Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Pulli, Tarja"

Sort by: Order: Results:

  • Pulli, Tarja (2017)
    Tutkielmani käsittelee kuoleman kuvia Sirkka Turkan lyriikassa. Tarkastelen kuvakieltä runokokoelmissa Vaikka on kesä ja Tulin tumman metsän läpi. Analysoin sitä, minkälaisia kuoleman kuvia on yksittäisissä runoissa ja mikä merkitys kielikuvastolla on kokoelmien sisäisessä poetiikassa. Yhtäältä etsin eroja tarkastelemissani kokoelmissa, toisaalta Turkan kuvakielen muuttumattomia piirteitä. Kielikuvista tutkin vertauksia, symboleja, metaforia ja metonymioita. Käytän metaforatutkimukseni lähtökohtana jänniteteoriaa. Hyödynnän analyysissani myös George Lakoffin ja Mark Johnsonin ajatuksiin pohjautuvaa kognitiivista metaforateoriaa. Runojen metonyymisyyttä tarkastellessani käytän työkalunani viitekehysanalyysia. Pyrin osoittamaan, että yksittäisten runojen sirpaleiset kuvastot ovat yhteydessä toisiinsa ja synnyttävät siten metonyymisiä kokonaisrakenteita. Koska symbolien tulkitseminen on ennen muuta kulttuuristen alluusioiden tunnistamista, etsin myös kokoelmien intertekstuaalisia yhteyksiä. Siinä käytän apunani Ziva Ben-Poratin alluusioteoriaa. Erittelen Turkan lyriikasta sekä konventionaalisia että yksityisiä symboleja. Analysoin kummastakin kokoelmasta tarkasti neljä runoa, jotka ovat temaattisesti merkittäviä ja kielikuvarakenteiltaan erilaisia. Etsin kokoelmien muista runoista samojen viitekehysten kuvastoa. Tutkielmani osoittaa, että kuoleman kuvasto on molemmissa kokoelmissa runsas ja painokas. Kuolema on usein kuvattava, mutta se voi olla myös kielikuva, jonka avulla puhutaan mielentiloista. Kokoelma Vaikka on kesä käsittelee toisen kuolemaa, Tulin tumman metsän läpi minän omaa kuolemaa. Tämä näkyy kielikuvissa. Toisen kuolemasta puhuttaessa kuolema on aktiivinen noutajahahmo. Omaa kuolemaa käsiteltäessä minä itse liikkuu kohti kuolemaa tai siitä poispäin. Vaikka on kesä -kokoelmassa kuvat oat selkeärajaisempia ja konventionaalisempia kuin kokoelmassa Tulin tumman metsän läpi, jossa metonyymiset kokonaisrakenteet ovat tärkeitä. Kumpikin kokoelma on vahvasti allusiivinen. Viittauksia mytologioihin ja populaarikulttuuriin on paljon. Pysyvin pohjateksti Turkalla on Raamattu. Kuoleman rinnalla kulkevat kysymykset elämän merkityksestä ja ihmisen olemuksellisesta yksinäisyydestä. Sota on keskeinen sekä kuoleman että sisäisen taistelun kuvana. Se on yksi Turkan tuotannon pysyvistä kuvista.