Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Molin, Elisa"

Sort by: Order: Results:

  • Molin, Elisa (2015)
    Tutkimuksen tavoitteena on ollut esittää systematisoitu ja perusteltu kokonaisuus niistä seikoista, jotka vaikuttavat kiinteistökauppariidoissa esitetyn asiantuntijatodistelun arviointiin. Tutkimuksessa selvitetään mihin seikkoihin tuomarin tulisi oikeudenkäynnissä esitettyä asiantuntijatodistelua arvioidessaan oikeuskirjallisuudessa esitettyjen kannanottojen mukaan kiinnittää huomiota. Lisäksi tarkastelun kohteena on se, millaista asiantuntijatodistelua kiinteistökauppariidoissa esitetään, ja miten hovioikeudet ovat esitettyä asiantuntijatodistelua kiinteistökauppariidoissa annettujen tuomioiden perusteluissa arvioineet. Näiden kahden tutkimuskysymyksen lisäksi tutkimuksessa selvitetään, mistä seikoista tuomarin suorittama näytön arviointi koostuu ja miten asiantuntijatodistelua koskevat säännökset siihen vaikuttavat. Kiinteistökauppariidoissa esitetään usein laajaa asiantuntijatodistelua, koska kiinteistökauppariitojen ratkaisu riippuu usein jutussa esitetyn rakentamista koskevan asiantuntijatodistelun saamasta näyttöarvosta. Koska kiinteistökauppariitoja ratkaisevat tuomarit, joilla ei yleensä ole rakentamista koskevaa tietämystä, oikeuskirjallisuudessa on epäilty tuomarin kykyä luotettavasti arvioida kiinteistökauppariidoissa esitettyä asiantuntijatodistelua. Tässä tutkimuksessa osoitetaan, minkälaisten arviointikriteerien perusteella tuomarin tulisi hänelle esitettyä asiantuntijatodistelua arvioida, jotta arvioinnin voitaisiin katsoa olevan luotettavaa. Lisäksi tutkimuksessa osoitetaan, ettei kiinteistökauppariitojen ongelmana vaikuttaisi olevan tuomioistuimen kyvyttömyys arvioida esitettyä asiantuntijatodistelua, vaan se, että tuomioistuimet eivät näytön arvioinnin perusteluissa tuo julki, millä perusteella ne ovat esitettyä asiantuntijatodistelua arvioineet. Tutkimus on toteutettu lainopin metodia hyödyntäen ja se kostuu asiantuntijatodistelua sääntelevää lainsäädäntöä tutkivasta teoreettisesta osasta ja kiinteistökauppariidoissa annettujen hovioikeuksien tuomioiden perusteluja tutkivasta empiirisestä osasta. Tutkimuksessa ei erotella teoreettista ja empiiristä osaa toisistaan, vaan hovioikeuskäytännöstä tehtyjä havaintoja on esitetty esimerkinomaisina huomioina asiantuntijatodistelun arviointia koskevan teorian yhteydessä.