Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Paajanen, Kaisa"

Sort by: Order: Results:

  • Paajanen, Kaisa (2014)
    Työurien pidentäminen on yhteiskuntapoliittisen keskustelun aiheena väestön ikääntyessä ja elinajanodotteen pidentyessä. Suuret ikäluokat eli vuosina 1945–50 syntyneet ovat pääosin jättäneet työelämän ja siirtyneet eläkkeelle. Eläkkeelle jäämiseen vaikuttavat niin työolosuhteet kuin työn ulkopuolisetkin tekijät. Esimerkiksi terveys, sosioekonomiset tekijät sekä sosiaaliset suhteet ja auttaminen ovat vaikuttamassa siihen, jatkaako henkilö työssä vai siirtyykö hän eläkkeelle. Tämän tutkielman aiheena on selvittää epävirallisen auttamisen yhteyttä suurten ikäluokkien työssä jatkamiseen yli 60-vuotiaaksi. Aineistona on Sukupolvien ketju -tutkimushankkeen suuria ikäluokkia koskeva aineisto vuodelta 2007 johon on yhdistetty Tilastokeskuksen rekisteritietoja. Vastaajia on yhteensä 282. Aineiston avulla on tarkasteltu suurten ikäluokkien antaman epävirallisen avun sekä sosioekonomisten tekijöiden yhteyttä työssä jatkamiseen yli 60-vuotiaaksi. Lisäksi aineistolla on tarkasteltu sosioekonomisten tekijöiden yhteyttä annettuun apuun. Menetelmänä on käytetty ristiintaulukointia ja logistista regressioanalyysiä. Tulosten perusteella sosioekonomisista tekijöistä tuloilla ja ammattiasemalla näyttää olevan yhteys työssä jatkamiseen. Alle 1000 euroa kuukaudessa ansaitsevat jatkavat todennäköisimmin työssä yli 60-vuotiaaksi ja 2001–3000 euroa ansaitsevat taas jatkavat epätodennäköisimmin työssä. Myös ammattiasemalla on yhteys työssä jatkamiseen, työntekijät jatkavat epätodennäköisimmin työssä yli 60-vuotiaaksi. Korkeammin koulutetut antavat epävirallista apua yleisemmin. Annetun avun yleisyys vaikuttaa työssä jatkamiseen. Työssä jatkavia on vähemmän niissä, jotka antavat apua päivittäin toiselle henkilölle. Toisaalta työssä jatkavia on enemmän viikoittain apua antavissa kuin harvemmin apua antavien ryhmässä. Pitkäaikaissairaudella on selkeä yhteys työssä jatkamiseen. Työssä jatkavia on vähemmän niissä, joilla on pitkäaikaissairaus. Eläkkeelle jääminen ei aina ole oma valinta, koska esimerkiksi terveys vaikuttaa merkittävästi työssä jatkamiseen. Työn luonne voi vaikuttaa työssä jatkamisen mahdollisuuksiin. Monissa työntekijäammateissa tarvitaan hyvää fyysistä terveyttä eikä työssä jatkaminen ikääntyessä siksi aina ole mahdollista. Työn ja perhe-elämän yhdistäminen voi olla haastavaa ikääntyneillä työntekijöillä. Ikääntyneet työntekijät saattavat antaa apua niin omille vanhemmilleen kuin lapsilleenkin. Eläkkeelle jääminen saattaa mahdollistaa avun antamisesta huolehtimisen ja omien voimavarojen riittävyyden. Työurien pidentämisestä keskusteltaessa tulisikin huomioida työelämän joustot ikääntyneillä työntekijöillä, jotta työn ja perheen yhteensovittaminen olisi mahdollista.