Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by department "Matematiska och statistiska institutionen"

Sort by: Order: Results:

  • Wikström, Anna (2005)
    Komplexa tal har traditionellt undervisats i de finländska gymnasierna som en valbar kurs. Denna situation har förändrats i och med de nya läroplanerna som tagits i bruk senast hösten 2005. Den nya, striktare läroplanen ger inte lika stora valmöjligheter för skolorna att bestämma undervisningsstoffet, inte ens för de valbara kurserna, och därför har många gymnasier varit tvungna att sluta undervisa om komplexa tal. För att fortsättningsvis ge en möjlighet för gymnasieelever att studera komplexa tal finns detta kompendium. Kompendiet fyller två syften. I de gymnasier där komplexa tal fortfarande finns med i läroplanen kan kompendiet användas som läromedel på ifrågavarande kurs. Kompendiet torde vara önskat eftersom det inte existerar något modernt, finlandssvenskt läromedel där de komplexa talen tas upp. Kompendiets andra, huvudsakliga syfte är att finnas till att ge en möjlighet för de elever, som inte går ett gymnasium där komplexa tal undervisas, att på egen hand lära sig grunder om komplexa tal. Kunskap om utvidgandet av talområdet från reella talen till komplexa hör till matematisk allmänbildning, och är till stor nytta om man är intresserad av att fortsätta studera matematik eller naturvetenskaper efter gymnasiet. Kompendiet kommer att läggas ut på nätet för att få det lättillgängligt. I det första kapitlet behandlas matematikens uppkomst. Det andra kapitlet är en introduktion till varför man behöver komplexa tal, där gås tal- och mängdlära igenom samtidigt som de i kompendiet använda beteckningarna introduceras. I det tredje kapitlet behandlas de komplexa talen; grundläggande räkneregler, absolutbelopp och argument, komplexa tal i polär form och lösning till högregradsekvationer är centrala begrepp. de Moivers formel är ett av de viktigare målen, även Eulers formel behandlas kort. Problematik med negativa kvadratrötter tas också upp. Det fjärde kapitlet handlar om de komplexa talens intressanta historia. I kompendiet finns rikligt med exempel och övningsuppgifter. Kapitel fem innehåller extra övningsuppgifter och i kapitel sex finns lösningarna till samtliga uppgifter. Trots att kompendiets omfång avsevärt ökas i och med dessa lösningar är det av värde att de finns med för att kompendiets huvudsakliga syfte skall uppfyllas: att eleverna på egen hand skall kunna lära sig stoffet.
  • T-splinit 
    Tuosa, Jaakko (2006)
    Pintojen mallinnus splineillä on keskeisessä asemassa CAD- ja grafiikkasovelluksissa. Niinpä spliniesitysten tehokkuus on jatkuvasti tutkimuksen alla. T-splinit (Sederberg & al) ovat NURBS-pintojen yleistyksiä, jotka sallivat harvemman ohjaushilan. Tässä tutkielmassa perehdytään T-splinien toimintaan, varmistetaan niiden toimivuutta sekä esitetään muutamia lisätarkennuksia ja -todistuksia. Työn osana on toteutettu T-splinirutiineja, jotka operoivat paikallisesti hilaverkossa ja jotka ovat omalta osaltaan lisäsivät ymmärrystä niiden toiminnasta. Algoritmeista keskeisin on lisäysalgoritmi, jonka toteutus näytti vahvistavan sen esitetyt hyvät ominaisuudet. Vaikka T-splinit ovat jo kaupallisessa käytössä, niiden teoreettinen tutkimus on vielä varsin kesken.