Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Tuila, Mira"

Sort by: Order: Results:

  • Tuila, Mira (2021)
    Tässä tutkielmassa on tarkoitus ensinnäkin selvittää, mitä erityispiirteitä hometaloriitoihin ja niiden tuomioistuinsovitteluun liittyy. Toisekseen on haluttu selvittää, mitä vaikutuksia erityispiirteillä on hometaloriitojen tuomioistuinsovitteluun. Kolmanneksi on arvioitu, miten Suomen sovittelumalli ilmenee hometaloriitojen tuomioistuinsovittelussa. Tutkielma on toteutettu empiirisenä oikeustutkimuksena haastattelemalla hometaloriidoista kokemusta omaavia tuomioistuinsovittelijoita. Hometaloriita voidaan määritellä kiinteistö- tai asuntokauppaan liittyväksi riidaksi, jossa a) on kyse käytetyn asunnon tai asuinkiinteistön kaupasta, b) yksityishenkilöosapuolet ovat käyttäneet asuntoa tai asuinkiinteistöä omana kotinaan eli kyse on kodin kaupasta ja c) kodissa ilmenee kaupan jälkeen home- tai kosteusvaurio eli kyseessä on laatuvirhe. Hometaloriidat soveltuvat tuomioistuinsovittelulain (394/2011) nojalla soviteltaviksi tuomioistuimissa. Suomen sovittelumalli ilmenee tuomioistuinsovittelulain 7 §:stä, jonka mukaan tuomioistuinsovittelu on ensisijaisesti fasilitatiivista ja intresseihin perustuvaa. Lain mukaan sovittelijan tulee auttaa osapuolia heidän ongelmanratkaisuprosessissaan. Intressiperusteisuus viittaa konfliktin määrittelyyn ja ratkaisuun, jonka tulee tapahtua osapuolten todellisiin tarpeisiin ja intresseihin perustuen. Lain mukaan sovittelija voi antaa soviteltavassa asiassa ratkaisuehdotuksensa perustuen siihen, minkä hän osapuolten esiin tuomien seikkojen perusteella harkitsee tarkoituksenmukaiseksi. Tuomioistuinsovittelu voi siis ratkaisuehdotusten myötä olla toissijaisesti evaluatiivista. Tämän tutkielman aineiston valossa hometaloriitoihin liittyvinä erityispiirteinä nousi esille muun muassa riitojen merkityksellisyys ja laajuus, suuret ja helposti esiin nousevat intressit, suuret oikeudenkäyntikulut ja haastavat näyttökysymykset. Erityispiirteiden vuoksi hometaloriitojen tuomioistuinsovittelut koettiin hyvin intressilähtöisinä, ja muun muassa näiden intressien vuoksi erilliskeskusteluja pidettiin jopa välttämättöminä. Ilmenneiden erityispiirteiden vuoksi hometaloriidat koettiin melko haastaviksi riidoiksi. Toisaalta niiden sovittelu nähtiin samasta syystä jopa helppona, sillä osapuolia on helpompi motivoida sopimaan riita, kun siihen liittyy niin paljon riskejä ja epävarmuustekijöitä. Hometaloriitojen tuomioistuinsovittelu näyttäytyi tämän aineiston valossa sovitteluteoreettisesti ensisijaisesti fasilitatiivisena. Evaluointia ilmeni lähinnä oikeudenkäynnin haittojen korostamisena, erilliskeskusteluissa sekä ratkaisuehdotuksen antamisen mahdollisuutena. Sovittelijat näyttivät kuitenkin omaksuneen evaluointiinkin pitkälti intresseihin perustuvan lähestymistavan.