Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Raappana, Piia"

Sort by: Order: Results:

  • Raappana, Piia (2015)
    Internetlinkittämisen ja tekijänoikeuden välinen suhde on puhuttanut oikeustieteilijöitä jo pitkään. Linkittämiseen liittyy ongelmia etenkin tekijän taloudellisten oikeuksien kannalta. Internetissä on suunnattoman helppoa kopioida materiaalia ja välittää sitä eteenpäin. Toisaalta linkittämisen oikeudellisessa arvioinnissa tulee ottaa huomioon internetin tehokas toimiminen viestintävälineenä, mikä kytkeytyy tiedon vapaaseen liikkuvuuteen ja sitä kautta sananvapauden toteutumiseen. Suomen tekijänoikeuslaki ei sisällä nimenomaista säännöstä linkittämiseen liittyen eikä Euroopan unionin tuomioistuin ole ottanut linkittämisen tekijänoikeudelliseen arviointiin kantaa ennen helmikuuta 2014. Euroopan unionin tuomioistuin on ottanut vuoden 2014 aikana kantaa linkittämisen tekijänoikeudelliseen arviointiin kahdessa ennakkoratkaisussaan: Nils Svensson ynnä muut v. Retriever Sverige, C-466/12, EU:C:2014:76 ja BestWater International GmbH v. Michael Mebes ja Stefan Potsch, C-348/13, EU:C:2014:2315. Tutkimuksessa tutkitaan tuoretta oikeuskäytäntöä hyödyntäen ensinnäkin sitä, miten linkittäminen tulee hahmottaa tekijänoikeuden näkökulmasta. Toiseksi selvitetään vapaan ja luvanvaraisen linkittämisen välistä rajanvetoa ja siihen vaikuttavia seikkoja. Vapaalla linkittämisellä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa linkittämistä, joka ei kuulu tekijän yksinoikeuden piiriin ja joka ei siten edellytä tekijänoikeuden haltijan lupaa. Luvanvaraisella linkittämisellä viitataan puolestaan linkittämiseen, joka kuuluu tekijän yksinoikeuden piiriin ja joka katsotaan tekijänoikeuden loukkaukseksi, ellei siihen ole tekijänoikeuden haltijan lupaa. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että linkittämisessä voi olla kyse teoksen saattamisesta yleisön saataviin ja siten teoksen välittämisestä yleisölle. Jotta kyseessä olisi tekijänoikeuden haltijan yksinoikeuden piiriin kuuluva teko ja siten luvanvarainen linkittäminen, teoksen välittämisen tulee tapahtua uudelle yleisölle. Linkittämisen tekijänoikeudellinen arviointi siten kiteytyy uusi yleisö -kriteerin täyttymiseen. Uusi yleisö -kriteeri ei kuitenkaan ole täysin ongelmaton. Uusi oikeuskäytäntö onnistuu siten jossain määrin täsmentämään linkittämisen ja tekijänoikeuden välistä suhdetta, mutta moneen merkittävään kysymykseen vastaukset ovat vielä toistaiseksi avoinna.