Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Tukiainen, Tommi"

Sort by: Order: Results:

  • Tukiainen, Tommi (2020)
    Vallitsevan tieteeseen perustuvan uskomuksen mukaan ne englannin oppijat, joiden omissa äidinkielissään esiintyy vähän tai ei ollenkaan fraasiverbejä, välttävät fraasiverbien käyttöä englantia puhuessaan ja kirjoittaessaan englanti vieraana kielenä -kontekstissa. Tutkielmassani esitän holistisesti monimenetelmätutkimuksen keinoin vaihtoehtoisen näkemyksen, jonka mukaan verrattain vähäisempi fraasiverbien käyttö puheessa selittyy pikemminkin tietämättömyydestä ja vähäisestä altistuksesta, kuin tämän kielioppikategorian vastustamisesta. Tässä maisterintutkielmassa selvitän korpustutkimuksen keinoin pääasiallisesti suomalaisten lukiolaisten englannin oppijoiden fraasiverbien käyttöä suullisessa kokeessa, mutta tarkastelen myös suomalaisten 7.-luokkalaisten tuottamaa kieltä vertailun vuoksi. Käyttämäni suomalaiset korpukset ovat Hy-Talk ja FUSE. Vertaan suomalaisten englannin oppijoiden fraasiverbien käyttöä englantia äidinkielenään puhuvien isobritannialaisten nuorten fraasiverbien käyttöön. Vertailukorpuksena käytän BNC2014korpusta, josta rajasin aineistoa, jotta se olisi paremmin yhteensopiva suomalaisten korpusten kanssa niin koon kuin populaation osalta. Vertailemalla selvitän suomea ja englantia äidinkielenään puhuvien nuorten suullista fraasiverbien käyttöä rakenteellisesti, määrällisesti ja laadullisesti. Tavoitteenani on saada mahdollisimman kokonaisvaltainen kuva fraasiverbien käytöstä. Kun suomalaisesta korpusaineistosta saatua tietoa verrataan BNC2014-korpukseen, käy ilmi, että suomalaiset lukiolaiset englannin kielen oppijat käyttävät puheessaan keskimäärin huomattavasti vähemmän fraasiverbejä kuin englantia äidinkielenään puhuvat nuoret. Tämä ei kuitenkaan vielä tarkoita sitä, että suomalaisten englannin oppijoiden vähäisempi fraasiverbien käyttö selittyisi sillä, että fraasiverbejä vältettäisiin. Syitä verrattain vähäiseen fraasiverbien käyttöön voidaan löytää fraasiverbien opetuksesta ja vähäisestä altistuksesta. Tutkimalla Hy-Talkin sisältämää 7.-luokkalaisten englannin oppijoiden suullista tuottoa saadaan selville, että fraasiverbien käyttö kasvaa jyrkästi yläkoulun alusta lukioon. Fraasiverbien käyttö suullisessa koetilanteessa korreloi paremman kokonaisarvosanan kanssa. Vaikka suomalaisten englannin oppijoiden fraasiverbien käyttö on määrällisesti vähäisempää verrattuna natiiveihin, käyttämäni aineisto perustellusti vahvistaa näkemystä siitä, että oppimista tapahtuu ja suomalaiset englannin oppijat käyttävät fraasiverbejä parhaiden kykyjensä mukaan.