Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Tilus, Tiia"

Sort by: Order: Results:

  • Tilus, Tiia (2016)
    Koulukiusaaminen on ajankohtainen ilmiö, joka koskettaa tutkimusten mukaan arviolta jopa 10 % suomalaista koululaista. Samalla kun teknologian kehittyminen ja internetin yleistyminen mahdollistaa kiusaamisen jatkumisen myös koulun ulkopuolella, se tarjoaa samalla lapsille ja nuorille väylän hakea ongelmiinsa apua itsenäisesti nimettöminä verkossa. Koulukiusaamisen tematiikkaa tutkitaan tässä sosiaalityön tutkimuksessa vertaistuen näkökulmasta. Tutkin koulukiusattujen lasten ja nuorten keskinäistä verkkovertaistukea Mannerheimin Lastensuojeluliiton Nuortennetti-sivuston kiusaamista ja sen tematiikkaa käsittelevällä keskustelupalstalla. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mihin vertaistukea keskustelupalstalla haetaan ja miten se ilmenee koulukiusaamista kokeneiden lasten ja nuorten keskuudessa. Tarkoituksena on myös tutkia sivustolla kävijöiden omia kokemuksia heidän tuen tarpeestaan, vertaistuen antamisesta ja saamisesta keskustelupalstalla sekä vertaistuen tarjoamista hyödyistä heidän arjessaan ja tilanteessaan. Tavoitteena on kiinnittää huomiota vertaistukeen koulukiusattujen lasten ja nuorten tuki- ja apumuotona, jota tällä hetkellä käytetään lähinnä vain koulukiusaamista kokeneiden aikuisten ja koulukiusattujen vanhempien auttamistyössä. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimii sosiaalisen tuen käsite, johon vertaistuki sisältyy. Tutkimus nojautuu verkkoetnografiseen tutkimusotteeseen. Tutkimusaineisto muodostuu keskustelupalstalta kerätystä keskusteluaineistosta sekä sivuston kävijöille lähetetystä kyselyaineistosta. Kyselyn tarkoituksena on ollut mahdollistaa koulukiusattujen oman näkemyksen esiintulo, mikä usein tutkimuksissa ja muissa keskusteluissa jää taka-alalle. Kyselyllä on myös haluttu syventää ja täydentää keskustelupalsta-aineistoa. Tutkimuksen analyysimenetelmänä on käytetty aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Tutkimustulokset osoittivat, että keskustelupalsta toimii paitsi avun ja tuen hakemisen kohteena, myös areenana, jolla on mahdollista julkaista päiväkirja-tyylisiä julkaisuja, jakaa kannustuksellisia selviytymistarinoita sekä aloittaa yleistä keskustelua kiusaamiseen liittyvistä aiheista. Keskustelunavauksia yhdistivät koulukiusaamisen tematiikka sekä kokemuksellisuus. Keskustelupalstalla ilmenevä vertaistuki jakautui analyysissani neuvonannolliseen ja tunnepitoiseen tukeen, jotka ovat lähellä sosiaalisen tuen tiedollista ja emotionaalista tukea. Keskusteluissa korostui konkreettisten neuvojen antaminen, kokemusten jakaminen sekä voimaannuttava puhe. Tuen tarve kiusaamiskokemusten käsittelyyn korostui mitä pidempään kiusaaminen oli kestänyt sekä niillä nuorilla, joiden kohdalla koulukiusaaminen oli ajankohtaista. Kyselyyn vastanneet kokivat tärkeäksi voida auttaa muita kiusattuja, mutta enemmistö ei ollut koskaan kirjoittanut sivustolle. Viidennes vastanneista ei myöskään ollut koskaan kertonut kiusaamisestaan kenellekään, joten keskustelupalsta oli monelle ainoa paikka puhua kiusaamisesta ja lukea muiden kiusattujen kokemuksia. Tulosten mukaan tunnepitoisen tuen saaminen koettiin tiedollista tukea yleisempänä. Vastanneiden kokemuksissa korostuivat tuen tarpeen yksilöllisyys sekä toive viiveettömästä tuen saamisesta. Enemmistö koki keskustelupalstalla käymisen hyödylliseksi. Koetuista hyödyistä tärkeimpänä liittyivät koulukiusaamisen loppumiseen sekä oman mielialan paranemiseen. Tutkimustulokset vahvistavat näkemystäni vertaistuen tärkeydestä koulukiusaamista kokevien apu- ja tukimuotona, mutta painottavat myös reaaliaikaisen vuorovaikutuksen merkitystä.