Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Timonen, Karetta"

Sort by: Order: Results:

  • Timonen, Karetta (2017)
    Ruoan tuotannolla on merkittävä vaikutus luonnonvarojen käyttöön, ympäristöön ja talouteen. Ruoan tuotannon ekotehokkuuden kehittämisen olisi hyvä saada käyntiin yhteistoiminnallisesti läpi koko elintarvikejärjestelmän. Elinkaariarvioinnilla (Life Cycle Assessment, LCA) pystytään tarkastelemaan elintarvikeketjua kokonaisvaltaisemmin ja kehittämään sitä vuorovaikutteisesti. Alkutuotannolla on elintarvikeketjun toimijoista merkittävin rooli resurssien käytössä ja siten ympäristövaikutusten muodostumisessa mistä syystä parannustoimenpiteiden tulisi kohdistua erityisesti alkutuotantoon. Elinkaariarviointi tulisi perustua todelliseen lähtötietoon, jotta se pystyisi tuomaan esille juuri kyseisessä tuotantoketjussa syntyvät ympäristövaikutukset ja parannusmahdollisuudet. Todellista ketjua kuvaavaa tietoa ei ole kuitenkaan juurikaan nyt saatavilla. Edellytykset laadukkaan tiedon tuottamiseksi ja parannustoimenpiteiden suorittamiseksi alkutuotannossa on se, että maatalousyrittäjien tulisi itse lähteä tuota työtä tekemään ja saatava siitä taloudellista hyötyä ainakin työstä koituvat kustannukset kattaakseen.Tämän pro gradu –työn tavoitteena oli selvittää, ovatko maatalousyrittäjät halukkaita tuottamaan ja jakamaan tuotekohtaista ympäristövaikutustietoaan elintarvikeketjussa eteenpäin ja mitkä tekijät selittävät parhaiten halukkuuden todennäköisyyttä. Tavoitteena oli myös pystyä näin määrittämään alustavaa potentiaalista asiakaskohderyhmää MTT:n kehittämälle tiedonhallintajärjestelmälle. Aineisto kerättiin kyselylomakkeella johon vastasi lopulta 128 maatalousyrittäjää. Aineistoa analysoitaessa kävi ilmi, että kannattavinta oli tarkastella vain jakamisen halukkuutta vastauksissa esiintyvien mahdollisten tulkintavirheiden takia sekä sen takia, että jakaminen on myös oleellista, jotta elintarvikeketjun lopputuotteen elinkaarinen ympäristövaikutustieto olisi muodostettavissa. Vielä tarkemmin tässä tutkimuksessa päädyttiin tarkastelemaan maatalousyrittäjien halukkuutta jakaa ilmastovaikutusta kuvaavaa tunnuslukua ketjussa eteenpäin. Ilmastovaikutusta kuvaavan tunnusluvun jakamisen halukkuutta tarkasteltiin binäärisen logistisen regressioanalyysin avulla. Analyysin perusajatuksena on tässä tutkimuksessa löytää malli, joka kuvaa parhaiten maatalousyrittäjän halukkuuden jakaa tietoa ja sitä selittävien tekijöiden välistä suhdetta. Analyysi pyrkii ennustamaan, millä todennäköisyydellä maatalousyrittäjä on halukas jakamaan tietoa eteenpäin ja mitkä tekijät vaikuttavat tähän todennäköisyyteen ja miten suuri niiden vaikutus on. Tuloksista kävi ilmi, että 24 % vastaajista ovat halukkaita jakamaan ilmastovaikutusta kuvaavaa tuotekohtaista tietoaan eteenpäin. Binäärisen logistisen regressiomallin mukaan maatalousyrittäjän todennäköisyyteen olla halukas jakamaan tuotekohtaista ilmastovaikutustietoa ketjussa eteenpäin vaikuttaa useampikin tekijä. Todennäköisyyttä kasvattaa se, että maatalousyrittäjä on luomutuottaja, hänellä on maa- ja metsäalan korkeakoulututkinto ja että hänellä on tilallaan automaattiseen tiedonsiirtoon perustuva tuotannon seuranta. Todennäköisyys halukkuuteen kasvaa myös hänen ympäristöasenteiden myötä ja mitä enemmän hän odottaa saavansa hyötyä elinkaarisesta ympäristövaikutustiedosta tilansa johtamisessa (tuotantonsa tehostamisessa, kustannusten vähentämisessä ja tuotteiden markkinoinnissa). Myös maatalousyrittäjän halukkuus tietää tuotantonsa ja panostensa ympäristövaikutuksista, sekä seurata parannustoimenpiteidensä vaikutuksia ketjun lopputuotteen elinkaarisessa tiedossa, kasvattaa hänen todennäköisyyttään olla halukas jakamaan tuotekohtaista ympäristövaikutustietoa eteenpäin ketjussa. Näiden muuttujien lisäksi myös tähänastiset kokemukset siitä, että tiedon dokumentointi on auttanut tilan liiketoiminnan kehittämisessä, vaikuttaa positiivisesti todennäköisyyteen olla halukas jakamisen tuotekohtaista ympäristövaikutustietoa. Muuttujista vielä positiiviset kokemukset tiedon roolista liiketoiminnan kehittämisessä kasvattaa tilallisen todennäköisyyttä olla halukas jakamaan tuotekohtaista ympäristövaikutustietoaan ketjussa eteenpäin.