Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Nagy, Tomi"

Sort by: Order: Results:

  • Nagy, Tomi (2018)
    Suomessa osakeyhtiömuotoisten maatilojen määrä on kasvanut tasaisesti 2000-luvulla. Vuonna 2018 yhtiömuodon muutoksen yhteydessä poistuva varainsiirtovero tulee vaikuttamaan merkittä-västi osakeyhtiömuotoisten maatilojen määrään tulevaisuudessa. 20% yhteisöveroa pidettiin myös merkittävänä tekijänä yhtiömuotoa harkittaessa. Tutkielmassa tarkastellaan toimintansa yhtiöittäneiden broilerintuottajien kokemuksia yhtiöittämi-sestä. Tutkittavia lähestytään organisaatioteorian näkökulmasta ja apuna käytetään myös balanced score card teoriaa. Tutkimuksen tutkimusmenetelmänä käytetään kvalitatiivista tutkimusta. Tutkimusta varten haasta-teltiin viittä osayhtiömuotoista broilerintuottajaa. Haastatteluiden avulla selvitettiin yhtiömuodon muutoksen vaikutuksia tilan toimintoihin. Haastateltavat yrittäjät olivat ensimmäisen ja toisen polven maatilayrittäjiä ja tutkimustilojen pää-tuotantosuuntana olivat broilerin tuotanto. Kaikki yrittäjät olivat toimineet vähintään kaksi vuotta osakeyhtiömuotoisina. Kaikki haastatellut yrittäjät pitivät osakeyhtiömuotoa oikeana valintana tilan yhtiömuodoksi. Erityi-sesti yrittäjät kiinnittivät huomiota tarkempaan talouden seurantaan, velkojen nopeampaan takaisin maksuun ja kykyyn hahmottaa tila yhtenä taloudellisen yksikkönä. Broilerintuottajien keskuudessa on suhteellisesti eniten osakeyhtiömuotoisia tiloja kaikista tuotan-tosuunnista. Tilat toimivat muuttuvalla markkinalla, jossa suurimpia tulevaisuuden uhkia ovat tuo-tantokustannusten nousu ja tuontilihan edullisuus.