Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Tuominen, Marjo"

Sort by: Order: Results:

  • Tuominen, Marjo (2016)
    Pro gradu -tutkielmani aiheena on päihteitä käyttäville ihmisille suunnattu matalan kynnyksen sähköinen palvelu ja tämän palvelun sisällöliset kehittämismahdollisuudet sosiaalityöllisestä näkökökulmasta. Keskeisenä tutkimuskohteena ovat huumeita käyttävien ihmisten näkemykset suhteessa sähköisten palveluiden käyttöön päihehoidon tukena. Tutkimusympäristönä tutkielmassa on Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Mobiiliapu-hankkeen sähköiset palvelut. Aihe on ajankohtainen ja mielenkiintoinen, sillä sähköiset palvelut lisääntyvät kaikilla yhteiskunnan eri osa-alueilla, eivätkä päihdehoito ja sosiaaliala ole poikkeuksia tässä kehityksessä. Tietoyhteiskunnan lupaukset ja visiot näyttäytyvät myös sosiaalialalla erilaisina palveluina ja sovelluksina. Tutkielma on laadullinen ja tutkielman tietoteoreettinen lähtökohta on sosiaalitieteille tyypillisesti sosiaalinen konstruktionismi. Tutkielman kiinnostus liittyy siihen kuinka palvelun kohderyhmänä olevat ihmiset määrittelevät itse tuen tarvettaan. Sosiaaliseen konstruktionismiin pohjautuvassa ajattelussa pyritään huomioimaan nykymaailman moniulotteiset ja pirstaleiset totuudet ja näkemään useiden eri tulkintojen mahdollisuudet. Sosiaalinen konstruktionismi pyrkii samalla myös kiinnittämään huomiota yhteiskunnassa oleviin epäkohtiin ja epätasa-arvoisuuksiin. Tutkielman keskeinen käsite on sosiaalisen tuki, jonka kautta tarkastelen huumeita käyttävien ihmisten tuen tarpeita. Aineistona tutkielmassa ovat huumeita käyttävien ihmisten teemahaastattelut. Haastattelut on toteutettu kahdessa eteläsuomalaisessa terveysneuvontapisteessä. Keskeinen ideologia sekä terveysneuvontapisteiden työn, että Mobiiliapu-palvelun taustalla on haittojen vähentäminen. Tutkielmassa selvitetään huumeita käyttävien ihmisten itse määrittelemiä tuen tarpeita ja analyysissä etsitään sellaisia kohtia tuen tarpeista, missä heitä pystyttäisiin tukemaan sähköisen palvelun kautta. Analyysimenetelmänä tutkielmassa on laadullinen sisällönanalyysi. Analyysissä tarkastellaan huumeita käyttävien ihmisten näkökulmasta sähköisten palveluiden mahdollisuuksia toimia sosiaalisen tuen tarjoajana. Huumeita käyttävät ihmiset muodostavat erityisen kohderyhmän sähköisille palveluille. Huumeita käyttävien ihmisten tukemiseen liittyy erityisiä haasteita palvelun kohderyhmän ollessa yhteiskunnan marginaalissa elävät ihmiset. Perinteisellä palvelujärjestelmälläkin on haasteita vastata huumeita käyttävien ihmisten tuen tarpeisiin, eikä näitä haasteita voida pelkän sähköisen palvelun kautta ylittää. Tuen tarpeet ovat yksilöllisiä ja sosiaalityöllisestä näkökulmasta tarjottavan tuenkin tulisi siis olla yksilöllistä ja yksilön omista tarpeista nousevaa Huumeita käyttävien ihmisten palveluissa matalan kynnyksen merkitys korostuu. Mobiilivinkki välittää tiedollista sosiaalista tukea sähköisenä palveluna haittojen vähentämisen viitekehyksessä. Sähköisellä palvelulla voitaisiin myös tukea ihmisten välistä viestintää toiminnallisena tukena, esimerkiksi päihdehoidon kontekstissa tai vertaistukena.