Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Vaartimo, Jenna"

Sort by: Order: Results:

  • Vaartimo, Jenna (2015)
    Median muuttuessa markkinointiviestinnän ammattilaisten tulee pysyä mukana muutoksissa tavoittaakseen kohderyhmänsä. Yksi isoimmista viime vuosien muutoksista markkinoinnissa on markkinointiviestinnän muuttuminen ylhäältä alaspäin toteutetusta outbound-markkinoinnista kuluttajia osallistavaksi inbound-markkinoinniksi. Markkinointiviestinnän sisällöntuotannon painopiste on kulttuurin muutoksen ja uusien teknologioiden myötä muuttumassa dramaattisesti. Kuluttajat tekevät kulutuspäätöksensä entistä useammin muiden kuluttajien luomaan sisältöön perustuen. Markkinointiviestijöiden onkin ollut pakko ryhtyä hyödyntämään yhä enemmän tavallisten netin käyttäjien luomia sisältöjä. Sisältöä luodaan verkossa tänä päivänä enemmän kuin koskaan. Esimerkiksi Instagramiin ladataan päivässä 70 miljoonaa kuvaa, jotka aktivoivat noin 2,5 miljardia tykkäystä – päivässä. Pro Gradu -työssä on tarkoitus selvittää ovatko markkinointiviestinnän ammattilaiset tiedostaneet sisällöntuotannossa käynnissä olevan muutoksen ja onnistuneet ottamaan sen työssään huomioon, ja jos ovat niin miten. Sen lisäksi pyritään selvittämään miten tavalliset sosiaalisen median käyttäjät ovat tiedostaneet oman roolinsa sisällöntuotannon painopisteen muutoksessa. Työssä käytetään Instagramia esimerkkinä sosiaalisen median alustoista. Tutkimuksen aineistohankinta toteutettiin Instagramin käyttäjien ryhmähaastatteluna (n=7) sekä markkinointiviestinnän ammattilaisten yksilöhaastattelujen (n=2) ja sähköpostikyselyn (n=2) avulla. Käyttäjiltä ja ammattilaisilta kerätty aineisto analysoitiin laadullisen teemoittelun avulla, teoreettiseen viitekehykseen nojaten. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu markkinointiviestinnän kehityksen, sosiaalisen median etiikan, markkinoinnin strategiatyön, sosiaalisen median ja erityisesti Instagramin ympärille. Tämän Pro Gradu–työn tulosten perusteella näyttää siltä, että markkinointiviestinnän ammattilaiset tiedostavat sisällöntuotannossa käynnissä olevan muutoksen, mutta sitä ei ole vielä otettu systemaattisesti huomioon strategiatyössä eikä resursoinnissa. Tavalliset Instagramin käyttäjät taas eivät vielä yleensä tiedosta uutta rooliaan markkinoinnin sisällöntuottajina. Myöskään muutokseen liittyviin eettisiin kysymyksiin ei ole valmiita vastauksia. Instagram hakee vielä paikkaansa markkinointiviestijöiden työkalupakissa, mutta sen katsotaan soveltuvan hyvin tilanteisiin, joissa kuvallisuus ja nopeus korostuvat. Tutkimuksen johtopäätöksenä esitetään, että muuttunut mediamaisema pakottaa markkinointiviestijät muuttamaan työtapojaan yhä nopeammassa syklissä. Markkinointiviestijät näkevät, että tulevaisuudessa kuluttajien tuottama sisältö tulee saamaan yhä suurempaa roolia, ja sen hyödyntämiseksi on kehitettävä uusia toimintamalleja.