Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Tuomi, Riikka"

Sort by: Order: Results:

  • Tuomi, Riikka (2022)
    Tiivistelmä: Noin 4 % suomalaisista kokee tällä hetkellä jatkuvaa kiusaamista työpaikallaan. Kirkon alalla kiusaaminen on KEVAn mukaan mahdollisesti tätäkin yleisempää. Tässä tutkimuksessa tutkin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon työntekijöiden selviytymistä työpaikkakiusaamisesta identiteettityön näkökulmasta sitä, miten työpaikkakiusaamisen on koettu vaikuttavan identiteettiin ja millä keinoin työpaikkakiusaamisesta on pyritty selviytymään. Teoreettisena viitekehyksenä oli intensiivisen eheyttävän identiteettityön malli. Syvähaastattelin 8 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon työntekijää. Haastattelut analysoin teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla. Aineistosta muodostin 3 kiusaamisen aiheuttamaa uhkaa identiteetille ja 4 kiusaamisesta selviytymiseen tähtäävää keinoa. Kiusaamisen aiheuttamat uhat identiteetille olivat kiusaaminen järkyttää ja haastaa oman kokemuksen ylläpitämistä tapahtuneesta, kiusaaminen haastaa käsityksen itsestä arvostettuna työntekijänä ja ihmisenä ja kiusaaminen horjuttaa perustavanlaatuisia uskomuksia. Traumatisaatio ja stigmatisaatio kulkivat kuormitusta voimistavina läpi kiusaamisen ja siitä selviytymisen lisäten identiteettityötä. Kiusaamisesta selviytymiseen tähtäävät keinot olivat kiusaamisen tapahtumisen todentaminen ja oman kokemuksen validointi, identiteetin puolustaminen, luopuminen ja kokemuksen kääntäminen vahvuudeksi sekä työidentiteetin uudelleen rakentaminen ja uskonnollinen identiteetti. Tutkimuksen tulokset olivat yhteneväisiä aiemman tutkimustiedon kanssa. Työyhteisön tuki oli merkityksellinen etenkin kiusaamisen tapahtumisen ja oman kokemuksen validoinnissa ja esimiehen tuki näyttäytyi kannustuksena, joka tuki identiteettiä. Erityisinä kontekstiin liittyvinä piirteinä korostuivat moraaliin, uskontoon ja kutsumukseen tukeutuminen pyrittäessä ylläpitämään oman kokemuksen ja identiteetin eheyttä. Kiusaaminen oli aiheuttanut syvää epäluottamusta kirkkoon työnantajana ja saattanut muuttaa kirkkosuhdetta laajemminkin. Kiusaamisen koettiin haastavan erityisesti työ- ja organisaatioidentiteettiä. Ammatti-identiteetti ja uskonnollinen identiteetti sitä vastoin koettiin kiusaamisesta selviytymisen resursseina.