Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Tyrni, Maria"

Sort by: Order: Results:

  • Tyrni, Maria (2015)
    Tutkimuksen aiheena on pakolaisten toimijuuden ja vaikutusmahdollisuuksien tarkastelu Adjumanin pakolaisasutuksessa, joka on noin 100 000 Etelä-Sudanista pakenemaan joutuneen pakolaisen turvapaikka. Tutkimus perustuu etnografiseen kenttätyöhön, joka tehtiin Ugandassa marras- ja joulukuussa 2014. Tutkimuksessa tarkastellaan Ugandan valtion harjoittaman pakolaisasutuksiin perustuvan kriisiavun rajoitteita sekä mahdollisuuksia pakolaisten toimijuudelle ja vaikutusmahdollisuuksille. Tutkimuksen metodina oli viiden viikon kenttätyö Pohjois-Ugandassa. Aineisto on kerätty pääosin Adjumanissa sijaitsevassa Boroli-nimisessä noin 7000 asukkaan kokoisessa pakolaisasutuksessa. Kenttätyön aikana aineistoa kerättiin puolistrukturoiduilla haastatteluilla, valokuvaamalla ja osallistuvan havainnoinnin keinoin. Lisäksi aineistoa on kerätty keskusteluilla asiantuntijoiden kanssa. Tutkimus sijoittuu osaksi antropologista pakolaisuustutkimusta. Tutkimuksessa yhdistetään aiempaa antropologista ja yhteiskuntatieteellistä pakolaistutkimusta sekä teoreettista keskustelua toimijuudesta. Teoreettisen keskustelun ja aineiston perusteella osoitettiin pakolaisasutuksen sijainnin, asutuksen iän sekä kriisin tuoreuden aiheuttaman valtavan väestömäärän kasvun aiheuttavan haasteita pakolaisten toimijuudelle. Myös Etelä-Sudania ja Pohjois-Ugandaa vaivaava köyhyys aiheutti lisähaasteita alueella asuville pakolaisille. Toisaalta, Adjumanin sijainti Etelä-Sudanin rajan välittömässä läheisyydessä mahdollisti transnationaalin pakolaisuuden, jossa kotimaan verkostoja ja tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnettiin. Vaikutusmahdollisuuksiin vaikuttivat lisäksi pakolaisten koulutustaso ja mahdollisuudet harjoittaa elinkeinoa. Aineistossa nousi esille sosiaalisten suhteiden, olivat ne sitten etnisyyteen, uskontoon, kriisiaapuun tai sukulaisuuteen perustuvia, merkitys toimijuudelle. Tutkimuksessa tullaan siihen lopputulokseen, että pakolaiset toimivat ja vaikuttavat mahdollisuuksien mukaan olosuhteiden asettamissa rajoissa. Samalla he myös toiminnallaan muovaavat heihin kohdistuvia luokitteluja. Lisäksi tutkimuksessa todetaan pakolaisilla olevan enemmän halua vaikuttaa, kuin mitä on mahdollisuuksia.