Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Tynnilä, Suvi"

Sort by: Order: Results:

  • Tynnilä, Suvi (2022)
    Tutkielman tavoitteena on tarkastella numeraalien cien, cientos, mil ja miles käyttöä Espanjan ja Meksikon espanjassa sekä niiden käyttöön vaikuttavia tekijöitä. Tutkielmassa tarkastellaan myös näiden numeraalien lähtökohtaista eli intuitiivista tulkintaa ja sitä, ilmaistaanko sitä likimäärää tai tarkkuutta ilmaisevalla approksimaattorilla. Erilaiset käyttötyypit on jaoteltu tarkkaan, epätarkkaan ja intensifioivaan eli vahvistavaan käyttöön. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että erityisesti pyöreitä numeroja käytetään taajaan epätarkassa merkityksessä. Lisäksi on havaittu, että myös substantiivi, jota numeraali modifioi, sekä mahdollinen numeraalia modifioiva approksimaattori vaikuttavat numeraalin tulkintaan. Tutkielman hypoteesina on, että yleisin käyttötyyppi vaihtelee numeraalin mukaan: pienten numeraalien tarkka käyttö on yleisempää kuin suurten ja monikollisten numeraalien tarkka käyttö on harvinaisempaa kuin yksiköllisten tai jopa olematonta. Oletuksena on myös, että intensifioiva käyttö on yleisempää Espanjassa kuin Meksikossa. Modifioidun substantiivin oletetaan vaikuttavan numeraalin tulkintaan niin, että jaollisia substantiiveja (kuten euros tai días) modifioi yleisemmin tarkka numeraali, kun taas jaottomien substantiivien (kuten libros vai ovejas) kanssa esiintyy yleisemmin epätarkka tai intensifioiva numeraali. Oletuksena on lisäksi, että kaikkien edellä mainittujen numeraalien intuitiivinen tulkinta on epätarkka. Tutkielma toteutettiin korpustutkimuksena hyödyntäen kvantitatiivista (ja pienessä määrin kvalitatiivista) menetelmää. Korpuksena käytettiin Corpus del Español -korpuksen alakorpusta Web/Dialects, joka sisältää tekstejä erityyppisiltä internetsivuilta, mm. blogeista ja keskustelufoorumeilta. Korpukseen tehtiin hakuja kaikilla neljällä edellä mainitulla numeraalilla. Lopulliseen analyysiin päätyi 1408 konkordanssia. Tutkielman tulokset osoittavat, että yleisin käyttötyyppi vaihteli numeraalin mukaan. Käyttö riippui numeraalista niin, että monikollisilla numeraaleilla cientos ja miles yleisin käyttötyyppi oli epätarkka eikä tarkkaa käyttöä esiintynyt ollenkaan. Numeraalin cien yleisin käyttötapa oli tarkka, kun taas numeraalia mil käytettiin eniten intensifioivasti. Maantieteellisiä eroja Espanjan ja Meksikon välillä ei juuri ollut, mutta numeraalin mil intensifioiva käyttö oli yleisempää Espanjassa ja epätarkka käyttö Meksikossa. Modifioiduista substantiiveista yleisin luokka oli kaikissa käyttötavoissa jaottomat substantiivit ja niiden käyttö oli erityisen yleistä epätarkkojen ja intensifioivien numeraalien kanssa. Numeraaleja modifioivia approksimaattoreita analysoitaessa kävi ilmi, että tarkkuutta ilmaisevia approksimaattoreita ei esiintynyt datassa ollenkaan. Likimääräisyyttä ilmaisevien approksimaattoreiden käyttö oli yleisintä cien-numeraalin kanssa, vaikkakin harvinaista yleisesti ottaen.