Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Tukiainen, Jenni"

Sort by: Order: Results:

  • Tukiainen, Jenni (2016)
    Tutkielma käsittelee pitkän englannin ylioppilaskokeen ainekirjoitusten arvostelua. Tarkastelun kohteena ovat arviointikriteerit, joiden perusteella kirjoitelmat pisteytetään sekä virallisen ohjeistuksen että kaytännön tasolla. Lisäksi tarkoituksena on selvittää, millaisia tekstejä kokelailta vaaditaan pitkän englannin kokeessa sekä millaisia kirjoitelman arviointiin liittyviä kysymyksiä ja huolia kokelaat tuovat ilmi Ylen Abitreenit-ohjelmassa, jossa kokeiden arvioijat kommentoivat ja vastaavat kokeeseen liittyviin kysymyksiin suorissa lähetyksissä heti kokeiden jälkeen. Aineisto kattaa koekerrat syksystä 2003 syksyyn 2013 eli 21 koetta, joista kussakin on neljä vaihtoehtoista tehtävänantoa. Abitreenit-ohjelman taltiointien lisäksi aineistoon kuuluu viisi arvioitua kirjoitelmaa jokaisesta kokeesta eli yhteensä 105 kirjoitelmaa, ylioppilastutkintolautakunnan kokouspöytäkirjoja sekä koekohtaiset määräykset ja ohjeet vuosilta 2002, 2004, 2005, 2007 ja 2011. Analyysissä käytettävät metodit ovat pääosin kvalitatiivisia eli deskriptiivisiä ja komparatiivisia. Jonkin verran mukana on myös kvantitatiivista analyysiä. Analyysin perusteella kirjoitelmien arviointi nojaa määräysten ja ohjeiden asettamiin kriteereihin, jotka sisältävät paljon epämääräisiä kuvauksia sekä tulkinnanvaraisuutta. Esimerkiksi kaikille mahdollisille pisteille ei ole määritelty erillisiä kuvauksia. Esseisiin tehtyjen merkintöjen sekä arviointiohjeiden välillä ei ole paljoakaan yhteyttä, sillä merkinnät koskevat lähes yksinomaan kielivirheitä, kun taas ohjeissa kuvataan taitotasoja myös mm. kommunikatiivisuuden ja sisällön osalta. Arviointi näyttää täten perustuvan pitkälti arvioijan tulkintaan ja sisäistettyyn käsitykseen tietyn tasoisesta kirjoitelmasta. Tätä päätelmää tukevat myös kokousten pöytäkirjat, joiden perusteella kokouksissa käydään läpi mm. esimerkkitapauksia tietyn pistemäärän tasoisista kirjoitelmista. Aineiston perusteella arvioinnissa on kuitenkin nähtävissä jonkin verran epäjohdonmukaisuutta. Tehtävänannoissa pyydetään kirjoittamaan tekstejä, joista useimmat vaativat akateemisia kirjoitustaitoja eli argumentaatiota ja ilmiöiden kuvaamista. Myös retoriset taidot painottuvat erityisesti puheissa. Loput tehtävistä keskittyvät faktatiedon esittämiseen tai menneiden tapahtumien kerrontaan. Esimerkiksi luovaa kirjoittamista ei edellytetä yhdessäkään tehtävänannossa. Kokelaiden kysymykset ja huolenaiheet liittyvät hyvin konkreettisiin ja usein yksityiskohtaisiin kieli- ja muotoseikkoihin, jotka mahdollisesti johtavat pistevähennyksiin. Kokeiden arvioijat eivät pysty antamaan yksiselitteisiä vastauksia suurimpaan osaan kysymyksistä, ellei vastaus löydy suoraan ohjeista ja määräyksistä (esim. sanamäärärajoitukset). Tutkielman tulosten valossa näyttää siltä, että kirjoitelmien arviointi pitkän englannin ylioppilaskokeessa perustuu suurelta osin arvioijan intuitioon, joka on kehittynyt niin tarkaksi, että sen voitaneen olettaa takaavan arvioinnin riittävän luotettavuuden. Monet tehtävänantoihin ja arviointikriteereihin liittyvät seikat näyttävät kuitenkin vuodesta toiseen aiheuttavan epävarmuutta sekä kokelaissa että arvioijissa.