Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Troberg, Tatu"

Sort by: Order: Results:

  • Troberg, Tatu (2016)
    Sijoitusmuotoisen joukkorahoituksen suosio on kasvanut viime vuosina merkittävästi ja tämän rahoitusmuodon kautta kerätään yhä suurempia rahoituskierroksia. Sijoitusmuotoisen joukkorahoituksen monia eri ominaisuuksia on selvitetty aikaisemmissakin tutkimuksissa, mutta tässä tutkielmassa pyrittiin selvittämään mitkä ovat joukkorahoittajien sijoituskriteerit sekä vertaamaan näitä sijoituskriteereitä bisnesenkelien ja pääomasijoitusyhtiöiden sijoituskriteereihin. Lisäksi haluttiin selvittää, poikkeavatko panimoihin sijoittaneiden joukkorahoittajien sijoituskriteerit muihin sijoitusmuotoisiin joukkorahoituskohteisiin sijoittaneiden joukkorahoittajien sijoituskriteereistä ja millä tavalla. Tutkielman kirjallisuusosiossa käytiin läpi pääomasijoitusyhtiöiden ja bisnesenkeleiden sijoituskriteereitä selvittäviä tutkimuksia sekä niiden valintaa selittävää agenttiteoriaa. Tutkimus suoritettiin kvantitatiivisena kyselytutkimuksena, ja strukturoituun kyselylomakkeeseen saatiin vastauksia 20:ta joukkorahoittajalta. Tutkimusaineiston sijoituskriteereitä analysoitaessa sijoituskriteerit asetettiin tärkeysjärjestykseen niiden saaman keskiarvon mukaan. Varianssianalyysin avulla selvitettiin, että poikkeavatko joukkorahoittajien sijoituskriteerien keskiarvot tilastollisesti merkitsevästi pääomasijoitusyhtiöiden ja bisnesenkelien sijoituskriteerien keskiarvoista. Sijoittajaryhmien välisiä tilastollisesti merkitseviä eroja sijoituskriteereissä tarkasteltiin kontrastien avulla. Panimoihin sijoittaneiden joukkorahoittajien sijoituskriteerejä verrattiin muihin kohteisiin sijoittaneiden joukkorahoittajien sijoituskriteereihin ja niiden eroja selvitettiin Mann-Whitney U -testillä. Tutkimustulosten perusteella joukkorahoittajille tärkeimmiksi sijoituskriteereiksi nousivat yrittäjään liittyvät sijoituskriteerit. Verrattaessa joukkorahoittajien sijoituskriteereitä bisnesenkelien ja pääomasijoitusyhtiöiden sijoituskriteereihin löydettiin eroja taloudellisten sijoituskriteerien tärkeydestä, jotka eivät olleet joukkorahoittajille yhtä tärkeitä kuin muille sijoittajaryhmille. Joukkorahoittajien ja bisnesenkelien erot sijoituskriteerien tärkeydessä eivät olleet yhtä suuria kuin joukkorahoittajien ja pääomasijoitusyhtiöiden välillä. Panimohankkeisiin osallistuneiden joukkorahoittajien sijoituskriteerit olivat muihin joukkorahoitushankkeisiin osallistuneita yhteneväisemmät. Joukkorahoitushankkeen talouteen liittyvät kriteerit eivät olleet tutkimuksen aineiston perusteella joukkorahoittajille tärkeitä. Myöskään taloudellisia tuotto-odotuksia ei juurikaan laskettu. Tutkimuksen aineiston perusteella 25 % joukkorahoittajista oli ammattimaisia sijoittajia, mikä poikkeaa aikaisemmasta näkemyksestä, jonka mukaan joukkorahoittajat nähdään kokemattomina sijoittajia. Panimohankkeisiin osallistuneiden joukkorahoittajien muita joukkorahoittajia yksimielisemmät näkemykset sijoituskriteereistä voisivat kuvastaa sitä, miten paljon sijoituskriteerien tärkeydessä voi olla vaihtelua eri joukkorahoitushankkeiden kesken. Samat sijoittajat saattaisivat pitää eri sijoituskriteereitä tärkeinä riippuen rahoitushankkeesta.