Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Taanila, Mariella"

Sort by: Order: Results:

  • Taanila, Mariella (2014)
    Työikäisten keskuudessa esiintyy sosioekonomisia terveyseroja, mutta mitä sosioekonomisille terveyseroille tapahtuu siirryttäessä ansiotyöstä vanhuuseläkkeelle? Eläkkeelle siirtymistä ja sen luonnetta on tutkittu aikaisemmin, mutta tutkimusta nimenomaan ansiotyöstä vanhuuseläkkeelle siirtyvien sosioekonomisista terveyseroista on vähän saatavilla. Tässä työssä tutkin muuttuvatko sosioekonomiset terveyserot ansiotyöstä vanhuuseläkkeelle siirryttäessä ja mitkä tekijät selittävät mahdollista muutosta. Lisäksi pohdin onko eläkkeelle siirtyminen tasa-arvoistavaa terveyden näkökulmasta. Aineistona on Helsingin yliopiston kansanterveystieteen osaston keräämä Helsinki Health Study –aineisto, jossa tutkitaan Helsingin kaupungin työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia. Peruskysely on kerätty vuosina 2000–2002 ja seurantakyselyt vuosina 2007 ja 2012. Peruskysely on lähetetty henkilöille, jotka ovat olleet vuosina 2000–2002 40-, 45-, 50-, 55- ja 60-vuotiaita. Peruskyselyn vastausprosentti on 67 (N=8960) ja seurantakyselyn vastausprosentti on 83 (N=7332). Tutkimuksessani käytän vuosien 2000–2002 ja 2007 aineistoja ja mielenkiinnon kohteenani ovat olleet vastaajat, jotka ovat peruskyselyssä olleet vähintään 55-vuotiaita ja työssä käyviä. Seurantakyselyn osalta olen jakanut aineiston kahtia vanhuuseläkkeelle siirtyneisiin ja työssä jatkaneisiin. Työssä jatkavat toimivat tutkimuksessani vertailuryhmänä vanhuuseläkkeelle siirtyville vastaajille, jotta pystyn vertaamaan paremmin eläkkeelle jäämisen vaikutusta sosioekonomisiin terveyseroihin. Selittäviä tekijöitä on tutkittu ainoastaan vanhuuseläkkeelle siirtyvien vastaajien keskuudessa. Menetelmänä käytän yleistä lineaarista mallia ja terveyden mittarina fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä, joka on pelkkää terveyttä laajempi käsite. Analyysit on tehty erikseen miehille ja naisille. Fyysisellä toimintakyvyllä mitattuna sosioekonomiset terveyserot kapenivat, mutta eivät hävinneet kummallakaan sukupuolella ansiotyöstä vanhuuseläkkeelle siirryttäessä. Psyykkisellä toimintakyvyllä mitattuna naisten sosioekonomiset terveyserot olivat lievästi käänteisiä, mutta miehillä erot hävisivät. Naisilla sosioekonomisten terveyserojen muutosta selittivät ainoastaan työolot niin fyysisellä kuin psyykkisellä toimintakyvyllä mitattuna. Miesten keskuudessa selittäviä tekijöitä löytyi ainoastaan psyykkisellä toimintakyvyllä mitattuna. Miehillä siviilisääty, tulojen muutos, sosiaaliset suhteet ja elintavat selittivät muutosta.