Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Ollikainen, Irma"

Sort by: Order: Results:

  • Ollikainen, Irma (2020)
    Tutkielmassa tarkastellaan keskustelunanalyysin avulla työkokouksessa esiintyvää translatorista toimintaa, eli kaikkia niitä kielenkäyttäjien toimia, joissa yhdellä kielellä ilmaistuja tuotoksia toistetaan toisella kielellä. Tutkimuksen tavoitteena on havainnoida, minkätyyppisiä translatorisia käytänteitä kokouksen osallistujat käyttävät edistääkseen yhteisymmärrystä ja kokouksen päämäärän saavuttamista. Lisäksi aineistoon sovelletaan Rehin monikielistämisstrategioiden ryhmittelyä, joka on alun perin tarkoitettu kirjallisten tekstien translatorisen toiminnan ryhmittelyyn. Tutkielma on tehty osana Osallistumisen keinot monikielistyvässä työelämässä -hanketta, jonka puitteissa vuosina 2017-2020 on videoitu noin 50 tuntia suomalaisen kulttuurialan järjestön monikielistä kokousaineistoa. Tämän tutkielman aineistona on kokous, jossa muokataan erään kaupungin tilaamaa venäjänkielistä kyselylomaketta. Kokous on luonteeltaan vapaamuotoinen, koska siinä ei ole varsinaista agendaa eikä puheenjohtajaa, siitä ei tehdä virallista pöytäkirjaa ja vuorot etenevät vapaassa järjestyksessä. Kokouksen vuorovaikutus eroaa kuitenkin arkivuorovaikutuksesta esimerkiksi siinä, että kokouksella on kyselylomakehankkeeseen liittyvä selkeä tavoite ja kokouksen osallistujat toimivat omissa institutionaalisissa työrooleissaan, jotka eivät ole tasa-arvoisia. Aineiston kokouksessa puhutaan suomea, venäjää ja englantia. Kokoukseen osallistuu kaksi järjestön työntekijää ja kaksi kieliharjoittelijaa. Hankkeen vetäjän ensikieli on venäjä, hän puhuu sujuvaa suomea sekä ymmärtää englantia. Toinen työntekijöistä on ensikieleltään suomalainen, osaa hyvin ja käyttää paljon englantia, mutta pidemmät venäjänkieliset vuorot tuottavat hänelle ymmärtämisvaikeuksia. Molemmat kieliharjoittelijat ovat venäjänkielisiä, he opettelevat suomea ja osaavat sekä käyttävät sujuvasti englantia. Kokouksen monimuotoinen kielitilanne tekee siitä erityisen hedelmällisen aineiston translatorisen toiminnan tutkimiseen: osallistujat tulkkaavat sekä omia että toisten vuoroja suomesta venäjään ja venäjästä suomeen tai englantiin. Tutkimukseen on valikoitunut 10 katkelmaa, joista kolmessa tulkataan toisten vuoroja ja seitsemässä esiintyy omien vuorojen tulkkausta, eli reiteraatiota. Tulkkauksia aloitetaan sekä spontaanisti että jonkun eksplisiittisestä pyynnöstä, joko yksin tai yhteistyössä muiden kanssa. Analyysini osoittaa, että jos tulkkausta pyydetään ymmärtämisvaikeuksien seurauksena, se edistää kokouksen sujuvuutta, koska näin voi viestiä muille lisätietojen tarpeesta. Reilusti tiivistetty tulkkaus myös edistää kokouksen sujuvuutta ilman että alkuperäisiä vuoroja tulkattaisiin kokonaisuudessaan. Reiteraation avulla kokouksen osallistujat selkeyttävät ja korostavat aiemmin sanottua. He myös laajentavat vastaanottajajoukkoa avaamalla keskustelun pääajatuksia kieltä heikommin osaaville osallistujille. Reiteraatio voi edistää kokousta, mutta toisaalta myös aiheuttaa osallistujissa havaittavia epämukavuuden merkkejä. Esimerkiksi se saattaa hidastaa kokousta, vieraannuttaa reiteraation kieltä heikosti osaavia osallistujia vuorovaikutuksesta ja korostaa kielitaidollisia eroavaisuuksia. Reiteraation aiheuttamia ongelmia voi lieventää esimerkiksi ilmoittamalla tulkkaamisen aloittamisesta. Tutkimukseni osoittaa, että monikielisen kokouksen translatorinen toiminta edistää erikielisten työntekijöiden keskinäistä yhteisymmärrystä, auttaa asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa ja parantaa vuorovaikutuksen ilmapiiriä. Lisäksi se tukee eritasoista kielitaitoa omaavien työntekijöiden tasa-arvoa, kun kaikkia kohdellaan tasapuolisesti huolehtien yhdessä siitä, ettei ketään jätetä vuorovaikutuksen ulkopuolelle. Reiteraatio ja liian pitkät vieraskieliset sekvenssit voivat tuottaa kokouksen osallistujille ongelmia, jotka tulevat esille vuorovaikutuksen epämukavuuden ilmauksien kautta. Translatorisen toiminnan avulla niitä voi lieventää tai ennaltaehkäistä. Ilmipantu translatorisuus, eli ilmoitus translatorisen toiminnan aloittamisesta ja lyhyt esittely sen sisällöstä, voi myös auttaa kokouksen hyvän ilmapiirin ylläpitämisessä.