Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Tuominen, Maini"

Sort by: Order: Results:

  • Tuominen, Maini (2020)
    Tiedekunta – Fakultet – Faculty Humanistinen tiedekunta Koulutusohjelma – Utbildningsprogram – Degree Programme Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos Opintosuunta – Studieinriktning – Study Track Musiikkitiede Tekijä – Författare – Author Maini Tuominen Työn nimi – Arbetets titel – Title Khorasta kuuloasentoon Khorasta kuuloasentoon Heikki Aaltoilan musiikki Niskavuoren Heta –elokuvan genotekstinä sivuja 46 Tiivistelmä – Referat – Abstract Tutkielma käsittelee Niskavuoren Heta -elokuvan musiikkia ja sen suhdetta elokuvan muuhun kerrontaan. Tärkeänä viitekehyksenä on psykoanalyyttinen musiikin ja elokuvamusiikin tutkimus, mutta tutkielmassa on perehdytty myös muuhun elokuvamusiikin tutkimukseen ja sen historiaan. Tutkielmassa elokuvan musiikki otetaan lähikuunteluun – irrottamatta sitä elokuvan muusta kerronnasta – ja luodaan nimenomaan tutkittavana olevasta elokuvasta sen oma sisäinen musiikkifunktioiden luokittelu. Tätä luokittelua verrataan Anu Juvan elokuvamusiikin funktio- analyysiin. Elokuvan musiikkia analysoidaan Julia Kristevan terminologiaa käyttäen siten, että elokuvan näyttämölliset tapahtumat – valkokankaalla – käsitellään fenotekstinä ja musiikki edustaa genotekstiä. Fenoteksti kertoo siitä, miten asioiden halutaan olevan, miltä niiden halutaan näyttävän ja mikä on ikäänkuin ”totuus” asioista. Genoteksti taas paljastaa syvempiä tunteita ja ja ajatuksia; elokuvassa tämä tapahtuu musiikin keinoin. Näitä käsitteitä selvennetään paneutumalla Kristevan muuhunkin ajatteluun, lähinnä pienen lapsen eriytymättömään maailmaan ennen verbaalisen kielen kehittymistä. Tämä maailma on se osa mielen rakennetta, joka pysyy meissä läpi elämän ja jota kuvataan tiedostamattomana mielen osana. Lapsen olemassaolon tapaa, joka on yhtä äidin kanssa ja joka koostuu äänistä, rytmeistä, kosketuksista ja niin edelleen, Kristeva kutsuu nimellä khora. Tämä tutkielma pyrkii osoittamaan Niskavuoren Heta –elokuvan musiikin analysoimisen avulla, miten meillä on elokuvamusiikissa – kuten musiikissa yleisemminkin – suora yhteys arkaaiseen kehitysvaiheeseemme.