Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "O'Brien, Jonathan"

Sort by: Order: Results:

  • O'Brien, Jonathan (2018)
    Vuoden 2016 Yhdysvaltain presidentinvaalien yhteydessä nousi esiin pääosin internetissä toimiva, sekä nuoriin, valkoisiin 15–30 –vuotiaisiin miehiin vetoava äärioikeistolaisryhmä, Alternative Right. Tutkielmassani perehdyn Alt-Rightin käyttämään ideologiseen diskurssiin analysoimalla liikkeen eräässä julkaisukanavassa (www.altright.com) esiintyviä artikkeleita, etenkin suhteessa maskuliinisuuteen. Millaiset ideologiset perustukset ovat osana luomassa Alt-Rightin käsitystä maskuliinisuudesta? Miten tämä käsitys luodaan ja kommunikoidaan diskurssissa? Tutustun altright.com – sivustolla esiintyviin kirjoituksiin, joissa käsitellään erityisesti maskuliinisuutta, sukupuolirooleja yleisemmin sekä rodun ja mieheyden kytkeytymistä toisiinsa. Hypoteesini on, että artikkelikokoelman kautta kulkee yhtenäinen ”feminisaatiodiskurssi”, jota luonnehtii miehisyyden ihannointi, maskuliinisuuden ja feminiinisyyden selkeä vastakkainasettelu, sukupuoliroolien ehdottomuus ja pysyvyys sekä nostalgia menneitä aikoja kohtaan. Työssäni nostan myös esille amerikkalaisen kristillisen oikeiston historiallista roolia Alt-Rightiin syntyyn vaikuttavan kulttuurisen taustan ja ideologisen pohjan luomisessa, sekä sekularisaation ja niin sanotun uusateismin vaikutusta Alt-Rightin diskurssiin. Analysoin 14 artikkelin kokoelmaa kriittisen diskurssianalyysin avulla, ja teoriapohjani nojaa vahvasti ideologiateoriaan sekä sukupuolentutkimuksen konsepteihin. Diskurssianalyysiä varten tekemäni aineiston jäsentely ja teemoittelu noudattaa myös osaltaan teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. Analyysissäni käytän neljää eri piirrettä Alt-Rightin maskuliinisuuden diskurssin luonnehtimiseen: tosimieheys, naiseuden vastaisuus, sukupuoliroolien olemuksellisuus ja modernisaation vastaisuus. Näistä piirteistä keskeisiksi nousee tosimieheys ja naiseuden vastaisuus, ja näiden piirteiden lisäksi artikkelien läpi kulkee väkivallan korostaminen sekä rodun tärkeys keskeisinä diskursseina. Materiaalissa esiintyvä maskuliinisuuden diskurssi rakentuu ideologiselle pohjalle, jonka pääasiallinen funktio on luoda selvää eroa sisäryhmän ja ulkoryhmän välille, jossa sisäryhmän edustajat ovat ”tosimiehiä” ja muiden ryhmien edustajat toteuttavat maskuliinisuutta jollain tavalla haitallisesti. Tämä asetelma rakentuu ideologisesta perustasta jonka pääelementteihin kuuluvat väkivalta ja sen oikeutus, ulkoryhmiin kuuluvien ihmisten toiseuttaminen sekä kulttuurisen ja rodullisen perimän käyttäminen oikeutuksena omalle identiteetille. Katson, että nämä ideologiset viitekehykset ovat peräisin amerikkalaisen ja eurooppalaisen maskuliinisen identiteetin kriisistä, johon esimerkiksi sosiaaliset liikkeet kuten feminismi, taloudelliset epävarmuudet ja etenkin Yhdysvalloissa demografiset muutokset vaikuttavat.