Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Poikela, Maarit"

Sort by: Order: Results:

  • Poikela, Maarit (2013)
    Tämän tutkielman tavoitteena on ollut selvittää miten 16.3.2013 voimaan tullut uudistettu laki saatavien perinnästä (PerintäL) on muuttunut sekä miksi se on muuttunut. Erityisesti työssä on tarkasteltu uudistetun PerintäL:n vaikutuksia ja toimivuutta. Tutkimuskysymyksenä on ollut selvittää toteutuvatko PerintäL:lle asetetut tavoitteet ja miten PerintäL:n uudistus vaikuttaa perintäalan toimijoiden näkökulmasta velallisen asemaan, oikeuksiin ja velvoitteisiin sekä velkojatahon oikeuksiin. Tutkielmassa olen arvioinut lisäksi uudistetun PerintäL:n mahdollisia suotuisia ja haitallisia vaikutuksia, ennakoituja ja ennakoimattomia vaikutuksia sekä lain tarkoituksenmukaisuutta tai epätarkoituksenmukaisuutta. Olen arvioinut myös velkojan ja velallisen oikeuksien toteutumista ja tasapainoa velkojatahon ja velallisen välisessä suhteessa. Tutkielmani on keskittynyt kuluttajasaatavien perinnän tarkasteluun. PerintäL:n uudistukset koskevat merkittäviltä osin kuluttajasaatavien perintää. Lainvalmistelussa keskeisinä tavoitteina olivat hyvän perintätavan noudattamisen varmistaminen sekä estää kohtuuttoman suurien perintäkulujen periminen velalliselta. Lakimuutosten tarkoituksena on suojata velallista heikompana osapuolena suhteessa hyvillä taloudellisilla resursseilla ja asiantuntemuksella varustettuun velkojatahoon. Olen tutkielmassani tutkinut PerintäL:n muutoksia ja niiden vaikutuksia. Keskeisimmät PerintäL:n muutokset koskevat hyvää perintätapaa, velallisen oikeutta pyytää perinnän keskeyttämistä, perintäkulujen enimmäismääriä ja aikarajoja koskevat säännökset, maksuvaatimuksien ja maksusopimusten määriä koskevat säännökset, velallisen kokonaiskuluvastuu sekä säännös varojen kohdistamisesta saatavan osille. Muita tutkielmassa käsittelemiäni PerintäL:n muutoksia ovat hyvän perintätavan noudattamisen tehostamista koskevat säännökset, velallisen oikeus kiistää maksuvelvollisuus sekä perintäkulujen korvaamista ja suoraa ulosottokelpoisuutta koskevat säännökset. Lisäksi PerintäL:ssa on pienempiä uudistuksia, kuten kuluttajasaatavan, suoraan ulosottokelpoisen saatavan sekä pysyvän tavan määritelmät, maksuvaatimusta ja sen sisältöä koskevat säännökset sekä säännös kuluttajasaatavan velkomisesta tuomioistuimessa. Kuluttajien velkaantuminen on merkittävä ilmiö nyky-yhteiskunnassamme. Velaksi ostamisesta on tullut normaali ja hyväksytty elämäntapa. PerintäL:lla on tärkeä rooli velallisen ja velkojatahon välisen perintäsuhteen sääntelyssä.