Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Saarela, Christa"

Sort by: Order: Results:

  • Saarela, Christa (2018)
    Pro gradu -tutkielmassa vertaillaan saksalaisen Pflichtteilsrecht-oikeusinstituution ja suomalaisen lakiosajärjestelmän keskeisiä käsitteitä. Tutkimuksen tavoitteena on toimia kääntäjille tiedonlähteenä, joka helpottaa käännösratkaisujen tekemistä. Tutkielmalla ei pyritä antamaan yleispäteviä neuvoja kääntäjälle analyysissa käsiteltävien käsitteiden kääntämisessä. Teoreettisena ja menetelmällisenä viitekehyksenä on Peter Sandrinin (2009) määrittelemä systemaattinen vertailu, jonka kulmakiviä on vertailtavien käsitejärjestelmien itsenäinen tarkastelu ennen niiden varsinaista vertailua. Teorialuvussa käsiteltäviä aihealueita ovat kulttuurisidonnaisuus, intensio ja ekstensio sekä funktionaalista käsitevertailua koskeva teoria. Tutkielman kannalta keskeinen tutkija on Peter Sandrini. Analysoitavat termit poimitaan Knut Werner Langen teoksesta Erbrecht (2017) ja Aulis Aarnion ja Urpo Kankaan kirjasta Suomen Jäämistöoikeus I Perintöoikeus (2016). Analyysimenetelmänä käytetään funktionaalista käsiteanalyysiä. Käsitejärjestelmien ja käsitesuhteiden hahmottamisessa hyödynnetään Anita Nuopposen satelliittimenetelmää. Käsiteanalyysi toteutetaan kolmivaiheisena eli ensin analysoidaan saksalainen käsitejärjestelmä, seuraavaksi suomalainen käsitejärjestelmä ja vasta lopuksi vertaillaan kyseisten käsitejärjestelmien käsitteitä. Vertailuluvussa esitellään käsitepareja, joissa vertailtavia käsitteitä yhdistää käsitteen funktio. Yhteisen funktion hahmottamisessa hyödynnetään Ebertin (1978) autonomis-vertailevaa käsitettä, joka toimii käsiteparin yläkäsitteenä. Analyysissa käy ilmi, että käsitejärjestelmissä painottuvat erilaiset käsitteet. Ainoastaan osa käsitteistä soveltuu oikeusjärjestelmien väliseen vertailuun. Analyysi vahvistaa teorialuvussa esitetyn kirjallisuuden havaintoja kuten sen, että käsite-eroja ilmenee viimeistään joukkomääritelmissä sekä tunnusmerkistöissä. Analyysista löytyy kuitenkin aidosti keskenään vertailukelpoisia käsitepareja.