Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Raade, Lauri"

Sort by: Order: Results:

  • Raade, Lauri (2013)
    Arvopaperimarkkinalainsa?a?da?nno?n kokonaisuudistus astui voimaan vuoden 2013 alusta. Osana kokonaisuudistusta ja listayhtio?iden tiedonantovelvollisuuteen kohdistuvia muutoksia uudella arvopaperimarkkinalailla poistettiin liikkeeseenlaskijan velvollisuus arvioida sen todenna?ko?ista? kehitysta? osavuosikatsauksissa ja tilinpa?a?to?stiedotteessa. Liikkeeseenlaskijan tulee kuitenkin edelleen esitta?a? ns. tulevaisuudenna?kymia? tilinpa?a?to?ksen toimintakertomuksessa kirjanpitolain nojalla, mita? myo?s avoimuusdirektiivi edellytta?a?. Lisa?ksi liikkeeseenlaskijalla on edelleen mahdollisuus vapaaehtoisesti esitta?a? tulevaisuudenna?kymia? muissakin yhteyksissa?, kuten osavuosikatsauksissa ja tilinpa?a?to?stiedotteessa. Tulevaisuuden odotuksia pideta?a?n yhta?a?lta? kenties ta?rkeimpa?na? sijoittajainformaationa, silla? niiden perusteella tehdyt sijoituspa?a?to?kset perustuvat tietoon, joka ei ole viela? ta?ysin siirtynyt arvopaperin kurssiin. Toisaalta liikkeeseenlaskijat pita?va?t tulevaisuudenna?kymien esitta?mista? yhtena? hankalimmista tiedonantovelvollisuuden osa-alueista. Tulevaisuudenna?kymien tiedottamisvelvollisuuden poistamista arvopaperimarkkinalaista perusteltiin lyhytsanaisesti listayhtio?iden hallinnollisen taakan keventa?misella?, listautumiskynnyksen alentamisella ja suomalaisten arvopaperimarkkinoiden kilpailukyvyn parantamisella. Tutkielman tavoitteena on ensinna?kin selvitta?a?, miten tulevaisuudenna?kymien tiedottamisen sa?a?ntely on muuttunut ja miten muuttunut sa?a?ntely tulee ottaa huomioon tulevaisuudenna?kymista? tiedotettaessa. Toiseksi tutkielmassa ka?yda?a?n la?pi kaikkien suomalaisten listayhtio?iden uuden arvopaperimarkkinalain aikainen tiedotuska?yta?nto? sen selvitta?miseksi, minka?laisia vaikutuksia lakimuutoksella on ollut yhtio?iden tiedotuska?yta?nto?o?n. Lakimuutoksen vaikutuksia ei lainvalmistelussa arvioitu suhteessa sille esitettyihin perusteluihin taikka tiedonantovelvollisuuden taustalla vaikuttaviin teorioihin informaatioasymmetriasta ja markkinoiden tehokkuudesta. Kolmanneksi tutkielmassa siten arvioidaan muutoksen vaikutuksia myo?s na?ihin seikkoihin sen selvitta?miseksi, voidaanko lakimuutosta pita?a? ylipa?a?ta?a?n perusteltuna. Tutkimuksessa havaitaan, etta? tulevaisuudenna?kymien muuttuneen sa?a?ntelyn seurauksena on syntynyt joitakin uusia tiedonantovelvollisuuden ta?ytta?miseen liittyvia? tulkintatilanteita ja sa?a?ntelyn voidaan katsoa olevan osin epa?johdonmukaista. Lakimuutoksen perusteluiksi esitettyjen seikkojen toteutuminen ja?a? jossain ma?a?rin epa?selva?ksi osin siksi, etta? liikkeeseenlaskijat eiva?t ole ainakaan toistaiseksi olennaisesti ottaneet ka?ytto?o?n uuden lain antamaa mahdollisuutta. Ta?sta? syysta? tutkielmassa esitella?a?n sellaisia tekijo?ita?, joilla voi olla vaikutusta yhtio?iden tiedotuska?yta?nto?a? koskevassa pa?a?to?ksenteossa. Tutkimuksessa ei havaita lakimuutoksella olevan olennaista vaikutusta informaatioasymmetriaan tai markkinoiden tehokkuuteen, silla? tiedotettaessa tulevaisuudenna?kymista? aiempaa harvemmin tulee niiden toteutumista arvioida aktiivisemmin jatkuvan tiedonantovelvollisuuden nojalla. Ta?ssa? yhteydessa? havaitaan, etta? yhta?a?lta? joissain tapauksissa muutos saattaa jopa edista?a? ajankohtaisemman tiedon va?littymista? markkinoille. Toisaalta on havaittavissa myo?s tilanteita, joissa markkinoille va?littyy aiempaa va?hemma?n tietoa.