Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Tommiska, Marja-Reetta"

Sort by: Order: Results:

  • Tommiska, Marja-Reetta (2020)
    Tavoitteet Valikoivan tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen kehitystä ennustavien tekijöiden tutkimus on tärkeää lapsen optimaalisen kehityksen tukemiseksi. Aivosähkökäyrässä esiintyvien tapahtumasidonnaisten jännitevasteiden avulla on mahdollista tutkia tarkkaavuuden ja tiedonkäsittelyn hermostollista perustaa. P3a-vasteet syntyvät, kun ympäristössä esiintyvä yllättävä ääni vetää tarkkaavaisuuden tahattomasti puoleensa. Tämä tutkimus selvitti, miten esikouluiässä mitattujen tapahtumasidonnaisten P3a-vasteiden amplitudit ja latenssit ennustavat ikätasoisesti kehittyneiden lasten myöhempää suoriutumista sekä vastaustyyliä valikoivaa tarkkaavuutta ja toiminnanohjausta vaativissa tehtävissä. Menetelmät Tutkimuksen koehenkilöinä oli 64 ikätasoisesti kehittynyttä lasta (50% tyttöjä), joiden perheessä tai lähisuvussa ei esiintynyt oppimisvaikeuksia tai neurologisia diagnooseja. Esikouluiässä yllättäviin ääniin syntyvää P3a-vastetta mitattiin lasten keskittyessä katsomaan elokuvaa. Ensimmäisen luokan lopussa lapset suorittivat kaksi tehtävää, joista toinen kuvasti lapsen valikoivaa tarkkaavuutta sekä inhibitiotoimintoja ja toinen näiden lisäksi toiminnanohjauksen ja työmuistin toimintaa. Vastaustyylin arvioimiseksi lapsilta laskettiin huomaamatta jääneet kohdeärsykkeet sekä viivästyneet ja väärät reaktiot ärsykkeisiin. Tulokset Yllättävät äänet synnyttivät lapsilla P3a-jännitevasteen, jonka huippu esiintyi noin 250 ms ärsykkeen esittämisen jälkeen. Yksilölliset esikouluiässä mitatut P3a-amplitudit ja -latenssit eivät kuitenkaan ennustaneet lapsen suoriutumista ensimmäisellä luokalla valikoivan tarkkaavuuden tehtävässä eivätkä tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen tehtävässä. Pojat tekivät tyttöihin verrattuna merkitsevästi enemmän virheitä kummassakin tarkkaavuuden tehtävässä, kun taas tytöillä oli enemmän viivästyneitä reaktioita valikoivan tarkkaavuuden tehtävässä. P3a-vasteet eivät kuitenkaan ennustaneet lasten vastaustyyliä kummassakaan tehtävässä. Johtopäätökset Tämän tutkimuksen tulosten mukaan yllättäville äänille syntyvä P3a-vaste ei sovellu ääniin suuntautuvan valikoivan tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen kehityksen ennustamiseen ikätasoisesti kehittyneillä esikouluikäisillä lapsilla, joilla ei ole lähisuvussaan oppimisvaikeuksia tai neurologisia diagnooseja. Selvitettäväksi tulevaisuudessa jää, ennustaisiko P3a-amplitudi tai -latenssi tarkkaavuutta tai toiminnanohjausta herkemmin häiriintyvyyttä mittaavassa tarkkaavuuden tehtävässä tai näiden taitojen kehitystä tarkkaavaisuushäiriöiden riskiryhmiin kuuluvilla lapsilla.