Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by department "Pedagogiska institutionen, Enheten för aktivitetsteori och forskning i utvecklande arbete"

Sort by: Order: Results:

  • Haapasaari, Arja (2008)
    Tämän päivän yhteiskuntaa kuvaavat parhaiten sanat globalisaatio ja informaatio- ja kommunikaatioteknologian nopea kehitys. Tämän tutkimuksen lähtökohtana oli selvittää miten logistiikka-alan yritys voisi vastata logistiikka-alalla tapahtuneeseen ja yhä käynnissä olevaan murrokseen, yritystoiminnan globalisoitumishaasteeseen ja informaatio- ja kommunikaatioteknologian tarjoamiin mahdollisuuksiin. Tutkimuksessa tarkasteltiin logistiikka-alan ja logistiikkayrityksen historiallisia kehitysvaiheita, nykyisen kehitysvaiheen luonnetta ja kehityshaasteita. Historiallinen analyysi auttaa ymmärtämään nykytilannetta ja tukee tulevaisuuden vaihtoehtojen kehittelyä. Tavoitteena oli selvittää miten logistiikkayritys voisi kehittää liiketoimintamallejaan ja asiakasyhteistyötään. Arvonmuodostus on keskeinen tekijä yritysten välisessä yhteistyössä. Tutkimuksessa pyrittiin löytämään tekijöitä, jotka vaikuttavat logistiikkayrityksen asiakkaalleen tarjoaman palvelun käyttöarvoon. Vaikka tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita logistiikkayrityksen ja sen tietyn asiakkaan yhteistyöstä ja yhteistyön kehittämisestä pyrittiin löytämään paikallisessa toiminnassa ratkaisuja, joita voidaan hyödyntää laajemminkin. Tavoitteena oli selvittää millaisia askeleita logistiikkayritys voisi realistisesti ajatellen ottaa liiketoimintamallin kehittämisessä ja asiakasyhteistyön syventämisessä ja etenemisessä yhteiskehittelyn suuntaan. Yhteiskehittelytyö tapahtuu yrityksen, asiakkaan ja tuotteiden tai palvelujen rajapinnassa ja edellyttää jatkuvaa vuorovaikutusta niiden kaikkien välillä. Tutkimusta voidaan luonnehtia laadulliseksi tapaustutkimukseksi. Tutkimusta voidaan edelleen luonnehtia interventiotutkimukseksi sen vuoksi, että logistiikkayrityksen ja asiakasyrityksen edustajien haastatteluissa toteutettiin kevyitä interventioita. Tutkimuksen aineisto koostui haastatteluaineiston lisäksi yritysten järjestämän yhteistyöpalaverin keskusteluaineistosta. Tutkimuksen aineiston analyysin perusteella voidaan päätellä, että tutkimuksen kohteena oleva logistiikkayritys elää hyvin pitkälti tuotekeskeisessä massatuotantomaailmassa. Yritys pyrkii kuitenkin kehittämään yhteistyössä asiakkaan kanssa arvokeskeistä liiketoimintamallia ja yhteiseen kehittelyyn perustuvaa tuotantotapaa. Eri liiketoimintamallit edellyttävät erilaista vuorovaikutusta osapuolten välillä. Arvokeskeinen liiketoimintamalli ja organisaatiorajat ylittävä yhteiskehittely vaativat dialogia, kykyä kommunikoida yhteistyöhön kytkeytyvistä asioista. Kommunikaatiotyyppisen vuorovaikutuksen mahdollistaa yhteinen vuorovaikutuksen kohde. Yhteinen logistiikkaprosessi voisi toimia potentiaalisena yhteisenä kohteena ja yhteiskehittelyn lähteenä dialogiin osallistuville yritysten edustajille.