Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Roukala, Katri"

Sort by: Order: Results:

  • Roukala, Katri (2019)
    Tavoitteet. Työhyvinvointiin vaikuttavat nykyajan muuttuvassa työelämässä useat eri tekijät, jotka voidaan karkeasti jakaa työn kuormitus- ja voimavaratekijöihin. Kohtuullinen määrä kuormitusta tekee työstä motivoivaa, mutta liiallinen kuormitus ja vähäiset voimavaratekijät voivat altistaa liialliselle stressille ja mahdolliselle loppuunpalamiselle. Työssä jaksaminen ja työn kuormituksista palautuminen vaikuttavat työntekijöiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin sekä työn laatuun tasapainottamalla kuormitus- ja voimavaratekijöiden suhdetta. Puheterapeuttien työhyvinvointia on aiemmin tutkittu jonkin verran julkisella sektorilla työskentelevien puheterapeuttien näkökulmasta. Yksityisellä sektorilla työskentelevien puheterapeuttien työnkuva poikkeaa monin tavoin julkisella sektorilla työskentelevien puheterapeuttien työnkuvasta, mutta heidän työhyvinvoinnistaan ei ole aikaisemmin tehty tutkimusta. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten yksityisellä sektorilla työskentelevät puhetera-peutit jaksavat työssään ja miten he palautuvat työn kuormituksista. Lisäksi selvitettiin millaisia keinoja puheterapeutit käyttävät edistääkseen työssä jaksamista ja palautuakseen työn kuormituksista. Menetelmät. Tutkimusta varten haastateltiin kahdeksaa yksityisellä sektorilla työskentelevää puheterapeuttia. Haastateltujen työpaikan laatu ja työkokemuksen määrä vaihtelivat. Haastattelumenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua. Haastattelurunko muodostettiin aikaisempaan tutkimukseen ja aiheeseen keskeisesti liittyviin teorioihin pohjautuen. Haastattelut äänitettiin ja litteroitiin. Kerätty aineisto analysoitiin induktiivisen sisällönanalyysin keinoin. Tulokset ja johtopäätökset. Puheterapeuttien työssä jaksaminen oli tämän tuktimuksen havaintojen valossa hyvää. Puheterapeutit kokivat työssä jaksamisensa parantuneen työuransa aikana. Tärkeimpinä työssä jaksamista edesauttavina tekijöinä pidettiin kollegiaalista tukea, työn vapautta, asiakkaita, työnohjausta ja koulutuksia. Myös työn kuormituksista palautuminen oli tämän tutkimuksen tulosten mukaan hyvää. Palautumisen kannalta merkittävimpiä tekijöitä olivat uni, liikunta ja luonto, perhe ja sosiaaliset suhteet sekä harrastukset. Työssä jaksamista tukevat ja palautumista edesauttavat tekijät ovat yksilöllisiä, mutta yhdistäviä piirteitä löytyy paljon. Jatkossa olisi tarpeellista selvittää, millaisia kuormitustekijöitä yksityisellä sektorilla työskentelevien puheterapeuttien työnkuvaan sisältyy ja miten työorganisaatiossa voitaisiin tukea puheterapeuttien työhyvinvointia.