helsingistä Tikkurilaan muuttaneita oli vuosina 2011–2012 enemmän kuin Tikkurilasta Helsinkiin muuttaneita eli Tikkurila ei ole ainoastaan portti Helsinkiin vaan muuttoa on molempiin suuntiin. Vuonna 2006–2007 Tikkurilaan muuttaneista noin 7000 henkilöä asuu vielä Tikkurilassa. Ainoastaan noin 300 henkilöä on muuttanut alueelta pois. Tikkurilan vetovoimatekijöiden roolia muuttoliikkeessä ei pystytty käytössä olevan numeerisen datan perusteella kattavasti tutkimaan. Nuorten preferenssien selvittäminen palvelujen suhteen vaatisi kyselytutkimuksen laatimista.