Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Työlahti, Maria"

Sort by: Order: Results:

  • Työlahti, Maria (2020)
    Oroväckande skolfrånvaro är ett komplext problem som kräver individanpassade och flexibla lösningar. Skolgången har en stor roll för den enskilde individens utveckling och framtid, och en bristande skolgång kan leda till marginalisering. Ett välfungerande mångprofessionellt arbete anses vara en garanti för att hjälpbehövande personer kan få rätt hjälp/vård vid rätt tid. Syftet med min avhandling är att hitta faktorer och insatser som främjar elevers skolnärvaro och även kartlägga faktorer som bidrar till att ett mångprofessionellt samarbete kring en elevs skolfrånvaro kan lyckas. De teoretiska referensramarna för min avhandling är Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori (1971) och Rose samarbetsmodell (2007). Avhandlingen genomfördes via kvalitativa intervjuer och analyserades enligt den teoribaserade innehållsanalysens riktlinjer. Informanterna i min studie är tre skolkuratorer, två speciallärare och en skolpsykolog från huvudstadsregionen. Jag valde att inkludera olika yrkesgrupper i min forskning, då skolfrånvaro kräver ett mångprofessionellt arbete. Syftet med avhandlingen är inte att jämföra olika yrkesgrupper utan snarare att få en helhetsbild av det mångprofessionella arbetet. Genom en helhetsbild kan jag lättare identifiera och kartlägga fungerande faktorer inom ett mångprofessionellt samarbete och fungerande insatser för att främja skolnärvaro. Resultatet visar att det två viktigaste faktorerna för att främja skolnärvaro är en trygg skolmiljö och ett tidigt ingripande. Det är viktigt med kunskap om skolfrånvaro och även kunskap om tillgängliga tjänster som kan stödja elever med skolfrånvaro. I intervjuerna tas det upp att det kan bli problematiskt ifall kunskapen inte är tillgänglig för alla, eller endast riktas mot några personer (t.ex. elevhälsogruppen). En viktig kännedom som skolpersonalen bör ha är kunskapen om hur oro kring en elev (utan samtycke) konsulteras. Slutligen så anser informanterna att kreativitet, aktivitet och flexibilitet är viktiga egenskaper då man arbetar med elever som har oroväckande skolfrånvaro. Informanterna lyfter fram att de viktigaste faktorerna i en mångprofessionell grupp är engagemang, tydlig ansvarsfördelning, flexibilitet och en kontinuerlig kontakt.